Rahmi Turan: Zulümhanede bırakılan bir paşa!

Rahmi Turan-2013-1Er­ge­ne­kon da­va­sın­da­ki tah­li­ye­ler­den son­ra Si­liv­ri zu­lüm­ha­ne­sin­de sa­de­ce E. Or­ge­ne­ral Hur­şit To­lon kal­dı…
Ma­lat­ya­‘da­ki Zir­ve Yayınevi kat­li­amı da­va­sın­da tu­tuk­lu­lu­ğu de­vam et­ti­ği için To­lon Pa­şa, ce­za­evin­de çi­le çek­me­ye de­vam edi­yor!
İşin ga­ri­bi, ay­nı da­va­nın ger­çek sa­nık­la­rı olan ka­til­ler ser­best bı­ra­kıl­dı ama, Hur­şit Pa­şa hâ­lâ içe­ri­de… Bu na­sıl iş, an­la­ya­na aş­kol­sun!
Hur­şit Pa­şa­‘yı ta­nı­rım… Ba­na hiç kim­se, onun ci­na­yet az­met­ti­ri­ci­si ol­du­ğu­na inan­dı­ra­maz!
Hur­şit To­lon, ka­li­te­li, be­ye­fen­di, ger­çek bir Türk su­ba­yı ve ma­zi­si şe­ref­le do­lu bir ge­ne­ral­dir. Ka­til­ler­le ne işi ola­bi­lir?
* * * * *
De­mi­re­l‘­in Cum­hur­baş­kan­lı­ğı sı­ra­sın­da Hur­şit To­lo­n‘­la (Şi­li, Ar­jan­tin ve Bre­zil­ya ge­zi­le­rin­de) be­ra­ber ol­duk… Ken­di­siy­le uçak­ta soh­bet­le­rim de ol­du.
Ata­türk­çü, ger­çek bir be­ye­fen­di, la­ik ve ül­ke sev­da­lı­sı bir in­san…
De­mok­ra­si yan­lı­sı… “Se­çim­le ge­len­ler, se­çim­le git­me­li­dir.” di­yen bir de­mok­rat…
Böy­le bir in­sa­na yıl­lar­dır “ci­na­yet az­met­ti­ri­ci­si” di­ye zul­me­dil­me­si, ger­çek­ten üzü­cü bir du­rum…
Zir­ve Yayınevi kat­li­amı ne­de­niy­le Hur­şit Pa­şa­‘nın üze­ri­ne atı­lan suç­la­ma­nın if­ti­ra ol­du­ğu er ve­ya geç an­la­şı­la­cak.
O za­man vic­dan­lar sız­la­ma­ya­cak mı?
Al­lah ona da, dert­li ai­le­si­ne de sa­bır ver­sin!
“Ordunun ruhu subaydır. Ruhsuz ordu yok olur!
Yu­ka­rı­da, Hur­şit To­lon Pa­şa­’nın dra­mın­dan bah­se­der­ken, ak­lı­ma Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­ün 94 yıl ön­ce Af­yon­ka­ra­hi­sar Ko­lor­du Da­ire­si­’n­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma gel­di…
Özet­le­ye­rek nak­le­di­yo­rum…
* * * * *
Mus­ta­fa Ke­mal Pa­şa­’dan su­bay­la­ra… (31 Tem­muz 1920)
“E­fen­di­ler…
İn­gi­liz­ler ve yar­dım­cı­la­rı, mil­le­ti­mi­zin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı yok et­me­ye ka­rar ver­miş­ler­dir.
Mil­let­ler, ba­ğım­sız­lık­la­rı­nı hiç kim­se­nin lü­tuf ve atı­fe­ti­ne borç­lu de­ğil­dir.
Hiç kim­se, kim­se­ye, hiç­bir mil­let di­ğer bir mil­le­te hür­ri­yet ve ba­ğım­sız­lık ver­mez…
… Kuv­ve­ti ol­ma­yan, do­lay­sıy­la mü­ca­de­le ede­me­yen bir mil­let, mah­kûm ve esir va­zi­yet­te­dir. Böy­le bir mil­le­tin ba­ğım­sız­lı­ğı gasp olu­nur.
Dün­ya­da ha­yat için, in­san­ca ya­şa­mak için, ba­ğım­sız­lık lâ­zım­dır.
Ba­ğım­sız­lık sa­hi­bi ol­mak için kuv­vet sa­hi­bi ol­mak ge­re­kir.
Kuv­vet, or­du­dur!”
* * * * *
“İn­gi­liz­ler, mil­le­ti­mi­zi ba­ğım­sız­lık­tan mah­rum et­mek için, pek ta­bi­i ola­rak, ev­ve­la onu or­du­dan mah­rum et­mek ça­re­le­ri­ne gi­riş­ti­ler…
… Or­du, düş­man­la­rı­mı­zın bi­rin­ci hü­cum he­de­fi ol­du. Or­du­yu im­ha et­mek için mut­la­ka su­ba­yı­nı mah­vet­mek, aşa­ğı­la­mak lâ­zım­dır. Bu­na da te­şeb­büs et­ti­ler. Bun­dan son­ra mil­le­ti ko­yun sü­rü­sü gi­bi bo­ğaz­la­mak­ta en­gel­ler ve güç­lük­ler kal­maz…”
* * * * *
“…Or­du­nun ru­hu su­bay­dır…
…Al­lah gös­ter­me­sin, bu mil­le­tin ba­ğım­sız­lı­ğı ih­lâl edi­lir­se, bu­nun ve­ba­li su­bay­la­ra ait ola­cak­tır…
…Şah­si ve hu­su­si ha­yat­la­rı iti­ba­rıy­la da su­bay­lar, fe­da­kâr­lar sı­nı­fı­nın en önün­de bu­lun­mak zo­run­da­dır­lar. Çün­kü düş­man­la­rı­mız, her­kes­ten ön­ce on­la­rı öl­dü­rür­ler, on­la­rı aşa­ğı­lar ve hor gö­rür­ler…
…Do­la­yı­sıy­la su­bay için “Ya is­tik­lal, ya ölüm” var­dır. Fa­kat ar­ka­daş­lar, öl­me­ye­ce­ğiz,
is­tik­lâ­li­mi­zi ka­za­na­ca­ğız!”
* * * * *
Bun­lar, Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k‘­ün 94 yıl ön­ce söy­le­di­ği söz­ler.
Ta­rih, an­la­ya­cak ka­dar ak­lı olan in­san­la­ra muh­te­şem bir ders­tir!

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.