Saygı Öztürk: Eylem biçimi onlara uymuyor

Saygı ÖZTÜRK-1Bu ül­ke­nin si­ya­set­çi­si, ga­ze­te­ci­si, ya­za­rı, bi­lim ada­mı, savc­ı­sı, avu­ka­tı, ga­ze­te­ci­si ve ak­lı­nı­za ge­len de­ği­şik mes­lek men­sup­la­rı­nın her bi­ri­ni “te­rör ör­gü­tü men­su­bu­” di­ye din­le­di­ler. Ki­mi­le­ri ol­du din­ci, ki­mi­le­ri aşı­rı sol ör­güt, ki­mi­le­ri El Ka­ide’­ci… Bu ül­ke­nin gü­ven­lik bi­rim­le­ri de on­la­rı din­le­mek­ten fır­sat bu­lup, te­rö­rist­le­rin pe­şi­ne düş­me­di. Bu ül­ke­de, böy­le bir an­la­yış olur­sa cum­hu­ri­yet sav­cı­sı da re­hin alı­nır, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı da ba­sıl­ma­ya ça­lı­şı­lır. Son­ra ar­ka­la­rın­dan “Kan­la­rı yer­de kal­ma­ya­cak, en sert ön­lem­ler alı­na­cak, sav­cı­mı­zın is­mi ad­li­ye­ye ve­ri­le­ce­k” di­ye de­meç­ler ve­ri­lir.
İs­tan­bul-Çağ­la­yan Ad­li­ye­si­’ne gi­ren aşı­rı sol ör­gü­te men­sup iki te­rö­rist Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Meh­met Se­lim Ki­ra­z’­ın oda­sı­nı ba­sı­yor. Bu, sol ör­gü­tün ön­ce­ki yıl­lar­da ger­çek­leş­tir­di­ği ey­lem bi­çi­mi­ne uy­mu­yor. Çün­kü, ör­güt ey­lem ya­pa­ca­ğı ki­şi­ye ulaş­tı­ğı za­man onu öl­dü­re­cek­se öl­dü­rür, ör­gü­tün işa­re­ti olan be­zi öl­dür­dü­ğü ki­şi­nin üze­ri­ne bir bil­di­riy­le bir­lik­te bı­ra­kır, ey­lem ye­ri­ni en se­ri bir bi­çim­de terk eder. Bu te­rör ör­gü­tü­nün, ey­le­mi ger­çek­leş­tir­dik­ten son­ra pa­zar­lık yap­mak için fo­toğ­raf çek­tir­me, bu­nu in­ter­net or­ta­mın­da pay­laş­ma gi­bi bir uy­gu­la­ma­sı yok­tu.
Ne­re­de mü­za­ke­re­ci po­lis­ler
Ör­gü­tün, Ki­ra­z’­ı baş­ta öl­dür­me­yip sa­at­ler­ce oda­da re­hin tut­ma­sı sol ör­güt­ler ko­nu­sun­da de­ne­yim­li em­ni­yet men­sup­la­rı­nı şa­şırt­tı. He­le, ör­gü­tün ken­din­ce he­def seç­ti­ği cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nı da­ha risk­siz ol­du­ğu­nu bil­me­si­ne rağ­men dı­şa­rı­da öl­dür­me­yip de, ken­di­le­ri­nin de öle­ce­ği­ni bil­me­le­ri­ne rağ­men ad­li­ye ba­sıp ey­le­mi ger­çek­leş­tir­me­si ola­yı da­ha da kar­ma­şık ha­le ge­ti­ri­yor.
Tür­ki­ye­’de, “re­hi­ne kur­tar­ma­” ko­nu­sun­da çok özel eği­tim­li po­lis­ler ye­tiş­ti­ril­di. Ay­nı şe­kil­de re­hin al­ma olay­la­rın­da te­rö­rist­ler­le ko­nu­şan ya­ni “mü­za­ke­re­ci­” de­ni­len uz­man po­lis­le­ri­miz de var. Ola­yın so­nu­cu­na ba­kar­sa­nız “mü­za­ke­re­ci­” po­lis­ler de, re­hi­ne kur­tar­ma­da gö­rev­li em­ni­yet men­sup­la­rı da bu olay­da ken­di­le­rin­den bek­le­ne­ni ve­re­me­di­ler. So­nuç tam an­la­mıy­la fi­yas­ko… Bu­na “ba­şa­rı­lı bir ope­ras­yo­n” de­ni­le­me­ye­ce­ği­ni ko­nuş­tu­ğu­muz uz­man­lar da be­lir­ti­yor.
Bu ör­güt­te tes­lim ol­mak yok
DHKP-C ör­gü­tü mi­li­tan­la­rı­nın önem­li özel­lik­le­rin­den bi­ri de, bu ör­güt mi­li­tan­la­rı­nın her­han­gi bir yer­de kıs­tı­rıl­ma­la­rı ha­lin­de “tes­lim ol­ma­ma­la­rı­”dır. Mut­la­ka gü­ven­lik güç­le­riy­le ça­tış­ma­ya gi­rer, bu ça­tış­ma so­nu­cu ya­ra­lı ya da ölü ola­rak ele ge­çi­ri­lir­ler. Bu yüz­den­dir ki İs­tan­bul Ad­li­ye­si­’ni ba­san te­rö­rist­le­rin böy­le bir son­la kar­şı­laş­ma­sı bek­le­nen bir du­rum­du. Tüm he­sap­lar, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nı sağ ola­rak kur­tar­ma­ya dö­nük­tü.
