Saygı Öztürk I Gürsel Tekin: Genel Başkanım’a kırgınım

Saygı ÖZTÜRK-1YAZARLAR-CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gür­sel Te­kin, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için aday ada­yı ol­du­ğu­nu açık­la­mış­tı. Bu açık­la­ma­yı yap­ma­dan ön­ce İs­tan­bu­l’­da­ki par­ti­li­ler­le gö­rüş­tü, an­ket yap­tır­dı ve ar­dın­dan da CHP Ge­nel Baş­ka­nı­’nın da gö­rü­şü­nü al­dı. Ken­di­si­ne “ha­di ha­yır­lı ol­su­n” de­nil­di.
İs­tan­bul İl Baş­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­de Gür­sel Te­ki­n’­e, 2009 se­çim­le­rin­de de aday­lık yo­lu açıl­mış­tı. Aday ol­ma­sı da par­ti yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan is­ten­di. An­cak üç ay­rı şir­ke­te yap­tır­dı­ğı araş­tır­ma­da Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun adı öne çı­kın­ca, “Ö­nem­li olan par­ti­mi­zin ka­zan­ma­sı­” de­di ve Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun aday­lı­ğı­nın da önü­nü aç­tı. Se­çim kam­pan­ya­sı dö­ne­min­de de son de­re­ce uyum­lu bir ça­lış­ma yü­rü­tül­dü.

Ne­za­ket ko­şul­la­rı iş­le­me­di
Si­ya­si par­ti­le­rin te­me­li ka­zan­mak üze­ri­ne­dir. İç re­ka­bet de par­ti­le­ri güç­len­di­rir. Ka­mu­oyu yok­la­ma­la­rı, par­ti ör­gü­tü­nün gö­rüş­le­ri de önem­li­dir. Pe­ki bun­lar CHP’­de iş­le­di mi? CHP’­nin İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Baş­kan­lı­ğı aday ada­yı Gür­sel Te­ki­n’­le bu ko­nu­la­rı ko­nuş­tuk. İş­te an­lat­tık­la­rın­dan bö­lüm­ler:
“Be­nim için bi­rin­ci ön­ce­lik par­ti­mi­zin ik­ti­dar ol­ma­sı­dır. CHP’­nin ge­le­ce­ği­ni dü­şü­nen bir si­ya­set­çi­yim. Aday­lık ko­nu­sun­da en kü­çük ne­za­ket ko­şul­la­rı­nın iş­le­me­me­si be­ni in­cit­ti. El­bet­te kri­ter­ler uy­gu­la­nır, bun­lar bi­zim önü­mü­ze ge­lir­se yok sa­ya­ca­ğı­mız şey­ler de­ğil. Ama kri­ter­ler de­ğil, bel­li lo­bi­le­rin ça­ba­la­rıy­la ‘şu şöy­le­dir, böy­le­di­r’ de­ni­lir­se, ör­güt de in­cin­miş olur.
CHP seç­me­ni, en zor ko­şul­lar­da bi­le par­ti­si­ne sa­hip çık­mış­tır. 1999 se­çim­le­rin­de par­ti­miz ba­raj al­tın­da kal­mış­tı. O gün Ka­dı­köy il­çe baş­kan­lı­ğı­mız­da­ki man­za­ra göz­ümün önü­ne gel­di­ğin­de ör­gü­tü­müz­le gu­rur her za­man gu­rur du­yu­yo­rum. San­ki bir ce­na­ze evi gi­biy­di. On­lar­ca in­san göz­ya­şı için­dey­di. Ben­zer par­ti­ler ba­ra­jın al­tın­da kal­dı­ğın­da ka­pı­sı bi­le açıl­ma­mış­tı. O yüz­den, par­ti­si­ne sa­dık ör­gü­tü yok say­mak doğ­ru de­ğil. Ör­gü­tün gön­lü­nün alın­ma­sı ge­re­ki­yor.

Sa­de­ce bir ada­yın ör­gü­tü de­ğil
Kri­ter­le­re kim­se­nin iti­ra­zı yok. İti­raz, 4 aday ada­yı ol­ma­sı­na rağ­men, bun­lar ta­ma­men yok sa­yı­lı­yor ve aday aday­lı­ğı­nı açık­la­ma­mış bir isim üze­rin­de odak­la­nı­lı­şı­na­dır. Bu du­rum, di­ğer aday aday­la­rı için cid­di bir hak­sız­lık. İs­tan­bul il ör­gü­tü sa­de­ce bir ada­yın ör­gü­tü de­ğil. Her aday ada­yı­na eşit me­sa­fe­de dur­ma­sı ge­re­kir­ken, dur­mu­yor. Ora­da da baş­ka bir tab­lo var. Üzü­cü ama bu üzü­cü tab­lo­yu da aşa­ca­ğız.

