Uğur Dündar: Her şey yasak, ölmek serbest!..

Ugur-Dündar-2Be­ce­rik­siz­li­ğin se­bep ol­du­ğu ül­ke ça­pın­da­ki elek­trik ke­sin­ti­siy­le ge­len kap­ka­ran­lık ve acı do­lu gün­ler gös­ter­di ki AKP ar­tık ül­ke­yi yö­ne­te­mi­yor.
İşin eh­li, li­ya­kat sa­hi­bi uz­man­lar ye­ri­ne, “biz­den ol­sun, mut­la­ka ba­dem bı­yı­ğı
bu­lun­su­n” an­la­yı­şıy­la kri­tik nok­ta­la­ra ge­ti­ri­len be­ce­rik­siz­ler, ar­tık bu yü­kü ta­şı­ya­mı­yor.
Bu kad­ro Tür­ki­ye­’yi her alan­da di­be vur­du­ru­yor.
Ör­ne­ğin;
Gü­ven­lik­te,
Dış po­li­ti­ka­da,
Ener­ji­de,
Eği­tim­de,
Si­ya­sal­la­şan yar­gı­da ve eko­no­mi­de­ki ve­ri­ler, AKP ik­ti­da­rı­nın sı­nıf­ta kal­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor.
* * *
Di­be vu­ruş­la­rın do­ğal so­nu­cu ola­rak da ba­zı zir­ve­ler göz­le­ni­yor:
Ör­ne­ğin, gü­zel ül­ke­miz du­dak uçuk­la­tan yol­suz­luk ra­kam­la­rın­da re­kor üs­tü­ne re­kor kı­rı­yor!
Genç işsiz oran­la­rı do­ru­ğa çık­mış bu­lu­nu­yor.
Her beş genç­ten bi­ri -KPSS’­yi ka­zan­mış bi­le ol­sa- iş bu­la­maz­ken, tor­pil ve yan­daş ka­yır­ma­da sı­nır ta­nın­mı­yor!
İş­siz­le­rin sa­yı­sı her ay çığ gi­bi ar­tı­yor.
Ay­rı­ca Tür­ki­ye, ölüm­cül iş ka­za­la­rın­da Av­ru­pa­’da zir­ve­ye, dün­ya ça­pın­da ise üçün­cü­lü­ğe yük­sel­miş bu­lu­nu­yor!
Şa­ibe­li sı­nav yap­ma­da dün­ya­da 1 nu­ma­ra­yı kim­se­ye kap­tır­mı­yor!
Kre­di kar­tı borç­la­rı, if­las­lar ve ic­ra ta­kip­le­ri açı­sın­dan her ye­ni gün bir zir­ve ya­şa­nı­yor!
Tür­ki­ye ya­sak­lar, bas­kı­lar ve dü­şün­ce­ye ve­ri­len ce­za­lar­da da zir­ve için ya­rı­şı­yor!
Sos­yal med­ya­da pay­la­şı­lan bir me­saj ve­ya cum­hur­baş­ka­nı­nın eleş­ti­ril­di­ği bir twe­et için is­te­ni­len ha­pis ce­za­la­rı, yur­du­mu­zu gi­de­rek dün­ya­nın en “ga­rip ama ger­çek olay­lar ül­ke­si­” ha­li­ne ge­ti­ri­yor!..
* * *
Sö­zü uzat­ma­ya ge­rek yok.
Ta­şı ge­di­ği­ne ko­ya­lım ve sos­yal med­ya fe­no­me­ni Atil­la Ta­ş’­ın twe­eti­ne göz ata­lım:
“İ­le­ti­şim yok!
Elek­trik ke­sik!
Ya­yın ya­sak!
Ko­nuş­mak ya­sak!
Dü­şün­mek ya­sak!
Twe­et ya­sak!
Mu­ha­le­fet ya­sak!
Ölüm ser­best!”
* * *
Aman şu ger­çe­ği sa­kın unut­ma­yın!
Öl­mek ser­best ama “ne­den öl­dü­” di­ye sor­mak da ya­sak!
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.