Bekir Coşkun: Ve Tanrı imamı gönderdi…

Bekir Coşkun-1Bir mil­let din cam­baz­la­rı ta­ra­fın­dan bin se­ne sö­mü­rül­dü…
“Ben bu ka­dar ah­mak in­san na­sıl ya­rat­tım?” di­ye ca­nı sı­kı­lan Tan­rı, so­nun­da on­la­ra bir imam gön­der­di…
İma­ma, din sö­mü­rü­sü ya­pan sah­te­kar­la­rın ne mal ol­duk­la­rı­nı ka­nıt­la­ma­sı gö­re­vi­ni ver­di Tan­rı…
İmam ko­yul­du işe…
*
Ön­ce “Di­n” de­di…
“İ­ma­n” de­di…
Tür­ba­nı di­li­ne do­la­dı, ka­dın­la­rın ba­şör­tü­sü­nü si­ya­se­ti­nin sim­ge­si yap­tı… Ca­mi­le­ri kış­la, mi­na­re­le­ri sün­gü, kub­be­le­ri miğ­fer say­dı…
Saf ve sa­mi­mi Müs­lü­man­lar düş­tü­ler pe­şi­ne…
*
İmam hız­lan­dı…
Dev­le­ti ele ge­çir­di…
Ken­di yar­gı­sı­nı, ken­di hu­ku­ku­nu, ken­di eği­ti­mi­ni, ken­di bü­rok­ra­si­si­ni, ken­di po­li­si­ni, ken­di or­du­su­nu, ken­di üni­ver­si­te­si­ni, kı­sa­ca ken­di dev­le­ti­ni ku­ru­yor­du…
Kim­se tu­ta­mı­yor­du ar­tık onu…
Al­kış­la­dı­lar ta­bi…
*
Önü­ne çı­ka­na kıy­ma­ya baş­la­dı…
Ha­pis­ha­ne­ler in­san dol­du…
Eleş­ti­ren, ağ­zı­nı açan, kar­şı çı­kan, se­si­ni yük­sel­den kim var­sa… Hat­ta se­si­ni çı­kart­ma­ya­na da kız­dı “bi­ta­raf olan ber­ta­raf olu­r” de­di…
“Tür­ki­ye se­nin­le gu­rur du­yu­yo­r” de­di­ler…
*
Yer gök ar­tık ima­mın­dı…
*
Kur­ban ola­yım Tan­rım…
O; asır­lar­dır din ile sö­mü­rü­len mil­le­te, bu sah­te Müs­lü­man­la­r’ın ne mal ol­duk­la­rı­nı ka­nıt­la­ma­ya ka­rar ver­miş­ti as­lın­da…
Ve za­ma­nı gel­di…
İma­mın çe­vir­di­ği do­lap an­la­şıl­dı…
Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı, el­bi­se tor­ba­la­rı, ka­sa­la­rı açıl­dı… Do­lar­lar sa­çıl­dı… Ka­çak, giz­li vil­la­lar or­ta­ya çık­tı… Kir­li iş­le­ri­nin giz­li te­le­fon ko­nuş­ma­la­rı­nı gün­ler­ce otu­rup din­le­di bir mil­let…
Din tüc­car­la­rı­nın mas­ke­si dü­şü­rül­müş­tü…
Biz­zat bir imam ta­ra­fın­dan…
*
Ak­lı olan in­san­lar an­la­dı…
Hiç kim­se din sö­mü­rü­sü­nü böy­le gü­zel an­la­ta­maz­dı…
Bir imam an­lat­tı…
En ca­hi­li da­hi ek­ran­lar­da gö­zü­ne so­ku­lan do­lar­la­rı, ka­sa­la­rı, pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­ri­ni, giz­li vil­la­la­rı, pis pa­zar­lık­la­rı, ki­ri, ah­lak­sız­lı­ğı gör­dü…
Tan­rı da­ha ne yap­sın?..
*
Hâ­lâ anla­ma­yan ap­tal var­sa…
Pa­ra say­ma ma­ki­ne­si­ni sok­san an­la­maz…

sözcü

Leave a Reply

Your email address will not be published.