Soner Yalçın: Efkan Alâ dosyası

Soner Yalçın-2013-1Pan­do­ra’ya he­di­ye; Ze­us in­san­lı­ğı ce­za­lan­dır­mak için kur­naz bir yön­te­me baş­vur­du. Gü­zel Pan­do­ra he­di­ye ku­tu­su­nu aç­tı ve dün­ya­ya kö­tü­lük ya­yıl­dı.
Mi­to­lo­ji böy­le an­la­tı­yor…
İz­mi­r’­de­ki ca­sus­luk ve fu­huş da­va­sı “Pan­do­ra­’nın Ku­tu­su­” nun açıl­ma­sıy­la baş­la­dı! Sa­de­ce as­ker­le­ri de­ğil dev­le­tin önem­li bü­rok­rat­la­rı­nı da he­def alan da­va­nın adı; Ca­sus­luk ve Fu­huş.
An­la­mak is­te­yen için, pa­ra­lel dev­le­tin, mer­ke­zi dev­le­ti yık­mak için na­sıl bir tez­gah kur­du­ğu bu da­va­da net ola­rak gö­rü­lü­yor. Ce­ma­at dev­le­ti fiş­le­miş­ti; sırf bu da­va kap­sa­mın­da 2500 ki­şi hak­kın­da fiş­le­me yap­tık­la­rı or­ta­ya çık­tı.
İs­mi ge­çen dö­ne­min bü­rok­rat­lar­dan bi­ri “çi­çe­ği bur­nun­da­” İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Alâ!
Ef­ka Alâ adı da­va dos­ya­sı­nın “Ke­mal Ci­ri­t” kla­sö­rün­de yer al­dı.
Ke­mal Ci­rit o dö­nem Baş­ba­kan­lık’­ta önem­li bir isim: Baş­ba­kan­lık Gü­ven­lik İş­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü. (Ha­len Art­vin Va­li­si. sy)
Ke­mal Ci­rit ile il­gi­li ola­rak, da­va dos­ya­sı/ Pan­do­ra­’da şu ifa­de­ler var:
“Hu­kuk mü­şa­vi­ri -Bo­yu kü­çük işi bü­yük. İş bi­ti­ri­ci bir adam. Baş­ba­ka­n’­ın ofi­sin­de dö­nen her şe­yi bi­li­yor. Ata­ma ka­rar­na­me­le­ri­ni ve ka­nun ta­sa­rı­la­rı­nı ön­ce­den te­min ede­bi­li­yor. Ada­mın boy komp­lek­si var. İş ya­par­ken bi­le Ef­kan (Ala) di­ye sa­yık­lı­yor.”
Ke­mal Ci­rit kla­sö­rün­den ay­rı­ca, “Ef­kan ALÂ-Şe­ma 21.02.2010jpg” isim­li bel­ge var.
Açık ya­zı­yo­rum: Ce­ma­at’­in ken­di­sin­den ol­ma­yan bü­rok­rat­la­rı-as­ker­le­ri fiş­le­di­ği­nin de­li­li İz­mi­r’­de­ki da­va­dır.
Ba­kın “Pan­do­ra­’nın Ku­tu­su­” na­sıl açıl­dı…
1 Nu­ma­ra bu­lun­du
İz­mi­r’­de­ki ca­sus­luk fu­huş da­va­sı da ay­nı İs­tan­bu­l’­da­ki ca­sus­luk ve fu­huş da­va­sı gi­bi 10 Ağus­tos 2010 ta­ri­hin­de bir epos­ta/ma­il ih­ba­rıy­la baş­la­dı.
Da­va­nın 357 sa­nı­ğın­dan 316’sı as­ker.
Ama bir nu­ma­ra si­vil:
Ha­li­kar­nas Şir­ket­ler Top­lu­lu­ğu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve Mar­ma­ris Yat Ma­rin A.Ş’­nin sa­hi­bi Bil­gin Öz­kay­nak.
Da­va­nın açıl­ma­sı­na ne­den olan Pan­do­ra­’nın, onun Sa­pan­ca­’da­ki evin­de bu­lun­du­ğu id­di­a edi­li­yor.
“İd­di­a” di­yo­rum çün­kü; iki ay­rı tu­ta­nak var:
Bir tu­ta­na­ğa gö­re, ev­de­ki an­ti­ka si­lah­lar dı­şın­da suç un­su­ru yok­tu.
Di­ğer tu­ta­na­ğa gö­re ise, ev­de sa­de­ce suç un­su­ru ol­ma­sın­dan şüp­he edi­len, 263 CD, 38 vi­de­o ka­set, 2 adet flash­bel­lek ve hard­disk var­dı.
Tu­ta­na­ğın bi­ri­ne gö­re ara­ma 00.45’te baş­la­dı ve 05.35’te bit­ti.
Di­ğer tu­ta­na­ğa gö­re ise ara­ma 00.45’te baş­la­dı ve 06.30’da bit­ti.
Bi­rin­ci tu­ta­nak­ta ara­ma­yı ger­çek­leş­ti­ren po­lis sa­yı­sı (5) ki­şi.
Di­ğer tu­ta­nak­ta ise ara­ma­ya (14) po­lis ka­tıl­dı.
Pe­ki kim bu po­lis­ler; on­la­rın öne­mi yok.
Fa­kat ev­de İz­mi­r’­den ge­len bir ko­mi­ser var.
