Saygı Öztürk: Mal varlıkları yargıya taşınıyor

Saygı ÖZTÜRK-1Gün geç­mi­yor ki Baş­ba­kan ve oğ­lu ara­sın­da ya­pıl­dı­ğı öne sü­rü­len av­ro­lu-do­lar­lı, Türk li­ra­lı ko­nuş­ma­lar in­ter­ne­te düş­me­sin… İn­ter­ne­te ge­ti­ri­len san­sür bi­le bun­la­rı ön­le­me­ye yet­mi­yor. “Yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­” di­ye in­san­lar çır­pı­nır­ken, Baş­ba­kan yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­ran, her şe­yi Ada­let Ba­ka­nı­’na, do­la­yı­sıy­la ken­di­si­ne bağ­la­yan ka­nu­nu çı­kar­tı­yor, Cum­hur­baş­ka­nı da, bu­nun ba­zı mad­de­le­ri­nin Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı ol­du­ğu­nu bi­le bi­le onay­lı­yor.
Ül­ke­de baş­ba­kan, ba­kan ço­cuk­la­rı­nın ne iş yap­tı­ğı­nı pek bi­len yok ama on­la­rın mil­yar­lar­la ifa­de edi­len ge­li­re sa­hip ol­duk­la­rı ba­ba­la­rıy­la yap­tık­la­rı te­le­fon ko­nuş­ma­la­rın­dan, ba­zı so­ruş­tur­ma bul­gu­la­rın­dan an­la­şı­lı­yor.
AKP, ön­ce o ya­sa­yı kal­dır­dı
Nereden buldun diye so­ru­la­maz. Çün­kü, AK­P’­nin se­çi­mi ka­zan­ma­sın­dan son­ra ilk çı­kar­dı­ğı “Ne­re­den Bul­dun Ya­sa­sı­”nı kal­dır­mak ol­du. 9 Ocak 2003 ta­ri­hi­ne ka­dar, ka­mu gö­rev­li­si ol­ma­yan­la­rın mal var­lık­la­rın­da­ki aşı­rı ar­tış sap­ta­nır­sa, “Bu pa­ra­yı ne­re­den, han­gi yol­lar­la el­de et­tin?” di­ye so­ru­lu­yor­du. Ben­zer uy­gu­la­ma, he­men tüm Ba­tı ül­ke­le­rin­de var. Bu ya­sa­yı AKP or­ta­dan kal­dır­dı­ğı için av­ro­lu, do­lar­lı, Türk li­ra­lı ina­nıl­maz pa­ra sa­hip­le­ri­ne “Ta­mam an­la­dık ama sen bu pa­ra­yı ne­re­den ka­zan­dın?” di­ye so­ru­la­mı­yor.
Ba­kı­yor­su­nuz, AKP ik­ti­da­rın­dan ön­ce tez­gah­tar­lık ya­pan bir ki­şi bir­den bi­re beş yıl­dız­lı 5 ote­lin sa­hi­bi olu­yor. “Beş pa­ra­sı­z” di­ye bi­li­nen ya da kü­çük bir iş­let­me sa­hi­bi, özel­leş­tir­me­ler­de mil­yon­lar­ca li­ra­lık te­sis­le­rin sa­hi­bi olu­yor. Kim­se de on­la­ra “Kar­de­şim sen bu pa­ra­yı ne­re­den al­dın, ne­re­den bul­dun, geç­miş­te bun­la­rın ver­gi­si­ni ni­çin öde­me­din?” di­ye so­ra­mı­yor.
O oğul­la­ra da so­ru­la­mı­yor
Baş­ba­ka­n’­ın büyük oğlu Burak bir an­da ge­mi sa­hi­bi ol­du..­. Baş­ba­ka­n’­ın di­ğer oğ­lu Bi­lal
Er­do­ğa­n’­a ait ol­du­ğu öne sü­rü­len ses ka­yıt­la­rı­nda ise öy­le-böy­le de­ğil mil­yar­lar­ca li­ra­dan, av­ro­dan, do­lar­dan söz edi­li­yor.
İş­te, AKP “Ne­re­den Bul­dun Ya­sa­sı­”nı kal­dır­ma­mış ol­say­dı, Baş­ba­ka­n’­ın oğ­lun­a da, ba­kan­la­rın ço­cuk­la­rın­a da ge­rek­ti­ği za­man “Ne­re­den Bul­du­n” di­ye so­ru­la­bi­le­cek­ti. As­lın­da yi­ne so­ru­la­bi­lir ama bu­nun na­sıl so­rul­du­ğu da önem­li… So­rul­ma­sı du­ru­mun­da on­lar­da, av­ro, do­lar, Türk Li­ra­sı­’nın kay­na­ğı­nı açık­la­ya­cak ya da ken­di­le­ri­ne gö­re bir şey­ler söy­le­ye­cek­tir. Şim­di bun­la­rın hiçbi­ri so­ru­la­mı­yor, so­ru­la­maz. Böy­le bir du­rum yal­nız si­ya­set­çi ya da on­la­rın ço­cuk­la­rı­na öz­gü de­ğil, me­mur ol­ma­yan her­kes için ge­çer­li.
