Rahmi Turan: “Beyoğlu’nun en güzel ablası” CHP’nin şansıdır

Rahmi Turan-2013-130 Mar­t’­ta­ki ye­rel se­çim­le­re iki bu­çuk ay kal­dı, CHP hâ­lâ il­çe be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı be­lir­le­ye­me­di.
So­run ne­dir, ne­den böy­le re­ha­vet için­de­ler bi­le­mi­yo­rum ama za­man hız­la kı­sa­lı­yor.
Aday­lar na­sıl ça­lış­ma ya­pa­cak­lar, se­çi­mi CHP’­ye na­sıl ka­zan­dı­ra­cak­lar?
Ko­ca par­ti­de bu­nu dü­şü­nen yok ga­li­ba!
* * *
Be­le­di­ye baş­kan aday­la­rın­dan söz edi­lin­ce ak­lı­ma Ay­lin Ko­til gel­di.
Da­ha ön­ce de onun için “Be­yoğ­lu­’nun en gü­zel ab­la­sı­” di­ye bir ya­zı yaz­mış­tım.
CHP’­ye Be­yoğ­lu Be­le­di­ye­si­’ni ka­zan­dı­ra­bi­le­cek tek aday Ay­lin Ko­ti­l’­dir.
Di­ğer aday aday­la­rı­nın AKP kar­şı­sın­da hiç şan­sı yok!
CHP yö­ne­ti­mi bu­nu bil­mez mi? El­bet­te ki bi­lir ama (duy­du­ğu­ma gö­re) te­red­düt için­de­ler­miş!
Bu ga­rip te­red­düt ger­çek­le­şir­se, CHP hav­lu at­tı, İs­tan­bu­l’­un kal­bi sa­yı­lan Be­yoğ­lu­’nu AK­P’­ye ik­ram et­ti de­mek­tir. Ora­da se­çi­me hiç gir­me­se de olur ar­tı­k…
* * *
Ku­la­ğı­ma ge­len de­di­ko­du­la­ra gö­re bü­tün te­red­düt, Ay­lin Ko­ti­l’­in, CHP’­nin İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı Mus­ta­fa Sa­rı­gü­l’­ün es­ki eşi ol­ma­sın­dan kay­nak­la­nı­yor­muş.
Ay­lin Ko­til, Mus­ta­fa Sa­rı­gü­l’­den 6 yıl ön­ce bo­şan­dı, ken­di­si­ne baş­ka bir ha­yat kur­du.
Ay­rı­ca, Mus­ta­fa Sa­rı­gü­l’­ün de onun aday­lı­ğı­na kar­şı çık­ma­ya­ca­ğı­na emi­nim.
Ay­lin Ko­til, bir baş­ka ada­yın es­ki eşi ol­du­ğu için kad­ro dı­şı bı­ra­kı­lır mı?
Böy­le bir dav­ra­nış, hak­ka­ni­ye­te, ada­le­te, si­ya­set an­la­yı­şı­na sı­ğar mı?
CHP yan­lış adım atıp, ken­di aya­ğı­na kur­şun sık­ma­sın!
* * *
Ge­le­lim ya­pı­lan an­ket­le­re­…
Tür­ki­ye­’nin ön­de ge­len ka­mu­oyu araş­tır­ma­cı­la­rın­dan Adil Gür, Kon­sen­sus ve Ge­zi­ci gi­bi önem­li şir­ket­ler an­ket­ler yap­-mı­ş… Açık ara ile Ay­lin Ko­til bü­tün aday aday­la­rı­nın önün­de­…
Bu an­ket so­nuç­la­rı CHP Ge­nel Mer­ke­zi­’n­de de va­r… O hal­de te­red­düt ni­ye? Ha­ni, an­ket­ler­de ön­de olan aday se­çi­le­cek­ti, ne ol­du?
Ay­rı­ca Ay­lin Ko­til, Be­yoğ­lu böl­ge­sin­de ay­lar­dır ma­hal­le ma­hal­le, ev ev do­la­şa­rak ça­lı­şı­yor.
“Be­yoğ­lu­’nun en gü­zel ab­la­sı­” adı ve­ri­len Ay­lin Ko­til, ayak oyu­nu­na ge­lip har­ca­nır­sa, CHP, ken­di bin­di­ği da­lı kes­miş ola­cak!