An­cak böy­le bir ey­lem için ad­li­ye­ye ge­len te­rö­rist­le­rin, ken­di­le­ri ölü­me gi­der­ken, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nı da sağ bı­rak­ma­sı bek­len­mi­yor­du. Bu­gün en çok me­rak edi­len ve açık­lan­ma­sı is­te­nen ko­nu­lar ara­sın­da, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın po­li­sin içe­ri­ye gir­me­den ön­ce mi, yok­sa ça­tış­ma sı­ra­sın­da mı öl­dü­rül­dü­ğü­dür. Savcılık açıklamasında Savcı Kiraz’ın terörist kurşunuyla şehit edildiğini açıkladı. Bu konu daha çok tartışılır. Çünkü savcının üzerinde polis kurşunu olup olmadığı henüz netleşmedi. Eğer çıkarsa rehine kur­tar­ma tim­le­ri­nin vay ha­li­ne…
Ta­raf­tar ka­zan­ma ey­le­mi
Aca­ba te­rö­rist­ler öl­dü­rül­me­den ele ge­çi­ri­le­bi­lir miy­di? İş­te bu­nu kim­se ga­ran­ti ede­mez. Geç­miş de­ne­yim­ler, aşı­rı sol ör­güt mi­li­tan­la­rı­nın “tes­lim ol­ma­ya­ca­ğı­nı­” son ana ka­dar ça­tı­şa­ca­ğı­nı, ça­tı­şır­ken de gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­ne ka­yıp ver­dir­mek için ça­ba gös­te­re­ce­ği­ni or­ta­ya ko­yu­yor. O yüz­den­dir ki, eğer po­lis ateş et­mez­se, te­rö­rist­le­rin ken­di­le­ri­ni de öl­dü­re­ce­ği­ni bi­li­yor. O yüz­den­dir ki da­ha et­ki­li atış yap­tı­ğı ve te­rö­rist­le­ri öl­dür­dük­le­ri de­ğer­len­di­ri­li­yor.
Bu ör­gü­tün ad­li­ye sa­ra­yı­nı bas­ma­sı­nın ne­den­le­ri ara­sın­da ad­li­ye ve gü­ven­lik per­so­ne­li­ni yıl­dır­ma da yer alı­yor. Bu tip ey­lem­le­ri mar­ji­nal grup­lar ni­çin se­çer? Dev­le­te dö­nük ey­lem­ler­le, yö­ne­ti­me kar­şı olan ke­sim­ler­den mi­li­tan ve sem­pa­ti­zan dev­şir­me­yi amaç­lar­lar. Ni­te­kim, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’nün bu amaç­la he­def se­çil­miş ol­ma ola­sı­lı­ğı da hay­li yük­sek­tir.
‘rabia’ işaretiyle CHP’­li­le­re ya­pı­la­n
CHP, her dö­nem­de te­rö­re kar­şı ol­muş bir si­ya­si par­ti­dir. Ama AKP yan­daş­la­rı, CHP’­yi fark­lı gös­ter­mek için el­le­rin­den ge­le­ni ya­pı­yor. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Ge­nel Sek­re­ter Gür­sel Te­kin ve ba­zı par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri, şe­hit Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Meh­met Se­lim Ki­ra­z’­ın ba­ba­sı Hak­kı, an­ne­si Saa­det Ha­nı­m’­a baş­sağ­lı­ğı di­le­mek için gi­der­ken, “Ra­bi­a işa­re­ti­” ya­pan bir grup on­la­rı slo­gan­lar ata­rak söz­de pro­tes­to et­ti.
O acı­lı ba­ba Hak­kı Ki­raz, CHP’­li­le­ri pro­tes­to et­mek is­te­yen­le­rin yap­tık­la­rı kar­şı­sın­da şa­şır­dı. CHP’­li­le­re ya­pı­lan­lar­dan bü­yük üzün­tü duy­du ve duy­gu­la­rı­nı ay­nen şu söz­ler­le ak­tar­dı:
“Siz, sa­kın üzül­me­yin. O ‘yu­h’­lar si­ze de­ğil, bi­ze ve ço­cuk­la­rı­mı­za kar­şı ya­pıl­mış sa­yı­yo­ruz. On­lar adı­na siz­ler­den özür di­li­yo­ruz.”
Bir yan­da böy­le bir ba­ba, di­ğer yan­da “Ra­bi­a” işa­ret­le­riy­le CHP he­ye­ti­ni yu­ha­la­yan­lar… Bu ola­yı bi­le “Ra­bi­a” ile kul­lan­mak is­te­yen­ler o ba­ba­nın söz­le­rin­den bi­raz ders çı­kar­sın…

Leave a Reply

Your email address will not be published.