Ve ne te­sa­düf Pan­do­ra­’nın Ku­tu­su­’nu o ko­mi­ser açı­yor; ya­ni “Pan­do­ra­” adı ve­ril­miş “di­ji­tal bel­ge­yi­” o bu­lu­yor!
Ara­ma­da bu­lu­nan ha­zı­run (Hik­met Yal­nı­zoğ­lu), 9 Ka­sım 2012’de mah­ke­me­ye di­lek­çe ver­di: “A­ra­ma es­na­sın­da po­lis, di­ji­tal ma­ter­yal­le­rin bu­lun­du­ğu id­di­a olu­nan oda­ya bi­zi al­ma­dı. Za­man za­man çe­kim yap­tık­la­rı ka­me­ra­yı ka­pat­tı­lar.”
Bil­gin Öz­kay­na­k’­ın, İs­tan­bu­l’­da­ki dört kat­lı evin­de, şir­ket­le­rin­de de­ğil de git­me­di­ği Sa­pan­cı­’da­ki çift­li­k e­vin­de­ki ki­tap­lık­ta bu­lun­du Pan­do­ra.
“Çift­lik evim­de yüz­me ha­vu­zu 400 met­re­ka­re, ga­raj 250 met­re­ka­re, de­po 200 met­re­ka­re, ka­pa­lı ga­raj 60 met­re­ka­re, iki bek­çi evi ara­sı 250 met­re. Üç ay­rı ahır ve her bi­rin­de 6 böl­me var. Ar­ka­sı uç­suz bu­cak­sız or­man. Şu­nu söy­le­mek is­ti­yo­rum, bi­ri bir şey sak­la­mak is­te­se mil­yon­lar­ca ola­sı­lık ola­bi­lir ve ke­sin­lik­le de bu­lu­na­maz.
Ba­kın, ofis­le­ri­min bu­lun­du­ğu 6-7 yer­de hiç ara­ma ya­pıl­ma­mış­tır. De­mek po­li­si­miz bu­na ge­rek bi­le gör­me­di. Öy­le ise Sa­pan­ca­’da­ki ev­de ya­pı­lan ara­ma­da na­sıl ol­muş­tur da apa­çık or­ta­lık yer­de ve her­ke­sin ula­şa­bi­le­ce­ği şe­kil­de, giz­len­me­miş bu ya­sa dı­şı ör­gü­tün ya­sa dı­şı ev­rak­la­rı bu­lu­nur? Par­mak izi in­ce­le­me­si ta­lep et­tik, ya­pıl­ma­dı, ni­ye?”
Bil­gin Öz­kay­na­k’­ın avu­ka­tı Mu­zaf­fer Sev­gi Sa­kar­ya, mah­ke­me­ye ver­di­ği 6 say­fa­lık di­lek­çe­sin­de, di­ji­tal ma­ter­yal­le­ri ara­ma­ya gi­den em­ni­yet yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan yer­leş­ti­ril­di­ği­ni öne sür­dü.
Sa­hi, di­ji­tal ma­ter­yal­ler­de yer alan bil­gi­le­rin/fiş­le­me­le­rin ya­zıl­dı­ğı, oluş­tu­rul­du­ğu, kay­de­dil­di­ği bil­gi­sa­yar han­gi­siy­di? Sa­pan­ca­’da­ki iki bil­gi­sa­yar de­ğil­di; ev­ler­de­ki şir­ket­ler­de­ki de de­ğil­di. Yok­tu. Bu­lu­na­ma­dı! Ay­nı Odatv da­va­sın­da ol­du­ğu gi­bi!
O eki­bin si­ci­li
Pandora’nın dün İzmir’de duruşması vardı.
Soruşturmayı yapan ve davayı açan Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sait Demiröz başarılı bulunup 24 Şubat 2011’de Yargıtay üyeliğine seçildi!
Diğer savcı Ali Haydar kariyer merdivenini uçar gibi tırmananlardan. Balyoz, Ergenekon, MHP’lilerin seks kasetleri ve son olarak İzmir’de yapılan “Bacanak Openasyonu”nda hep onun imzası var.
Operasyonu yapan İzmir KOM Şube Müdürü ise Mustafa ÇİL’di. Ankara Emniyet Müdürlüğü 1992 yılında konusu “Fethullah’ın Talebeleri” olan DGM’ye sevk yazısı gönderdi. 93 kişilik listenin 34. sırasında Mustafa ÇİL’in adı vardı.
Yine emniyetin raporunda şu yazılıydı: “Mustafa ÇİL: (Polis Koleji Kökenli) Arabasını ve Yeşilevler’deki dairesini Cemaat’in hizmetinden hiç esirgemedi. Yıllardır çalıştığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi’ndeki görevinden, hakkındaki tüm iddialara karşın nedense, başka bir yere tayin edilemedi.”
Çil Kocaeli’ne tayin edilince yerine Mehmet Ali Şevik geldi. Bu polisin de adı, “Fethullah’ın Talebeleri” listesinde 62. sırasındaydı! O da son operasyonla kızağa alındı.
Hani Sapanca’daki eve gidip “Pandora”yı bulan komiser vardı. Onun adı Emin Göktaş idi; sonraki süreçte İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün başına getirildi. İzmir’deki son “Bacanak Operasyonu”nu yapan isimdi. “Cemaatçi” diye kızağa alındı.
Her şey çok apaçık ortada değil mi?
Masum insanlar neden hâlâ hapiste?
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.