Rahmi Turan: Savaşarak geri alabiliriz!

Rahmi Turan-2013-1Ege De­ni­zi­’n­de 16 ada­mı­zın Yu­nan­lı­lar ta­ra­fın­dan iş­ga­li, AKP ik­ti­da­rı için yüz­ka­ra­sı bir olay­dır.
Ül­ke­nin yö­ne­ti­min­den so­rum­lu si­ya­si­le­rin, Tür­ki­ye­’nin mil­li gu­ru­ru­nu ze­de­le­yen bu çir­kin ola­ya tep­ki gös­ter­me­me­si ger­çek­ten ha­zin bir du­rum­dur.
Va­tan top­rak­la­rı bir bir el­den gi­di­yor, bi­zim ik­ti­dar vur­dum­duy­maz bir ta­vır­la sey­re­di­yor. Ola­cak iş mi bu?
* * *
CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ay­tun Çı­ray, Mec­li­s’­e bir so­ru öner­ge­si ve­re­rek ik­ti­da­rı ha­re­ket­len­dir­mek is­te­di. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ya­sak sav­mak için Yu­na­nis­ta­n’­a gös­ter­me­lik bir uya­rı­da bu­lun­du. Sa­de­ce o ka­dar!
Da­ha ön­ce (4 Ocak 2013 ta­ri­hin­de) MHP Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Lüt­fü Türk­kan, o dö­nem­de Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı olan Da­vu­toğ­lu­’nun ce­vap­lan­dır­ma­sı is­te­miy­le bir so­ru öner­ge­si ver­miş­ti.
Da­vu­toğ­lu­’nun, MHP’­li yurt­se­ver Mil­let­ve­ki­li Lüt­fü Türk­ka­n’­a ver­di­ği ce­vap, emin olun ce­vap­tan baş­ka her şe­ye ben­zi­yor­du.
O ada­lar­da hak­kı­mız yok­muş gi­bi laf ola, be­ri ge­le bir ce­vap­tı bu!
Ada­la­rın Yu­nan­lı­la­rın eli­ne geç­me­sin­de dö­ne­min Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Da­vu­toğ­lu­’nun da bü­yük so­rum­lu­lu­ğu var!
* * *
Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı es­ki Ge­nel Sek­re­te­ri­ E. Kur­may Al­bay Ümit Ya­lım, Ege De­ni­zi­’n­de­ki 16 ada­nın 2004 yı­lın­dan iti­ba­ren Yu­nan­lı­lar ta­ra­fın­dan iş­ga­li­nin so­rum­lu­su­nun AKP ik­ti­da­rı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Ümit Ya­lım “Sa­vaş­ma­dan ver­di­ği­miz bu va­tan top­rak­la­rı­nın ge­ri alın­ma­sı ar­tık hu­ku­ken müm­kün de­ğil. An­cak sa­va­şa­rak ge­ri ala­bi­li­ri­z” di­yor.
Ya­lım, ada­la­rın bağ­lı ol­du­ğu Ay­dın ve Muğ­la il­le­ri­nin va­li ve be­le­di­ye baş­kan­la­rın­dan, İçiş­le­ri ve Dı­şiş­le­ri Ba­kan­la­rı­na, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’n­dan Baş­ba­-
ka­n’­a ka­dar bü­tün yet­ki­li­le­rin so­rum­lu ol­du­ğu­nu ve “Va­ta­na iha­ne­t” su­çu kap­sa­mın­da yar­gı­lan­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor.
* * *
Bu ada­lar Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man ve 4’ün­cü Meh­met dö­ne­min­de fet­he­di­len ve Ata­türk ile İnö­nü­’nün Lo­za­n’­da Yu­nan­lı­la­ra ver­me­di­ği ada­lar­dır.
Ay­rı­ca, bu ada­lar da da­hil ol­mak üze­re, 800 ci­va­rın­da ada, ada­cık ve ka­ya­lık, 1936 yı­lın­da dö­ne­min İçiş­le­ri Ba­ka­nı Şük­rü Ka­ya ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin en­van­te­ri­ne kay­de­dil­miş­tir.
Yu­nan­lı­lar bu ada­la­rı 2004 yı­lın­da iş­gal et­ti, 5 yıl son­ra 2009 yı­lın­da da Yu­na­nis­ta­n’­a il­hak et­ti.
Ada­la­rın en kü­çü­ğü İs­tan­bu­l’­da­ki Bü­yü­ka­da ve­ya An­tal­ya­’nın kar­şı­sın­da bu­lu­nan Me­is Ada­sı bü­yük­lü­ğün­de­dir.
AKP ik­ti­da­rı, va­tan top­rak­la­rı­nın el­den çık­ma­sı­na, ne ya­zık ki, se­yir­ci kal­ma­ya de­vam edi­yor!
Yaşasın! milyoner
sayımız artıyor!
Zenginlikte gözümüz yok da, bizi asıl ilgilendiren fukaralık!
Ülkemizde çelişkili bir durum var!
Türkiye bir yandan borca batıyor, yoksulluk ülkeyi insafsızca sarıyor, fakir daha fakir olurken, bir yandan da milyoner sayısı artıyor.
Bu garip çelişki neyi gösteriyor?
Ülkemizdeki sömürü düzeninin büyüklüğünü!
AKP yönetiminde yaşadığımız son 13 yılda fukaraların sayısı milyonlarla ifade edilirken, iktidarın imkânlarından nemalanıp, ceplerini parayla doldurarak köşeyi dönenlerin sayısı da arttı.
* * *
Türkiye sadece 2014 yılında 10 bini aşkın yeni milyonere sahip oldu.
Geçtiğimiz yıl, banka hesaplarında bir milyon lira ve üzerinde parası olan kişilerin sayısı, bir önceki yıla göre 10 bin 364 kişi artarak 77 bin 210’a ulaştı.
Ülke nüfusunun 77 milyon olduğu düşünülürse ülkede yaklaşık her 1000 kişiden biri milyon liranın üzerinde banka hesabına sahip.
Başka bir ifadeyle, her 1000 kişiden biri mutlu azınlık sınıfına giriyor.
Çarpık bir tablo…
“Biri yer, biri bakar, kıyamet bundan kopar” denir ya… İşte öyle bir şey!
Te­bes­süm
Evin reisi kimdir?
Şık giyinmiş bir adam,
kitabevine girer. Okumaya meraklı biri olduğu bellidir. Rafları dikkatle incelerken, kadın tezgâhtar nazik bir şekilde yaklaşır:
“Beyefendi, aradığınız hangi kitapsa, yardım edebilir miyim?”
Adam kadınla dalga geçmek için;
“Tabii hanımefendi” der “Evin Reisi Erkektir, adlı bir kitap varmış, onu arıyorum.”
Kadın tezgâhtar, dudaklarında hafif bir tebessümle kibarca cevap verir:
“Maalesef beyefendi, biz masal kitabı satmıyoruz!”
GÜNÜN SÖZÜ
Yerinde sayanlar
yürüyenlerden daha çok
ayak patırtısı yaparlar
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.