Uğur Dündar: Başbakan, Berkin gibi çocukları birazcık sevebilmiş olsaydı?..

Ugur-Dündar-2Sos­yo­lo­ji pro­fe­sö­rü öğ­ren­ci­le­ri­ni Bal­ti­mo­re ken­ti­nin ke­nar ma­hal­le­le­rin­den bi­ri­ne gön­der­miş ve o böl­ge­de ya­şa­yan 200 er­kek ço­cu­ğun du­rum­la­rı­nı araş­tır­ma­la­rı­nı ve her bir ço­cu­ğun ge­le­ce­ği hak­kın­da bir de­ğer­len­dir­me yap­ma­la­rı­nı is­te­miş­ti.
Araş­tır­ma­yı ger­çek­leş­ti­ren öğ­ren­ci­le­rin he­men hep­si bu ço­cuk­la­rın için­de bu­lun­duk­la­rı sos­yo-eko­no­mik ko­şul­lar ne­de­niy­le ge­le­cek­te hiç­bir şans­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­tir­miş­ler­di.
Bun­dan tam 25 yıl son­ra bir baş­ka sos­yo­lo­ji pro­fe­sö­rü, okul kü­tüp­ha­ne­sin­de­ki araş­tır­ma­la­rı es­na­sın­da te­sa­dü­fen bu ça­lış­ma­yı bul­du. Ra­por il­gi­si­ni çek­miş­ti. “A­ca­ba o ço­cuk­lar şim­di ne­re­de­ler ve ne iş ya­pı­yor­lar?” so­ru­sun­dan yo­la çı­ka­rak, öğ­ren­ci­le­rin­den bu pro­je­yi sür­dür­me­le­ri­ni is­te­di.
Öğ­ren­ci­ler ön­ce o böl­ge­den ta­şı­nan ya da ölen ço­cuk sa­yı­sı­nın 20 ol­du­ğu­nu be­lir­le­di­ler. Araş­tır­ma­la­rı­nı de­rin­leş­ti­rin­ce, ge­ri­ye ka­lan 180 ço­cuk­tan 176’sı­nın ola­ğa­nüs­tü bir ba­şa­rı gös­te­rip avu­kat, dok­tor ya da iş ada­mı ol­duk­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­dı­lar.
Pro­fe­sör so­nuç­tan çok et­ki­len­miş­ti. Bu ko­nu­yu iz­le­me­ye ka­rar ver­di.
Bi­rer ye­tiş­kin olan o ço­cuk­la­rın hep­si o böl­ge­de ya­şa­dık­la­rı için, her bi­riy­le bu­luş­ma şan­sı ol­du.
Ko­nuş­tu­ğu ki­şi­le­rin “O ko­şul­lar­da na­sıl bu ka­dar ba­şa­rı­lı ol­du­nuz?” so­ru­su­na ver­dik­le­ri ce­vap hep ay­nıy­dı.
“Ma­hal­le oku­lun­da bir öğ­ret­menimiz var­dı. Onun sa­ye­sin­de ba­şa­rı­yı ya­ka­la­dık.”
Pro­fe­sör, bu öğ­ret­me­ni çok me­rak et­miş­ti. Hâ­lâ ha­yat­ta ol­du­ğu­nu öğ­ren­di­ği öğ­ret­me­nin izi­ni bul­ma­sı çok zor ol­ma­dı.
Evi­ne gi­de­rek ken­di­si­ni zi­ya­ret et­ti…
Kar­şı­sın­da yıl­la­rın yü­zü­ne ek­le­di­ği kı­rı­şık­lık­la­ra rağ­men hâ­lâ dinç gö­rü­nüm­lü yaş­lı bir ka­dın bul­du. Ge­le­cek­le­rin­den ümit ke­si­len bu ke­nar ma­hal­le ço­cuk­la­rı­nı na­sıl olup da ba­şa­rı­lı bi­rer ye­tiş­kin ha­li­ne ge­tir­di­ği­ni sor­du. Bu­nun si­hir­li bir for­mü­lü olup ol­ma­dı­ğı­nı öğ­ren­mek is­te­di.
So­ru­yu du­yan yaş­lı öğ­ret­me­nin göz­le­ri par­la­dı ve du­dak­la­rı­nın ke­na­rın­da bir gü­lüm­se­me be­lir­di.
“Gayet ba­si­t” de­di. “Ben o ço­cuk­la­rı çok sev­dim…”
* * *
Dün 15 ya­şın­da­ki Ber­kin El­va­n’­ı kay­bet­tik.
Eğer bu ül­ke­nin Baş­ba­ka­n’­ı ken­di­si­ne oy ver­me­yen­le­ri de bi­raz­cık se­ve­bil­miş ol­say­dı, Ber­kin­cik öl­me­ye­cek­ti…
Eğer bu ül­ke­nin Baş­ba­ka­n’­ı çok sev­di­ği ken­di ço­cu­ğu­na pa­ra yağ­dı­rır­ken, ken­di­si gi­bi dü­şün­me­yen ço­cuk­la­rı­mı­za gaz bom­ba­la­rı ve taz­yik­li su yağ­dır­ma­mış ol­say­dı, Ber­kin­cik öl­me­ye­cek­ti…
Eğer bu ül­ke­nin Baş­ba­ka­n’­ı, her şe­yin pa­ra­yı sev­mek­le de­ğil, in­san­la­rı sev­mek­le baş­la­dı­ğı­nı bi­le­bil­miş ol­say­dı, Ber­kin­cik öl­me­ye­cek­ti…
Eğer bu ül­ke­nin Baş­ba­ka­n’­ı, ad­la­rı­nı ağ­zı­na al­ma­dı­ğı Ge­zi Par­kı şe­hit­le­ri­nin de ken­di ço­cu­ğu ka­dar ya­şam hak­kı­na sa­hip ol­duk­la­rı­nı dü­şü­ne­bil­miş ol­say­dı, Ber­kin­cik ve di­ğer­le­ri öl­me­ye­cek­ti…
Eğer bu ül­ke­nin Baş­ba­ka­n’­ı evi­ni pa­ra yı­ğın­la­rıy­la dol­du­rur­ken ken­di­si gi­bi dü­şün­me­yen­le­rin ya­şam hak­la­rı­nı sı­fır­la­ma­mış ol­say­dı, Ber­kin­cik öl­me­ye­cek­ti…
* * *
Sev­gi­li okur­la­rım,
Bir an için Baş­ba­kan­lık kol­tu­ğun­da Tay­yip Er­do­ğan ye­ri­ne “Ben o Ge­zi Par­kı ço­cuk­la­rı­nı çok sev­dim…” di­yen bir Baş­ba­ka­n’­ın otur­du­ğu­nu ha­yal edin?
İş­te o za­man Tür­ki­ye hu­zur ül­ke­si, Ber­kin­ler de ya­şı­yor ol­maz mıy­dı?..

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.