Uğur Dündar: Başbakan niçin alternatifsiz?..

Ugur-Dündar-2Sev­gi­li okur­la­rım, sa­nı­rım si­zin de dik­ka­ti­ni­zi çek­miş­tir.
Baş­ba­kan Er­do­ğan mey­dan­lar­da ha­la “Bi­zim al­ter­na­ti­fi­miz yok” di­yor.
Pek de hak­sız sa­yıl­maz!
İn­ter­ne­te dü­şen ses ka­yıt­la­rıy­la, Mec­li­s’­e ge­len fez­le­ke­ler­de­ki id­di­ala­ra gö­re yol­suz­luk­ta al­ter­na­tif­le­ri yok!
Rüş­vet­te ke­za!
Bak­sa­nı­za… Pa­ra­la­rı sı­fır­la­dık­tan son­ra ev­de ka­lan 30 mil­yon Eu­ro ile dün­ya yol­suz­luk ve rüş­vet re­ko­ru­nu açık ara kır­dı­lar, ölüm­süz bir re­ko­run sa­hi­bi ol­du­lar!
Zu­lüm de­se­niz, ora­da da ra­kip­siz­ler!
Ana­ya­sa­yı çiğ­ne­me, yar­gı­yı yü­rüt­me­nin em­ri­ne ver­me, yar­gı ka­rar­la­rı­na gü­ven­siz­lik ya­rat­ma ve ana­ya­sal öz­gür­lük­le­ri­ni kul­la­nan­la­rı po­lis şid­de­tiy­le ezip öl­dür­me ko­nu­la­rın­da da ger­çek­ten al­ter­na­tif­siz­ler!
Ken­di­le­ri­ne oy ver­me­yen­le­ri öte­ki­leş­tir­mek, kin ve nef­ret to­hum­la­rı ek­mek, top­lu­mun bir ke­si­mi­ni di­ğe­ri­ne düş­man et­mek, en ba­şa­rı­lı ol­duk­la­rı alan­lar!
Ya­ni bu uy­gu­la­ma­lar­da hiç­bir si­ya­si par­ti, AK­P’­ye al­ter­na­tif ola­maz!
* * *
Ön­ce­ki ak­şam Halk TV’­den Şa­ban Se­vin­ç’­in Ba­sın Ko­ri­do­ru prog­ra­mı­na ko­nuk olan es­ki Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­na­y’­ı din­li­yo­rum.
Bir sü­re ön­ce AK­P’­den is­ti­fa eden Gü­nay, “Si­ya­set­te ser­vet sa­hi­bi olun­maz, şan ve şöh­ret sa­hi­bi olu­nur” di­yor.
AK­P’­den mil­let­ve­ki­li se­çil­dik­ten son­ra mal var­lı­ğı­nın art­ma­dı­ğı­nı, tam ter­si­ne azal­dı­ğı­nı söy­lü­yor.
Gü­na­y’­ın ko­nuş­ma­sı ba­na, yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­dan çok ön­ce, uçak­ta te­sa­dü­fen yan ya­na otur­du­ğum, ba­kan­lı­ğı sı­ra­sın­da bü­yük iha­le­ler yap­mış es­ki bir si­ya­set­çi­nin söz­le­ri­ni ha­tır­lat­tı. Bir ke­nar­da bi­ri­ki­mi ol­ma­dı­ğı için şim­di­ler­de ha­ya­tı­nı avu­kat­lık­la ka­za­nan bir za­man­la­rın ün­lü si­ya­set­çi­si şun­la­rı söy­le­miş­ti:
“Si­ya­set­te zen­gin­le­şen ba­bam bi­le ol­sa bi­lin ki hır­sız­dır!”
* * *
Evin­den pa­ra yı­ğın­la­rı çı­kan Baş­ba­kan da kalk­mış “Bi­zim al­ter­na­ti­fi­miz yok” di­yor.
Çok hak­lı de­ğil mi?
Sa­de­ce Tür­ki­ye­’de de­ğil, dün­ya­da al­ter­na­ti­fi yok!

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.