AK­P’­nin oy ora­nı yüz­de 38
AKP, ya­ban­cı ba­zı şir­ket­le­re de an­ket yap­tır­dı. Oy ora­nı yüz­de 38 gö­rü­nü­yor. İş­te bu tab­lo üze­ri­ne Baş­ba­kan, A kad­ro­su­nu sa­ha­ya sür­me­ye baş­la­dı. İs­tan­bu­l’­da il­çe il­çe ken­di­si uğ­ra­şı­yor. Kri­tik il­çe­ler­de baş­ka par­ti­ler­den trans­fer­ler ya­pı­yor. İs­tan­bu­l’­da se­çi­mi kay­bet­me ih­ti­ma­li­ni gör­dü­ğü için, par­ti­si­nin oy ora­nın­dan da­ha faz­la oy ora­nı gö­rü­nen Ka­dir Top­ba­ş’­ı ye­ni­den aday gös­ter­mek zo­run­da kal­dı. Top­ba­ş’­ı, is­te­ye­rek de­ğil, si­ya­sal ko­şul­lar da­yat­tı­ğı için de­ğiş­tir­me­di. An­ka­ra­’yı al­mak, İs­tan­bu­l’­dan da­ha da ko­lay ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­rim.

Be­le­di­ye bi­na­la­rı sa­tıl­ma­lı
Ben so­kak si­ya­set­çi­si ol­du­ğum için 10 ay­rı ye­re gi­din­ce an­ke­ti­mi ken­dim yap­mış olu­yo­rum. Gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la bu se­çim çok çe­tin ge­çe­cek. Ül­ke­miz­de ku­ral­sız­lık ha­kim ol­du­ğu, hu­kuk dev­le­ti­nin ku­rum­la­rı yok say­dı­ğı bir dö­nem­de­yiz. Baş­ba­ka­n’­a İs­tan­bu­l’­da 100 mil­yar do­lar­lık yol­suz­luk ha­ri­ta­sı­nı isim isim ya­zıp ne­re­le­rin ki­me peş­keş çe­kil­di­ği­ni de ya­zıp gön­der­dim. Bun­la­ra kim­se ce­vap ve­re­mi­yor.
Lüks, şa­ta­fat al­mış ba­şı­nı gi­di­yor. Ba­zı be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın ma­kam oda­sı 500-600 met­re­ka­re. Lon­dra­’da bir be­le­di­ye bi­na­sı var, İs­tan­bu­l’­da tam 805 be­le­di­ye bi­na­sı var. Gö­rev­de ol­sam bun­la­rın yüz­de 80’i­ni he­men sa­ta­rım. Bu yak­la­şık 5 mil­yar ge­lir de­mek­tir. Be­le­di­ye­ler hiz­me­ti hal­kın aya­ğı­na gö­tür­mü­yor, ki­ra­la­nan lüks pla­za­la­ra va­tan­da­şı gel­me­ye zor­lu­yor.”

Çün­kü ben CHP’­li­yim…
İs­tan­bu­l’­da CHP’­den kim aday olur­sa ol­sun se­çi­mi alır. Se­çi­mi kay­bet­me­mek için AKP o yüz­den ye­ni tak­tik­ler pe­şin­de. CHP’­ye kar­şı di­ğer sol par­ti aday­la­rı des­tek­len­me­ye ça­lı­şı­la­cak. Aday ola­yım, ol­ma­ya­yım tercihim, ta­bi­i ki par­ti­mi­zin se­çi­mi ka­zan­ma­sı­dır. 1989’da 55 ili al­mış­tık. İn­şal­lah 1989 dö­ne­min­den da­ha iyi so­nuç­lar el­de ede­riz. Ben de, bu­nun için elim­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğım. Çün­kü ben CHP’­li­yim.
Evet, so­ru­nuz üze­ri­ne söy­lü­yo­rum, Ge­nel Baş­ka­nım Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’na ya­şa­nan son olay­lar­la il­gi­li kır­gın­lı­ğım var. Ama, bu bir ağa­bey-kar­deş iliş­ki­sin­de­ki kır­gın­lık ney­se o ka­dar. Be­nim kır­gın­lı­ğım iş­le­yi­şe­dir…”

Kı­lıç­da­roğ­lu, ken­di­si­ne en ya­kın isim­ler­den olan Gür­sel Te­ki­n’­in bu söz­le­ri­ni dik­ka­te alır mı bi­le­mem. Ama son dö­nem­ler­de in­cit­ti­ği­nin yal­nız po­li­ti­ka­cı­lar ol­ma­dı­ğı­nı da söy­le­ye­lim ve ken­di­si­ne “va­ta­na hoş gel­di­ni­z” di­ye­lim…

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.