Uğur Dündar: Aziz Nesin hikayelerinden farksız toplu açılışlar!..

Ugur-Dündar-2Sev­gi­li okur­la­rım,
Dün AKP ik­ti­da­rı­nın “top­lu açı­lış­la­r” adı al­tın­da sür­dür­dü­ğü “top­lu al­dat­ma­ca­lar­da­n” bir de­met sun­dum.
Gör­kem­li tö­ren­ler­le hal­kın gö­zü­nün na­sıl bo­yan­dı­ğı­nı, CHP’­nin ça­lış­kan ve de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­rin­den Umut Ora­n’­ın ele ge­çir­di­ği bel­ge­ler­le göz­ler önü­ne ser­dim.
Bu­gün yol­cu­lu­ğu­mu­za An­ka­ra­’dan baş­lı­yo­ruz.
Ta­rih 11 Ara­lık 2013…
Dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Er­do­ğan, Or­man ve Su İş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın yur­dun çe­şit­li böl­ge­le­rin­de yap­tı­ğı 113 dev (!) ese­rin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ri­yor.
Ta­bi­i her za­man ol­du­ğu gi­bi, ay­nı pro­je­yi bir­kaç par­ça­ya bö­lüp “e­ser sa­yı­sı­nı şi­şir­me yön­te­mi­” bu­ra­da da uy­gu­la­nı­yor!
– Ör­ne­ğin lis­te­de­ki 113 iş ara­sın­da yer alan Art­vin-Er­zu­rum yo­lu­nun bi­rin­ci, ikin­ci ve üçün­cü bö­lüm­le­ri, ay­rı bi­rer eser sa­yı­lı­yor. Ya­ni bir ya­tı­rım 3’e bö­lü­nü­yor ve böy­le­ce san­ki 3 ay­rı iş ya­pıl­mış gi­bi iz­le­nim ya­ra­tı­lı­yor!
– Bu­nun­la da ye­ti­nil­me­yip, yol üze­rin­de­ki tü­nel­le­rin, ha­va­lan­dır­ma, yan­gın sön­dür­me ve sin­ya­li­zas­yon sis­tem­le­ri de ay­rı eser­ler ola­rak lis­te­ye da­hil edi­li­yor!.. Bu ara­da bü­yük bir ha­ta ya­pı­lı­yor ve yol bo­yun­ca di­ki­len ki­lo­met­re taş­la­rıy­la ka­ra­yol­la­rı işa­ret­le­ri­nin açı­lış kap­sa­mın­da yer al­ma­sı unu­tu­lu­yor!
– Böy­le­ce Ba­kan­lı­ğın, “2010’da 110, 2011 yı­lın­da 111 ve 2012’de 112 te­si­s” slo­ga­nıy­la sü­re­ge­len Er­do­ğan­lı top­lu açı­lış ge­le­ne­ği, 2013’te 113’e çı­ka­rı­la­rak de­vam et­ti­ril­miş olu­yor!
– “Dev eser­le­r” lis­te­si­ne fi­dan­lık bor­sa­sı, aro­ma­tik bit­ki­ler mer­ke­zi ve me­si­re yer­le­ri gi­bi ka­lem­le­rin ko­nul­muş ol­ma­sı da kim­se­yi şa­şırt­mı­yor!
* * * *
Ta­rih 17 Ara­lık 2013… Yer Kon­ya…
Kent­te bay­ram ha­va­sı var.
Zi­ra Baş­ba­kan Er­do­ğan Şeb-i Arus tö­ren­le­ri­ne ka­tıl­mak ve top­lu açı­lış­lar yap­mak üze­re Kon­ya­’ya ge­li­yor.
Her­ke­sin ne­şe­li ol­ma­sı­na kar­şın Er­do­ğa­n’­ın su­ra­tı­nın asık, hat­ta çok ger­gin ol­du­ğu göz­le­ni­yor. Sü­rek­li cep te­le­fo­nuy­la ko­nu­şan Baş­ba­kan, ay­nı gün baş­la­yan bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nuy­la il­gi­li bil­gi­ler alı­yor. En çok da oğ­lu Bi­la­l’­le ko­nu­şu­yor.
Ama gel­miş­ken, be­le­di­ye­ler ve ka­mu ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­mı ta­mam­la­nan ve de­ğe­ri 628 mil­yon TL’­yi bul­du­ğu söy­le­nen 115 te­si­sin top­lu açı­lı­şı­nı yap­ma­yı ih­mal et­mi­yor.
An­cak yak­la­şık bir haf­ta son­ra, ye­rel “kon­ya­nin­nab­zi.co­m” ad­lı ha­ber si­te­si “Kon­ya hal­kı­na 115 ese­ri aç­tık de­di­ler ama…” baş­lı­ğıy­la ya­yın­la­dı­ğı ha­ber­le açı­lış ba­lo­nu­nu pat­la­tı­yor.
