Saygı Öztürk: Yasaklar ülkesinde bayram

Saygı ÖZTÜRK-1Ulu­sal bay­ram­la­rı kut­la­mak, Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­mak AKP hü­kü­me­ti dö­ne­mi­nin “ya­sak­la­rı­” ara­sın­da yer alı­yor. Po­lis, çe­lenk­le­ri kı­rı­yor, çi­çek­le­ri ezi­yor, in­san­la­rı sü­rük­le­ye­rek, gaz­la, suy­la uzak­laş­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor. Ne ka­dar en­gel­le­me­ler olur­sa ol­sun, bu ül­ke­nin in­sa­nı Cum­hu­ri­ye­t’­e ve onun de­ğer­le­ri­ne sa­hip çık­ma­ya de­vam ede­cek­tir.

Bir­çok il ve il­çe­de ol­du­ğu gi­bi de­ği­şik ku­ru­luş­la­rın tem­sil­ci­le­ri va­li­lik ve kay­ma­kam­lık­la­ra di­lek­çe ve­rip Ata­türk anı­tı­na çelenk sun­mak is­te­dik­le­ri­ni bil­dir­di. Bu di­lek­çe­le­re 5 Ma­yıs 2012’de Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­la­nan “U­lu­sal ve Res­mi Bay­ram­lar ile Ma­hal­li Kur­tu­luş Gün­le­ri ve Ta­ri­hi Gün­ler­de Ya­pı­la­cak Tö­ren ve Kut­la­ma Yö­net­me­li­ği­”nin 7 mad­de­si­nin 2. fık­ra­sı ha­tır­la­tıl­dı. Çün­kü o fık­ra­yı AKP hü­kü­me­ti şöy­le dü­zen­le­di:

Siz çe­lenk ko­ya­maz­sı­nız

“A­ta­türk anıt ve büs­tü­ne mül­ki ida­re ami­ri, gar­ni­zon ko­mu­ta­nı ve be­le­di­ye baş­ka­nı ta­ra­fın­dan çe­lenk ko­nu­lur. Ma­hal­lin en bü­yük mül­ki amir­li­ği­ne ait çe­lenk, anı­tın alt ka­ide­si­nin tam or­ta­sı­na, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ne ait çe­lenk onun sa­ğı­na, be­le­di­ye­ye ait çe­lenk ise so­lu­na ko­nur.”
Mül­ki amir­ler, “biz de çe­lenk koy­mak is­ti­yo­ru­z” di­yen ku­ru­luş­la­ra, “Yö­net­me­lik­te açık­ça be­lir­til­di­ği üze­re bay­ram gü­nü mül­ki ida­re amir­li­ği, gar­ni­zon ko­mu­tan­lı­ğı ve be­le­di­ye baş­kan­lı­ğın­ca çe­lenk tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Yu­ka­rı­da açık­la­nan ne­den­ler­le Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma ta­le­bi­niz uy­gun gö­rül­me­miş­ti­r“ ce­va­bı­nı ve­ri­yor.