“Türk ol­mak zor!”
İl­ginç bir ar­ka­da­şım va­r… Ger­çek bir yurt­se­ve­r…
To­gan Ya­yın­la­rı­’nın sa­hi­bi İs­ma­il Ar­lı­…
As­lın­da hu­kuk­çu ama dört yıl ön­ce ken­di­si­ni emek­li­ye ayı­rıp or­ta­ğı ol­du­ğu To­gan Ya­yın­cı­lı­k’­ın ba­şı­na geç­ti, o gü­ne ka­dar 24 eser ya­yın­la­yan ki­ta­be­vi­nin eser sa­yı­sı­nı dört yıl­da 134’e yük­selt­ti.
İs­ma­il Ar­lı­’nın ka­le­me al­dı­ğı “Em­per­ya­liz­min Tür­ki­ye Ajan­da­sı­” ad­lı ki­tap Tür­ki­ye­’nin en önem­li gün­cel so­run­la­rı­nı in­ce­li­yor. İs­ma­il Ar­lı il­ginç ese­rin­de di­yor ki:
* * *
“Gaf­let­le iha­net ara­sın­da­ki in­ce çiz­gi­yi her­kes iyi ayırt et­me­li­dir.
Bu za­man­da Türk ol­mak, her şey­den ve her­kes­ten da­ha zor­dur.
Eğer Tür­k’­se­niz, yal­nız­sı­nız­dır ko­ca dün­ya­da­…
Tüm ger­çek­le­ri gö­rüp, tüm yan­lış yön­len­dir­me­le­re kar­şı, dün­ya­nın fark­lı fark­lı yer­le­rin­de ezi­len, kat­le­di­len ulus­la­rın ya­nın­da Tür­k’­ü sa­vun­mak o ka­dar zor­dur ki­…”
* * *
“A­me­ri­ka­lı Ame­ri­ka­lı­’nın, İs­ra­il­li İs­ra­il­li­’nin, Al­man Al­ma­n’­ın, İn­gi­liz İn­gi­li­z’­in hak­kı­nı her yer­de, her or­tam­da sa­vu­na­cak, ama siz, dün­ya­nın dört bir ya­nı­na da­ğıl­mış du­rum­da olan Türk­le­r’­i sa­vu­na­ma­ya­cak­sı­nız. Ola­cak şey mi bu?
Ar­tık ken­di­mi­ze gel­me­miz lâzım. İh­ti­ya­cı­mız olan tek şey, da­mar­la­rı­mız­da­ki asil Türk ka­nı­nın bey­ni­mi­ze ulaş­ma­sı ve ge­le­ce­ği an­la­ya­bi­le­cek bi­ri­kim­ler­le ken­di­mi­zi ye­tiş­tir­me­miz­dir.” (To­gan Ya­yın­cı­lık 0 212 542 02 97)
Te­bes­süm
Rus­lar ne­den 3 de­fa öper?
Rus­ya­’nın es­ki An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Al­bert Çer­ni­şev, Türk­çe­’yi çok iyi ko­nu­şan, nük­te­dan bir dip­lo­mat­tı­…
Bir gün, bir va­kıf, in­san hak­la­rı üze­ri­ne top­lan­tı dü­zen­le­di. Top­lan­tı so­nun­da gü­zel su­nu­cu, bir şük­ran pla­ke­ti tak­dim et­mek üze­re Çer­ni­şe­v’­i sah­ne­ye da­vet et­ti.
Çer­ni­şev, pla­ke­ti al­dık­tan son­ra te­şek­kür ede­rek gü­zel su­nu­cu­yu üç de­fa öp­tü. Son­ra da din­le­yi­ci­le­re dö­nüp şöy­le de­di:
“E­fen­dim biz Rus­lar, ba­yan­la­rı üç kez öpe­riz. Eğer ses­le­ri çık­maz­sa de­vam ede­riz!”
Gü­nün Sö­zü
Ah­mak­lık­tan baş­ka her şe­yin ça­re­si var­dır.
SÖZCÜ
darbe-girişimi-2014-1

Leave a Reply

Your email address will not be published.