Uğur Dündar: Korkunç günleri yaşıyoruz…

Ugur-Dündar-2Ada­let Ba­ka­nı…
Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu…
Yar­gı­tay ve Da­nış­tay gi­bi yü­ce yar­gı ku­rum­la­rı…
Dün­ya­nın en bü­yük ad­li­ye bi­na­la­rı…
Çe­şit çe­şit mah­ke­me­ler…
O mahkemelerde gö­rev ya­pan ha­kim­ler, sav­cı­lar…
Me­ğer bun­la­rın hep­si gö­rün­tü ola­rak var­mış!
Bu ül­ke­de kri­tik yar­gı ka­rar­la­rı­nı bir ki­şi ve­ri­yor­muş:
Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan!..
* * *
Bun­la­rı ne­ye da­ya­na­rak söy­le­di­ği­mi tah­min et­miş­si­niz­dir.
Es­ki Po­lis Mü­dü­rü Ali Fu­at Yıl­ma­ze­r’­in ön­ce­ki ge­ce Bu­gün TV’­de Ta­rık To­ro­s’­un so­ru­la­rı­na ce­vap ve­rir­ken di­le ge­tir­di­ği kor­kunç id­di­alar­dan yo­la çı­ka­rak söy­lü­yo­rum.
Me­ğer Er­ge­ne­ko­n’­dan KCK’­ya, Oda TV’­den Şi­ke Da­va­sı­’na ka­dar tüm si­ya­si ope­ras­yon­lar ve son­ra­sın­da­ki tu­tuk­la­ma­lar, Baş­ba­ka­n’­ın ta­li­ma­tı ve ona­yıy­la ya­pıl­mış.
Me­ğer Ge­nel­kur­may es­ki Baş­ka­nı İl­ker Baş­buğ, Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın is­te­ğiy­le Si­liv­ri zin­da­nı­na atıl­mış!
Me­ğer Baş­ba­ka­n’­ın Baş­bu­ğ’­un tu­tuk­lan­ma­sı­na üzül­dü­ğü­nü söy­le­me­si sah­tey­miş!
Ay­rı­ca Aziz Yıl­dı­rım ve Fe­ner­bah­çe­’yi he­def alan Şi­ke Da­va­sı­’n­da da ona­yı, yi­ne Baş­ba­kan ver­miş! Hat­ta ope­ras­yo­nun ta­ri­hi­ni bi­le o be­lir­le­miş.
Yıl­ma­ze­r’­in in­sa­nın tüy­le­ri­ni ür­per­ten id­di­ala­rı bun­lar­la sı­nır­lı de­ğil.
Ör­ne­ğin Ab­dul­lah Öca­lan, İm­ra­lı­’da bir yan­dan AKP ile pa­zar­lık­la­rı sür­dür­müş, öte yan­dan Kan­di­l’­e avu­kat­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la gön­der­di­ği mek­tup­lar­la, ka­ra­kol­la­ra sal­dı­rı ta­li­mat­la­rı ver­miş.
Öca­la­n’­ın el ya­zı­sıy­la ka­le­me al­dı­ğı ka­ra­kol bas­kı­nı emir­le­ri­ni içe­ren mek­tup­lar, dev­le­tin ar­şi­vin­de du­ru­yor­muş.
Bun­lar “A­man Al­la­h’­ım Baş­ba­kan ve AK­P’­si ül­ke­yi ne ha­le ge­tir­mi­ş” de­dir­ten, du­dak uçuk­la­tı­cı id­di­alar…
Di­le­rim Yar­gı­tay Baş­sav­cı­sı Hasan Erbil de din­le­miş ol­sun!
* * *
Akıl­la­ra dur­gun­luk ve­ren olay­lar zin­ci­ri­ne bir hal­ka da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­’nin Ni­jer­ya­’da ça­tı­şan ta­raf­lar­dan El Kai­de bağ­lan­tı­lı Bo­ko Ha­ram ad­lı şe­ri­at­çı ör­gü­te si­lah gön­der­me­siy­le ek­len­miş!