Ya­sak­lar di­zi­si baş­lı­yor

Bu yö­net­me­lik­le, top­lu­mun ta­ri­hi ve ulu­sal bi­lin­ci, ulu­sal bay­ram­la­rı kut­la­ma ref­lek­si, ulu­sal kur­tu­luş sa­va­şı so­nu­cun­da el­de edi­len ka­za­nım­lar, Cum­hu­ri­ye­t’­le bir­lik­te el­de edi­len ka­za­nım­lar, ta­rih­sel ha­fı­za­mız ve Ata­türk unut­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Han­gi bay­ram­da ne­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni sı­ra­la­ya­lım:
* 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­’n­da: An­ka­ra­’da Anıt­ka­bir dı­şın­da va­li­lik ve di­ğer ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan Ata­türk anıt­la­rı­na çe­lenk koy­ma ya­sak­lan­dı.
– Di­ğer il­ler­de va­li, be­le­di­ye baş­ka­nı ve gar­ni­zon ko­mu­ta­nı dı­şın­da­ki ku­ru­luş ve par­ti­le­rin Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma­sı ya­sak­lan­dı.
* 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı­’n­da: Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan Anıt­ka­bi­r’­e çe­lenk ko­nul­ma­sı ku­ra­lı kal­dı­rıl­dı.
– Di­ğer il­ler­de Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü dı­şın­da di­ğer ku­ru­luş ve si­ya­si par­ti­le­rin Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma­sı ya­sak­lan­dı..
– Tö­ren ge­çi­şi, teb­ri­kat, stad­yum­lar­da gös­te­ri­ler ya­sak­lan­dı. Okul­lar­da kut­lan­ma­sıy­la il­gi­li de yö­net­me­lik­te hiç­bir hüküm yer al­ma­dı.
– Ço­cuk­la­rın bir gün­lü­ğü­ne TBMM ve di­ğer dev­let ma­kam­la­rın­da sem­bo­lik ola­rak gö­rev yap­ma­la­rı kal­dı­rıl­dı. Oy­sa­ki Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’n­da ço­cuk­la­rın si­ya­set­çi­le­rin gö­rev­le­ri­ni bir gün­lü­ğü­ne dev­ral­ma­la­rı ve on­la­ra so­ru­lar sor­ma­la­rı 2012 yı­lın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Dün­ya bi­zi ör­nek alır­ken ül­ke­miz­de bu gü­zel ge­le­nek or­ta­dan kal­dı­rıl­dı.
* 19 Ma­yıs Ata­tür­k’­ü An­ma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­’n­da: Ba­kan ta­ra­fın­dan Anıt­ka­bi­r’­e çe­lenk ko­nul­ma­sı ku­ra­lı kal­dı­rıl­dı.
– Di­ğer il­ler­de Genç­lik Spor il Mü­dür­lü­ğü dı­şın­da­ki di­ğer ku­ru­luş ve par­ti­le­rin Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma­sı ya­sak­lan­dı.
– Tö­ren ge­çi­şi, teb­ri­kat ve stad­yum­da­ki gös­te­ri­ler ya­sak­lan­dı. Okul­lar­da kut­lan­ma olup ol­ma­ya­ca­ğı yö­net­me­lik­te be­lir­til­me­di.
– Ata­tür­k‘­ün Genç­li­ğe Hi­ta­be­si­’nin okun­ma­sı ve genç­li­ğin ce­va­bı yok.
– Kut­la­ma­lar için ya­pı­lan top atış­la­rı ya­sak­lan­dı.
– Sam­su­n’­dan ge­len bay­ra­ğın Cum­hur­baş­ka­nı­’na su­nul­ma­sı yok.
* 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı­’n­da: İl­ler­de va­li, be­le­di­ye baş­ka­nı ve Gar­ni­zon ko­mu­ta­nı dı­şın­da­ki ku­ru­luş­lar ve si­ya­si par­ti ve der­nek­le­rin Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma­sı ya­sak­lan­dı.
* Ata­türk Gün­le­ri, Ta­ri­hi Gün­ler ve ma­hal­li Kur­tu­luş Gün­le­ri­’n­de: Ata­türk anıt­la­rı­na çe­lenk koy­ma ve İs­tik­lal Mar­şı söy­len­me­si ya­sak­lan­dı.
– Tö­ren ge­çi­şi ve teb­ri­kat­lar ya­sak­lan­dı.

Ge­rek­çe­si ol­ma­yan ka­rar

Ara­la­rın­da CHP mil­let­ve­kil­le­rin­den Ah­met Top­taş, Ma­lik Ec­der Öz­de­mir, Em­re Köp­rü­lü­‘nün de bu­lun­du­ğu 13 mil­let­ve­ki­li, yö­net­me­li­ğin ip­ta­li için Da­nış­tay 10. Da­ire­si­’ne baş­vur­du. Ne mi ol­du? Ulu­sal bay­ram­la­rın unut­tu­rul­ma­sı, bay­ram kut­la­ma­la­rı­na hal­kın, si­ya­si par­ti­le­rin ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın ka­tı­lı­mı­nın en­gel­len­me­si, ya­sak­la­ra rağ­men çe­lenk ko­yan­la­ra ce­za ve­ril­me­si­ne yol açan yö­net­me­li­ğin, yü­rüt­me­si­nin dur­du­rul­ma­sı red­de­dil­di.
Bu ka­ra­ra iti­raz edil­di. Ba­ka­lım na­sıl bir so­nuç çı­ka­cak. An­cak, Da­nış­ta­y’­ın bu­gün­kü ya­pı­sın­dan, ön­ce­ki ka­rar­dan pek fark­lı ol­ma­ya­ca­ğı da or­ta­da… Ül­ke­mi­zin em­per­ya­liz­me ve iş­gal­ci güç­le­re kar­şı ver­di­ği bü­yük kur­tu­luş sa­va­şı­nın, Cum­hu­ri­yet ve Ata­türk dev­rim­le­ri­nin, çağ­daş Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin, ulu­sal bi­lin­ci­mi­zin ve ta­ri­hi ha­fı­za­mı­zın sim­ge­si olan bay­ram­la­rı­mız de­ğer­siz­leş­ti­ri­li­yor, sö­nük­leş­ti­ri­li­yor, gi­de­rek de top­lum­sal ha­fı­za­sın­dan si­li­ni­yor. Böy­le bir yö­net­me­li­ğin yü­rüt­me­si­nin dur­du­rul­ma­sı­nın red­di­ne ka­rar ve­ren mah­ke­me­nin de, en azın­dan ret ka­ra­rı­nın ge­rek­çe­si­ni asıl so­rum­lu ol­du­ğu Türk Mil­le­ti­’ne açık­lama­lıy­dı.
Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­mız kut­lu ol­sun…

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.