Mehmet Türker: Tayyip’in balyozu kafamıza indi!..

Mehmet Türker-2014-1“t­wit­ter mi­vi­tı­rın kö­kü­nü ka­zı­ya­ca­ğı­z”
Ay­nı ge­ce twit­ter ya­sak­lan­dı!..
Tay­yi­p’­in bal­yo­zu ka­fa­mı­za in­di!..
Çok ile­ri de­mok­ra­si­nin (!) key­fi­ni çı­ka­rın!..
Bu­ra­sı Ku­zey Ko­re, dik­ta ile yö­ne­ti­len bir Or­ta Ame­ri­ka ve­ya Af­ri­ka ül­ke­si de­ğil!..
“Ye­ni Tür­ki­ye­”
Ve “t­wit­ter mi­vi­tı­rın kö­kü­nü ka­zı­ya­n” da “Ye­ni Tür­ki­ye­”nin ile­ri de­mok­rat Baş­ba­ka­nı!..
Sev­sin­ler böy­le ile­ri de­mok­ra­si­yi!..
* * * *
Dün­ya alem bi­zi ko­nu­şu­yor!..
Gü­le­rek, dal­ga ge­çe­rek bi­zi iz­li­yor­lar!..
Dün­ya­yı par­ma­ğı­nın ucun­da oy­na­tan Kü­re­sel Li­der (!), ba­ğı­ra ça­ğı­ra yum­ru­ğu­nu ha­va­da sal­la­ya­rak se­çi­me gi­di­yor!..
Kav­ga et­me­di­ği kim­se kal­ma­dı, Çan­ka­ya­’ya yol­la­dı­ğı “kar­de­şi­” 11’in­ci­ye ka­dar!..
Öf­ke­li!..
Hırs­lı!..
Yol­suz­luk­lar, rüş­vet id­di­ala­rı or­ta­ya dö­kül­dük­çe da­ha da öf­ke­le­ni­yor, da­ha da hırs­la­nı­yor!..
– Pa­ra­la­rı sı­fır­la!..
– Pe­ki ba­ba­cım.
Ta­ham­mü­lü kal­ma­dı!..
Atı­lan twe­et’­ler asa­bı­nı bo­zu­yor!..
Es­ki Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı, şim­di­nin İz­mir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı ve oğ­lu, ha­ber­leş­me­yi en­gel­le­mek için mah­ke­me­ye baş­vu­ru­yor!..
Se­bep: “oy yok hır­sı­za­” twe­et’­i!..
* * * *
Bun­lar gü­ya 3Y ile ya­ni “Ya­sak­lar-Yol­suz­luk-Yok­sul­luk­la mü­ca­de­le­” için ik­ti­da­ra gel­di­ler!..
Ül­ke­yi ya­sak­lar­la ida­re et­me­ye baş­la­dı­lar, yol­suz­luk­lar pat­la­dı!..
Yok­sul­luk mu?..
Aç­lık sı­nı­rın­da ya­şa­yan in­san­la­rın sa­yı­sı fır­la­dı, yok­sul­luk sı­nı­rın­da ya­şa­yan­lar­la bir­lik­te nü­fu­su­mu­zun üç­te iki­si­ne ulaş­tı!..
Ya­sak­lar?..
Tak­si­m’­e çık­mak ya­sak, ül­ke­nin her ye­rin­de yü­rü­yüş yap­mak ya­sak, pro­tes­to et­mek ya­sak, her tür­lü de­mok­ra­tik ey­lem ya­sak, TV ka­nal­la­rı­na ya­sak, ba­sı­na ya­sak!..
O ya­sak, bu ya­sak!..
Ser­best olan ne var?..
Yol­suz­luk ve rüş­vet!..
