Uğur Dündar: Rüşvetin yeni adı “Umre” oldu!..

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-Sev­gi­li okur­la­rım,
Tür­ki­ye­’yi sar­san rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da adı ge­çen ba­kan­lar­dan bi­ri­nin da­nış­ma­nı, yak­la­şık 2 ay ka­dar ön­ce ai­le­si­ne bir sür­priz ya­pı­yor.
Özel bir jet uça­ğı ki­ra­la­ya­rak eşi, ço­cuk­la­rı, an­ne ve ba­ba­sı­nı, gü­nü bir­lik um­re­ye gö­tü­rü­yor.
Gü­zel bir sür­priz de­ğil mi?
Gü­zel, hem de çok gü­zel!..
Ama­aa­a!..
Ta­raf ga­ze­te­si­nin id­di­ası­na gö­re, sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de baş­la­yıp, ge­ce ya­rı­sı so­na eren bu “jet um­re­”nin 40 bin do­lar­lık fa­tu­ra­sı­nı, ba­kan­lı­ğa iş ya­pan bir mü­te­ah­hit ödü­yor!
Ya­ni rüş­ve­tin ye­ni adı “um­re­” olu­yor.
* * *
Bu dü­şün­dü­rü­cü ger­çe­ği SÖZ­CÜ okur­la­rı yak­la­şık bir yıl­dır bi­li­yor.
Zi­ra 23 Şu­bat 2013 ta­rih­li kö­şem­de “Rüş­ve­tin ye­ni adı­nı bi­li­yor mu­su­nuz?” baş­lı­ğı al­tın­da ba­kın ne­ler yaz­mı­şım:
“…Ge­çen­ler­de, bir ba­kan­lık­tan iha­le alan bir fir­ma sa­hi­biy­le ko­nu­şu­yor­dum.
“Ar­tık iha­le­ler­de pa­ra is­ten­mi­yor!” de­yin­ce “Ne gü­zel! Ya­ni rüş­vet alın­mı­yor mu?” di­ye sor­dum.
Gül­dü. “Keş­ke öy­le ol­say­dı!” de­di.
An­lat­tı­ğı­na ba­kı­lır­sa rüş­ve­tin adı de­ğiş­miş!
Rüş­ve­tin ye­ni adı “Um­re­” ol­muş!
İha­le ko­mis­yo­nun­da­ki­ler, ka­za­nan fir­ma­nın tem­sil­ci­si­ne “Ar­tık bi­zi um­re­ye gö­tü­rür­sü­nüz!” di­yor­lar­mış.
“Pe­ki gö­tü­rü­yor mu­su­nuz?” di­ye sor­dum.
“Gö­tür­me­ye­lim de ne ya­pa­lım? Baş­ka tür­lü iş ala­ma­yız ki!” de­di.
Ön­ce um­re­ye gi­di­li­yor, ora­dan da bir haf­ta­lı­ğı­na Uzak­do­ğu­’ya uçu­lu­yor­muş!
Tay­lan­d’­ın baş­ken­ti Bang­kok ter­cih edi­len kent­miş!
Ne di­ye­lim?
Ha­yır­lı um­re­ler, ha­yır­lı Bang­ko­k’­lar, par­don alem­ler!..”
* * *
Sev­gi­li okur­la­rım,
Şu re­za­le­te ba­kar mı­sı­nız?
Bal­lı iha­le­yi is­te­di­ği ko­şul­lar­da ka­pan mü­te­ah­hit, yu­ka­rı­yı bağ­la­mak­la ye­tin­mi­yor, şart­na­me­le­ri ha­zır­la­yan­la­rı da unut­mu­yor.
İm­za yet­ki­si olan bü­rok­rat­la­rı ön­ce um­re­ye, ora­dan da Uzak­do­ğu­’nun renk­li ge­ce­le­ri­ne gö­tü­rü­yor.
Çün­kü iş­ler baş­ka tür­lü yü­rü­mü­yor!
Ba­zı yet­ki­li­le­ri um­re­ye gö­tür­mek, ne­re­dey­se iha­le şart­na­me­si­nin bir mad­de­si ha­li­ne ge­li­yor!
Şim­di bir id­di­ada bu­lu­nu­yor ve ya­tı­rım­cı ba­kan­lık­la­rın iha­le ko­mis­yon­la­rın­da gö­rev ya­pan bir­çok yet­ki­li­nin um­re­ye bu yol­la git­ti­ği­ni öne sü­rü­yo­rum.
Zi­ra yu­ka­rı­da bü­yük gö­tü­ren­le­rin ya­nı sı­ra, da­ha alt ka­de­me­de­ki­ler için rüş­ve­tin ye­ni adı­nın “um­re­” ol­du­ğu­nu yak­la­şık bir yıl­dır bi­li­yo­rum.
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.