Ba­kan ço­cuk­la­rı­na, bir­den zen­gin olan­la­ra “Ne­re­den bul­dun?” di­ye so­ru­la­mı­yor ama tüm me­mur­lar­dan so­nu sı­fır ve beş­le bi­ten yıl­lar­da “mal be­ya­nın­da bu­lun­ma­la­rı­” is­te­ni­yor. Bu ki­şi­le­rin mal var­lık­la­rın­da ka­zanç­la­rıy­la oran­tı­lı ol­ma­yan önem­li bir ar­tış ol­du­ğu gün­de­me ge­ti­ri­lir­se, on­la­ra “Ne­re­den bul­dun?” so­ru­su yö­nel­ti­li­yor.
Öğ­ret­men, hem­şi­re, nü­fus me­mu­ru, po­lis me­mu­ru, as­ker kı­sa­ca tüm ka­mu gö­rev­li­le­ri mal be­ya­nın­da bu­lu­nu­yor, ken­di­le­ri­ne her za­man “Ne­re­den bul­dun?” di­ye so­ru­la­bi­li­yor ama ka­mu gö­rev­li­si ol­ma­yan­la­rın var­lık­la­rın­da çok ama çok bü­yük ar­tış ol­du­ğu­nu bil­se­niz bi­le on­la­ra as­la “Ne­re­den bul­dun?” di­ye hiç­bir ma­kam so­ra­mı­yor. Te­le­fon ko­nuş­ma­la­rın­da ge­çen av­ro­lu-do­lar­lı- Türk li­ra­lı ko­nuş­ma­lar için bol bol yo­rum, bu söz­le­rin an­la­mı­nın ne ol­du­ğu­na iliş­kin de­ğer­len­dir­me­ler ya­pı­lı­yor ama sa­de­ce o ka­dar…
Ken­di­le­ri­ni gü­ven­de gö­rü­yor­lar
Da­ha ilk gün­den iti­ba­ren “Ne­re­den bul­du­n”­u kal­dı­ra­rak, AKP dö­ne­min­de ina­nıl­maz öl­çü­de ser­vet sa­hi­bi olan­lar ya­sal ko­ru­ma­ya alın­mış. Bu ül­ke yö­ne­ti­min­de söz sa­hi­bi olan­la­rın top­lu­ma her za­man he­sap ver­me­si, ne­re­den bul­du­ğu­nu da açık­la­ma­sı ge­re­kir.
Bu ül­ke­de 3628 Sa­yı­lı Mal Bil­di­ri­min­de Bu­lu­nul­ma­sı Rüş­vet ve Yol­suz­luk­lar­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu var. Ka­nu­na uy­gun be­yan­na­me ve­ril­me­si ha­lin­de eş ve re­şit olan ço­cuk­la­rı­nın da mal var­lı­ğı­nın yer al­ma­sı, ar­tış ha­lin­de bun­la­rın da be­lir­til­me­si ge­re­ki­yor. Hat­ta bir so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı du­ru­mun­da “i­kin­ci de­re­ce­ye ka­dar kan ve sıh­ri hı­sım­la­rı ile ge­lin­le­ri ve da­mat­la­rı­nın da mal var­lı­ğı­nı­n” araş­tı­rıl­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. İş­te bun­lar bi­lin­di­ği için pa­ra­la­rın “mu­te­met ki­şi­le­re­” ve­ril­me­si yo­lu­na gi­dil­di­ği ko­nu­sun­da da ge­nel bir ka­nı var.
CHP’­den suç du­yu­ru­su ge­li­yor
Ar­tık ba­zı si­ya­set­çi­le­rin ser­vet­le­riy­le il­gi­li ka­mu­oyu­nun ge­nel bir ka­na­ati var. Zen­gin­lik­le­ri al­mış ba­şı­nı gi­di­yor. Pe­ki, bun­lar için hiç­bir şey ya­pıl­ma­ya­cak mı? CHP’­nin hu­kuk­çu mil­let­ve­kil­le­ri bu ko­nu­da ça­lış­tı ve ko­nu­yu Ge­nel Baş­kan Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’ na da gö­tür­dü.
Bir suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­ma­sı ha­lin­de bu­nun ar­tı­la­rı ve ek­si­le­ri ele alın­dı. Çün­kü so­ruş­tur­ma de­rin­leş­ti­ril­me­den bir cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­nın kı­sa sü­re­de “ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na­” iliş­kin ka­rar ve­rip, bu­nun AKP ta­ra­fın­dan si­ya­si mal­ze­me ola­rak kul­la­nıl­ma­sın­dan da en­di­şe edi­li­yor. Tüm bun­la­ra rağ­men, CHP Mil­let­ve­ki­li Atil­la Kar­t‘­ın, bu­gün Baş­ba­ka­n’­ın ve ba­zı ba­kan­la­rın mal var­lık­la­rın­da bü­yük ar­tış ol­du­ğu­nu öne sü­rüp An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­ca­ğı­nı öğ­ren­dim.
Dur ba­ka­lım ne ola­cak… Bek­le­ye­lim, gö­re­lim…

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.