* * * *
“t­wit­ter mi­vi­tı­rın kö­kü­nü ka­zı­ya­ca­ğı­z”
Baş­ba­kan­lık sa­ra­yı için:
“O bi­na­yı da ya­pa­ca­ğım, içi­ne de gi­rip otu­ra­ca­ğı­m”
Türk Bay­ra­ğı­’nın se­çi­me alet edil­me­si ne­de­niy­le Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu­’nun AKP rek­la­mı­na ya­sak ge­tir­me­si üze­ri­ne:
“Ya­sa­ğı da ya­sak­la­rı­z”
Ko­ru­ma Ku­ru­lu­’nun Tak­sim pro­je­si­ni dur­dur­ma ka­ra­rı üze­ri­ne:
“Biz o ka­ra­rı da dur­du­ru­ru­z”
İçiş­le­ri Ba­ka­nı:
“Su­çu suç ol­mak­tan çı­ka­rı­rı­z”
“Kı­rın ka­pı­yı, tu­tuk­la­yı­n”
Bu söz­ler “hay­dut dev­le­t” an­la­yı­şı­nın hü­küm sür­dü­ğü bir ül­ke­de de­ğil, ile­ri de­mok­ra­si ül­ke­sin­de (!) söy­le­ni­yor!..
İk­ti­dar yav­şak­la­rı­nın di­li­ne do­la­dı­ğı “Ye­ni Tür­ki­ye­”nin ye­ni hu­kuk dü­ze­ni­ni gös­te­ri­yor!..
* * * *
Tay­yi­p’­in bal­yo­zu hal­kı­mı­zın ka­fa­sı­na in­di!..
Bu du­rum, bir ik­ti­da­rın çö­kü­şü­ne doğ­ru hız­la yol al­ma­sı­dır!..
Eğer bu ik­ti­da­rın için­den çı­kan Çan­ka­ya­’nın 11’in­ci­si bi­le twit­ter ya­sa­ğı­nın ka­bul edi­le­mez ol­du­ğu­nu söy­lü­yor­sa, onu da kor­ku bu­lut­la­rı sar­mış de­mek­tir!..
Tay­yip, ken­di ya­sak­la­rı, hır­sı ve öf­ke­si için­de çır­pı­nı­yor!..
İk­ti­da­rı kay­bet­me kor­ku­suy­la öz­gür­lü­ğe, de­mok­ra­si­ye, hu­ku­ka bal­yoz in­dir­dik­çe si­ya­si ha­ya­tı­nın so­nu­nu ha­zır­lı­yor!..
Tay­yip pa­ra­şüt­süz dü­şüş­te, kur­tu­lu­şu kal­ma­dı!..
Sal­la­ma şam­pi­yo­nu!..
Tay­yip ga­ze­te­le­re tam say­fa ilan ver­miş, baş­lık şöy­le:
“Ta­rım­da Av­ru­pa li­de­ri­yi­z”
Vay ca­nı­na!..
Ot-sa­man it­hal eder du­ru­ma düş­tü­ğü­müz için mi?..
Ta­rım ge­liş­miş, Tür­ki­ye bü­yü­müş!..
Pi­rinç, fa­sul­ye, mer­ci­mek, en­gi­nar it­hal ede­rek mi?..
Hay­van­sal üre­tim­de ve­rim­li­li­ği ve üre­ti­mi ar­tır­mış­lar!..
Ül­ke­ye An­gus­la­rı sok­mak zo­run­da kal­dı­ğı­nız için mi?..
* * * *
Yer­li to­hum­cu­lu­ğu des­tek­le­miş­ler!..
İt­hal to­hum­la sa­de­ce bir de­fa üre­ti­le­bi­len do­ma­tes­ler­le, için­de to­hum ol­ma­yan siv­ri bi­ber­le mi?..
Çift­çi pe­ri­şan, ürü­nü pa­ra et­mi­yor!..
O pa­ra et­me­yen ürün kent­le­re gel­di­ğin­de, bu de­fa da tü­ke­ti­ci­nin onu al­ma­ya pa­ra­sı yet­mi­yor!..
İn­san­lar ar­tık tar­la­dan sof­ra­ya ka­dar gü­ve­ni­lir gı­da tü­ke­ti­yor­muş!..
Hor­mon yi­ye yi­ye şek­li bo­zu­lan, uzay­lı ka­fa­sı­nı an­dı­ran do­ma­te­si, çi­le­ği, ki­ra­zı, eri­ği yi­ye­rek mi?..
Tay­yi­p’­in sal­la­ma şam­pi­yon­lu­ğu­na da ma­şal­lah!..

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.