Uğur Dündar: Türkiye rüşvet ve yolsuzluk…

Türkiye’nin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele tarihi de sıfırlandı!

Ugur-Dündar-2Pers hü­küm­dar­la­rın­dan bi­ri, ada­le­tin da­ğı­tı­mın­dan so­rum­lu yet­ki­li­yi rüş­vet alır­ken ya­ka­la­tır ve de­ri­si­ni yüz­dü­re­rek idam et­ti­rir.
Kor­kunç ce­za­nın in­fa­zın­dan bir sü­re son­ra o ki­şi­nin oğ­lu­nu ça­ğı­rır.
“Bak şu kol­tu­ğu gö­rü­yor mu­sun?” di­ye so­rar.
“E­ve­t” ce­va­bı­nı bi­le bek­le­me­den “O kol­tu­ğu ba­ba­nın de­ri­siy­le kap­lat­tım. Bun­dan böy­le ora­ya se­ni otur­ta­ca­ğım. Ada­le­ti sen da­ğı­ta­cak­sı­n” der!
Oğul ça­re­siz, tit­re­ye­rek gö­re­vi kabul eder.

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Rüş­vet, in­san­lık ta­ri­hi­nin en es­ki has­ta­lık­la­rın­dan­dır.
Bir top­lum­da rüş­ve­tin yay­gın­la­şıp ku­rum­sal­laş­ma­sı, o top­lu­mun ah­la­ki çö­küş için­de ol­du­ğu­nu gös­te­rir.
Ve ne dü­şün­dü­rü­cü­dür ki rüş­vet, ah­lak­tan en çok söz eden­le­rin yö­net­ti­ği top­lum­lar­da yay­gın­la­şır.
Tıp­kı gü­nü­mü­zün Tür­ki­ye­’sin­de ol­du­ğu gi­bi.

* * * *

Yıl­lar­dır ça­lış­ma oda­mın du­va­rın­da ası­lı du­ran bir te­şek­kür mek­tu­bu­nu, ge­çen gün ora­dan in­dir­dim.
Mek­tu­bu, bir dö­nem TMSF’­ye (Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu) Baş­kan­lık ya­pan Ah­met Er­türk, ba­na hi­ta­ben yaz­mış­tı.
Ne­de­ni­ne ge­lin­ce:
ARE­NA­’da­ki ekip ar­ka­daş­la­rım Mi­ne Öz­bek ve Ha­ti­ce De­mir­ca­n’­la bir­lik­te, Eti­ban­k’­ı hor­tum­la­mak­tan yar­gı­la­nıp ağır ce­za­ya çarp­tı­rı­lan Mu­rat De­mi­re­l’­in Cay­man Ada­la­rı­’na ka­çır­dı­ğı mil­yon­lar­ca do­lar­la il­gi­li bel­ge­le­ri bu­lup, TMSF’­ye tes­lim et­miş­tik.
Ka­çak ser­vet­ten ARE­NA’nın ha­be­ri sa­ye­sin­de ha­ber­dar olan TMSF de he­men Lon­dra’da­ki ulus­larara­sı mah­ke­me­ye baş­vur­muş­tu.
Da­va TMSF le­hi­ne so­nuç­lan­mış ve TMSF, De­mi­re­l’­in ka­çır­dı­ğı pa­ra­la­rın 22 mil­yon do­la­rı­nı Tür­ki­ye­’ye ge­ti­re­rek, dev­le­te ge­lir kay­det­miş­ti.
Tü­yü bit­me­miş ye­tim hak­kı­na el ko­nul­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı­mız için, bi­ze de o te­şek­kür mek­tu­bu ve­ril­miş­ti.

* * * *

Sa­de­ce o mu?
Sa­yı­sız rüş­vet ve yol­suz­luk ger­çe­ği­ni or­ta­ya çı­ka­rıp top­lu­mun ha­ber­dar ol­ma­sı­nı, pek çok sa­nı­ğın yar­gı­ya he­sap ver­me­si­ni sağ­la­dık.
Ör­ne­ğin Em­lak Ban­ka­sı­’nı hor­tum­la­yıp yurt dı­şı­na ka­çan Ge­nel Mü­dür En­gin Ci­va­n’­ın İs­viç­re­’de­ki rüş­vet he­sa­bı­nın de­kont­la­rı­nı ele ge­çir­di­ği­miz­de, Hür­ri­yet Ga­ze­te­si “B­ra­vo Ga­ze­te­ci­” man­şe­ti­ni at­mış, Tür­ki­ye haf­ta­lar­ca rüş­ve­tin bel­ge­si­ni ve Ci­va­n’­ın rüş­vet­le­ri kay­det­ti­ği not def­te­ri­ni ko­nuş­muş­tu.
Onun gi­bi ta­ki­bi sı­ra­sın­da ne­fe­si­mi­zi ke­sen, he­ye­can­dan uy­ku­la­rı­mı­zı ka­çı­ran ve tüm ekip ar­ka­daş­la­rı­ma da­ya­nıl­maz stres­ler ya­şa­tan bir­çok ha­be­re im­za at­mış­tık.

* * * *

Bu sa­tır­la­rı, gö­re­vi­mi­zi ek­sik­siz ve ce­sa­ret­le yap­ma­nın iç hu­zu­ruy­la ya­zı­yo­rum.
Vic­da­nen öy­le­si­ne ra­ha­tım ki, du­va­ra ya­tak res­mi ya­pıp, kar­şı­sı­na ge­çe­rek mı­şıl mı­şıl uyu­ya­bi­li­rim.
Çün­kü kim­se­ye if­ti­ra at­ma­dık, ha­ka­ret et­me­dik, özel ya­şam­la­ra ve ai­le mah­re­mi­yet­le­ri­ne gir­me­dik, her şe­yi bel­ge­le­yip, dört dört­lük bi­çim­de ek­ra­na ge­tir­dik.
Ama doğ­ru­su­nu is­ter­se­niz, son gün­ler­de de­rin bir ha­yal kı­rık­lı­ğı da ya­şı­yo­rum.
Çün­kü ta­ri­he “Bü­yük rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­” ola­rak ge­çen 17-25 Ara­lık şüp­he­li­le­ri hak­kın­da ve­ri­len ta­kip­siz­lik ka­ra­rı­nın, sa­de­ce o ki­şi­le­ri suç­suz ilan et­mek­le kal­ma­dı­ğı­na, ay­nı za­man­da Tür­ki­ye­’nin yol­suz­luk ve rüş­vet­le mü­ca­de­le ta­ri­hi­ni de sı­fır­la­dı­ğı­na ina­nı­yo­rum.
Bu ne­den­le müt­hiş bir ha­yal kı­rık­lı­ğı için­de­yim.
Zi­ra geç­mi­şin tüm rüş­vet­çi­le­ri­nin al­dık­la­rı­nın, sı­fır­lan­dı­ğı öne sü­rü­len pa­ra­lar kar­şı­sın­da de­ve­de ku­lak kal­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.
Ken­di ken­di­me “Biz on­ca teh­li­ke­yi bo­şu­na mı gö­ğüs­le­dik, o uy­ku­suz ge­ce­le­ri bo­şu bo­şu­na mı ya­şa­dı­k” di­ye sor­ma­dan ede­mi­yo­rum.
İş­te bu ne­den­le, du­var­da ası­lı du­ran o te­şek­kür mek­tu­bu­nu ar­tık gör­me­ye ta­ham­mül ede­mi­yo­rum.

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.