Açı­lı­şı ya­pıl­dı­ğı söy­le­nen eser­le­rin lis­te­si­nin o gü­ne ka­dar “sak­lan­dı­ğı­” id­di­a edi­len ha­ber­de, “şa­ibe­li açı­lı­ş” ima­sı di­le ge­ti­ri­li­yor.
Ha­ber­de “…Ta­mam­lan­dı­ğı açık­la­nan 115 eser yok, or­ta­da bü­yük bir ya­tı­rım da yo­k” şek­lin­de id­di­alar or­ta­ya atı­lı­yor. “An­cak bir haf­ta son­ra ula­şı­la­bi­len lis­te­de uzun sü­re­dir hiz­met ve­ren ya­tı­rım­la­rın da san­ki ye­niy­miş gi­bi yer al­dık­la­rı gö­rü­lü­yor. Ba­zı te­sis­ler var ama, ilan edi­len 115 eser mev­cut de­ği­l” de­ni­li­yor.
* * * *
Şim­di an­la­ta­ca­ğı­mız top­lu (!) açı­lış ise Aziz Ne­sin hi­ka­ye­le­ri­ne taş çı­ka­rır ni­te­lik­te.
30 Mart Ye­rel Se­çim­le­ri yak­la­şır­ken Baş­ba­kan Er­do­ğan, 23 Şu­bat 2014’te top­lu açı­lış için Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­a ge­li­yor.
Ay­nı gün, Af­yon ve il­çe­le­rin­de top­lam ya­tı­rım be­de­li 1 mil­yar 124 mil­yon (1 kat­ril­yon 124 tril­yon) TL olan 123 ay­rı ese­ri, top­lu açı­lış­la hal­kın hiz­me­ti­ne su­nu­yor.
An­cak ara­dan 3 ay bi­le geç­me­den 12 Ma­yıs gü­nü ye­ni­den Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­ı zi­ya­ret edi­yor ve bir top­lu açı­lış da­ha ger­çek­leş­ti­ri­yor!
İş­te açı­lış ta­ri­hi­nin en bü­yük skan­dal­la­rın­dan bi­ri de o gün ya­şa­nı­yor.
Zi­ra Er­do­ğan, 23 Şu­ba­t’­ta aç­tı­ğı Af­yon­ka­ra­hi­sar Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı­’nın ye­ni hiz­met bi­na­sı­nı bir kez da­ha açı­yor!..
* * * *
Sev­gi­li okur­la­rım,
Lis­te­yi uzat­mak, ör­ne­ğin Trab­zo­n’­da 4 ay için­de iki ay­rı top­lu açı­lış­la hiz­me­te su­nu­lan dev te­sis­le­rin (!) lis­te­si­ni ver­mek, An­ka­ra­’da­ki fa­son açı­lış­la­rın dö­kü­mü­nü sun­mak müm­kün.
Özet­ler­sem Er­do­ğan, dur­mak­sı­zın il il do­la­şı­yor, yüz­ler­ce dev eser (!), te­sis, pro­je ve ya­tı­rı­mı top­lu ola­rak açı­yor.
Böy­le­ce hem Cum­hu­ri­ye­t’­in bin­bir emek­le in­şa edi­len dev eser­le­ri­nin yan­daş­la­ra yok pa­ha­sı­na sa­tıl­dı­ğı ger­çe­ği­ni göz­ler­den uzak tu­tu­yor, hem de bü­yük ta­nı­tım­lar eş­li­ğin­de ger­çek­leş­tir­di­ği açı­lış­lar­la ik­ti­da­rı­nın pro­pa­gan­da­sı­nı ya­pı­yor.
Öy­le­si­ne bir al­gı yö­ne­ti­mi ser­gi­li­yor ki, sa­nır­sı­nız Tür­ki­ye­’yi yı­kıp ye­ni­den in­şa edi­yor!
Oy­sa özel sek­tör eliy­le ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım­lar bir ya­na bı­ra­kıl­dı­ğın­da ya­pı­lan, bir di­zi ha­ya­li, ya da okul, park, kal­dı­rım, ka­na­li­zas­yon gi­bi iş­le­rin “te­sis, pro­je, ya­tı­rım, dev eser (!)” ad­la­rı al­tın­da şi­şi­ri­le­rek hal­ka su­nul­ma­sın­dan iba­ret.
Bu ara­da “top­lu açı­lı­ş” adı al­tın­da sür­dür­dü­ğü si­ya­si mi­ting­le­rin mas­raf­la­rı­nı da dev­let ke­se­sin­den kar­şı­la­mış olu­yor!

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.