Uğur Dündar: Kayınpeder-enişte skandalı büyüyor

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-SÖZCÜ’nün Türkiye’ye duyurduğu 112 Acil İstasyonu skandalının mağdur ettiği 150 müteahhitin ödediği komisyon, 60 milyon lira…
Tür­ki­ye dün Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lı­ç’­ın ka­yın­pe­de­ri Ali Yük­sel ile Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğa­n’­ın eniş­te­si Ok­tay Fer­şa­t’­ın el ele ve­rip 150 mü­te­ah­hi­di mağdur etmesini ko­nuş­tu. Ka­yın­pe­der-eniş­te skan­da­lı­nın ma­li bo­yu­tu 60 mil­yo­na ula­şır­ken, sayıları 150’yi aşan fir­ma­lar tek tek suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ma­ya baş­la­dı.
Ali Yük­sel ile Ok­tay Fer­şat, 2011’de Fer­şat Gro­up adı al­tın­da ya­pı­la­na­rak 4 bin adet 112 Acil Ser­vis İs­tas­yo­nu kur­mak üze­re kol­la­rı sı­var. Mağ­dur­la­rın id­di­ası­na gö­re, Fer­şat Gro­up ile bir­lik­te ha­re­ket eden ara­cı­lar, gü­ve­ni­lir in­şa­at fir­ma­la­rı­nı tes­pit ede­rek gö­rüş­me­le­re baş­lar.
Gü­ve­ni­lir­lik için de şu si­hir­li cüm­le ye­ter: Yal­çın Ak­do­ğan ve Su­at Kı­lı­ç’­ın des­te­ği var, bü­yük iş…
‘Büyük görüşme’ye hazırlık!

Ara­cı­lar, fir­ma­la­ra pro­je­le­ri gös­te­rir, in­şa­at ba­şı­na öde­ne­cek ra­kam­lar or­ta­ya dö­kü­lür. (Bi­na ba­şı­na 120.000 TL+ KDV). İn­ter­net­ten ko­nu ile il­gi­li çı­kan ha­ber­ler gös­te­ri­lir, gü­ven iyi­ce pe­kiş­ti­ri­lir. Ken­di­le­ri­ne dü­şen ko­mis­yon üze­rin­de an­laş­ma sağ­lan­ma­sı du­ru­mun­da (Ki 200.000 TL’­den 800.000 TL’­ye ka­dar de­ği­şen ra­kam­lar­ telafuz ediliyor…) Fer­şat Gro­up’­un İs­tan­bu­l’­da­ki ofi­sin­de­ki ‘bü­yü­k’ gö­rüş­me için ran­de­vu te­min edi­lir. Fer­şat Gro­up’­un İs­tan­bul ofi­sin­de Ok­tay Fer­şat ve Ali Yük­sel ile otu­ru­lup kı­sa­ca gö­rü­şü­lür. Mü­te­ah­hit fir­ma­ya Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ile ya­pıl­dı­ğı söy­le­nen söz­de an­laş­ma gös­te­ri­lir. Söz­leş­me yap­ma­ya gi­den mü­te­ah­hit fir­ma bu nok­ta­da 100 istasyondan oluşan paket için 200.000 TL te­mi­na­tı na­kit ola­rak ver­mek zo­run­da­dır. An­laş­ma im­za­la­nır ve mü­te­ah­hit fir­ma ar­sa tes­lim­i­ni bek­ler.
Bakanlık olmadı belediye…

Bu nok­ta­da Fer­şat Gro­up adı­na ça­lı­şan ki­şi­ler dev­re­ye gi­rer, il­gi­li ilin il sağ­lık mü­dür­lük­le­rin­den yer gös­ter­me­si­ni is­ter. So­nuç olum­suz olur­sa bu kez be­le­di­ye­le­re gi­di­lir. Ko­nu mü­te­ah­hit­le­re an­la­tıl­dı­ğı şek­liy­le be­le­di­ye­le­re ak­ta­rı­lır ve ve arazilerin tahsisi sağlanır. Bi­na­la­rın ka­ba in­şa­at­la­rı bit­tik­ten son­ra in­ce iş­ler­de kul­la­nı­la­cak tüm mal­ze­me­ler Fer­şat Gro­up’­un an­laş­ma­lı ol­du­ğu mal­ze­me­ci­den gön­de­ri­le­cek­tir. Pa­ke­ti­n tu­ta­rı söz­leş­me­ler­de de be­lir­til­di­ği üze­re 50.000 TL’­dir. Fer­şat Gro­up mal­ze­me öde­me­le­ri­nin pa­ra+çek ola­rak ken­di­si­ne ya­pı­la­ca­ğı­nı da söz­leş­me­de be­lir­tir ve bu yol­la bi­na ba­şı­na 50.000 TL da­ha al­ır.
Bi­na­la­rın bi­ti­şi so­run­la­rın baş­lan­gı­cı­dır. Fer­şat Gro­up bi­na­la­rı uzun sü­re tes­lim al­ma­ya ya­naş­maz… Kon­tro­le ge­len Fer­şat Gro­up yet­ki­li­le­ri, tür­lü ba­ha­ne­ler­le in­şa­at­la­rın tes­lim alın­ma­sı­nı öte­ler. Mü­te­ah­hit­ler ça­re­siz bek­le­me­ye baş­lar, ama bu bek­le­yiş uzar da uzar…

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.