Zi­ra or­ta­lı­ğa sa­çı­lan ses ka­yıt­la­rın­dan bi­ri de bu si­lah sev­ki­ya­tıy­la il­gi­li.
Baş­ba­ka­n’­ın Baş­da­nış­ma­nı Mus­ta­fa Va­rank ile THY Yö­ne­ti­mi­nin Özel Ka­lem Mü­dü­rü Meh­met Ka­ra­kaş ara­sın­da geç­ti­ği id­di­a edi­len ko­nuş­ma­da Ka­ra­kaş, deh­şet ve­ri­ci iti­raf­lar­da bu­lu­nu­yor:
“Ni­jer­ya­’ya on­lar­ca mal­ze­me ta­şı­yo­rum. Müs­lü­man­la­rı mı öl­dü­re­cek, Hı­ris­ti­yan­la­rı mı öl­dü­re­cek? Ve­bal al­tın­da­yı­m” di­yor.
Bu ko­nuş­ma­dan da kos­ko­ca ül­ke­nin ka­de­ri­nin, ters yum­ruk alan bok­sör­den far­kı kal­ma­mış bir ki­şi­nin iki du­da­ğı ara­sı­na sı­kış­tı­ğı an­la­şı­lı­yor.
* * *
Ha­yır­se­ver Rı­za­’nın ba­ğış(!) yağ­mu­ru­na tut­tu­ğu Ege­men Ba­ğı­ş’­ın, ga­ze­te­ci dos­tuyla yap­tı­ğı gö­rüş­me­ye ve “Ba­ka­ra Su­re­si­” ile dal­ga geç­me­le­ri­ne ise söy­le­ye­cek söz bu­la­mı­yo­rum.
Or­ta­ya çı­kan ger­çe­ği, mu­ha­fa­za­kar ve inanç­lı top­lum ke­si­mi­ni din sö­mü­rü­süy­le al­dat­ma­nın ve re­zil­lik dü­ze­yi­ne va­ran iki yüz­lü­lü­ğün, Al­la­h’­tan to­kat ye­me­si ola­rak gö­rü­yo­rum.
Dü­şü­nün sev­gi­li okur­la­rım,
Bun­la­ra ben­zer söz­le­ri, sür­çü li­san sı­ra­sın­da bi­le bir CHP’­li ağ­zın­dan ka­çır­mış ol­say­dı, bu­gün Tür­ki­ye­’de kı­ya­met­ler kop­maz mıy­dı?
Mah­ke­me­ler, sav­cı­lar, po­lis­ler ha­re­ke­te geç­mez miy­di?
O CHP’­li ya­ka pa­ça em­ni­ye­te gö­tü­rü­lüp gö­zal­tı­na alın­maz mıy­dı?
Yan­daş med­ya onu ve ye­di gö­bek sü­la­le­si­ni gün­ler­ce, haf­ta­lar­ca linç et­mez miy­di?
Yıl­lar­ca zin­dan­da kal­maz mıy­dı?
* * *
Baş­ba­ka­n’­ın “mon­taj, dub­laj, şan­ta­j” de­di­ği “pa­ra­la­rı sı­fır­la­ma­” ko­nuş­ma­la­rı­nın da ger­çek ol­du­ğu CHP’­li Umut Ora­n’­ın yap­tı­ğı tek­nik ça­lış­may­la or­ta­ya çık­tı.
Böy­le­ce üç ço­cu­ğun sır­rı da an­la­şıl­dı:
Bi­ri çal­sın,
Di­ğe­ri sak­la­sın.
Üçün­cü­sü de sı­fır­la­sın…
Va­tan­da­şa ge­lin­ce,
Yav­ru­su­nu çu­val­da ta­şı­sın!..

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.