Mehmet Türker: Türkiye Allah’a emanet!..

Mehmet Türker-2014-1Dün bü­tün Tür­ki­ye ka­ran­lı­ğa, kao­sa uyan­dı…
Bi­rin­ci­si ger­çek ka­ran­lık, ya­ni elek­trik ke­sin­ti­si…
Öy­le üç beş il; al­tı ye­di semt de­ğil…
Bü­tün Tür­ki­ye­’de elek­trik­ler git­ti…
Ha gel­di, ha ge­le­cek der­ken, sa­at­ler geç­ti Mar­ma­ray, met­ro­lar, tram­vay­lar yol­da kal­dı, in­san­lar yol­la­ra dö­kül­dü, ba­zı iş­yer­le­ri ta­til edil­di…
Tra­fik lam­ba­la­rı sön­dü ha­yat dur­du…
Bu du­ru­mu siz­ler de ya­şa­dı­nız, bü­yük sı­kın­tı­yı siz­ler de çek­ti­niz…
* * *
Elek­trik ke­sin­ti­si­nin ne­de­ni, bu sa­tır­la­rın ya­zıl­dı­ğı ana ka­dar bel­li ol­ma­mış­tı…
Ener­ji Ba­ka­nı baş­ta ol­mak üze­re hiç­bir yet­ki­li bü­tün Tür­ki­ye­’yi kap­sa­yan elek­trik ke­sin­ti­si­nin ne­de­ni­ni açık­la­ya­ma­dı…
Ener­ji Ba­ka­nı “si­ber sal­dı­rı­”, “te­rör ey­le­mi­” gi­bi ih­ti­mal­ler­den söz et­ti, Ege
Böl­ge­si’n­de­ki bir arı­za­nın do­mi­no et­ki­siy­le bü­tün ül­ke­ye ya­yıl­mış ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di, fa­kat ke­sin­ti ak­şam sa­at­le­rin­de ha­len de­vam edi­yor­du…
* * *
Hal­kı­mız, elek­trik ke­sin­ti­si­nin şo­ku­nu ya­şar­ken, İs­tan­bul Çağ­la­yan Ad­li­ye­-
si­’n­den ge­len ha­ber gün­de­me düş­tü ve bin ton­luk bir bom­ba et­ki­si ya­rat­tı…
Ya­sa dı­şı te­rör ör­gü­tü mi­li­tan­la­rı, Ber­kin El­van da­va­sı­nın sav­cı­sı­nı ad­li­ye­de­ki oda­sın­da re­hin al­mış­tı… Sav­cı­nın oda­sı­nın bu­lun­du­ğu 6. kat­ta bir­kaç el si­lah se­si du­yul­du…
Ör­güt mi­li­tan­la­rı şart­la­rı­nın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de sav­cı­nın öl­dü­rü­le­ce­ği­ni bil­dir­di…
Si­lah çok iyi ko­ru­nan Ad­li­ye Sa­ra­yı­’na na­sıl so­kul­muş­tu, mi­li­tan­la­rın ara­sın­da bir avu­kat mı var­dı, si­la­hı avu­kat mı ge­tir­miş­ti, bu so­ru­lar ce­vap­sız kal­dı…
Böy­le bir olay çok uzun yı­llar son­ra ilk de­fa ger­çek­le­şi­yor­du…
* * *
Tür­ki­ye elek­trik ke­sin­ti­si­nin ya­rat­tı­ğı kao­su ve önem­li bir da­va­nın sav­cı­sı­nın re­hin alın­ma­sı deh­şe­ti­ni ya­şar­ken, Bal­yoz Da­va­sı’n­dan önem­li bir ha­ber gel­di…
Kuv­vet ve or­du ko­mu­tan­la­rı­nın, ge­ne­ral­le­rin, ami­ral­le­rin, seç­kin su­bay­la­rın ha­ya­tı­nı ka­rar­tan, ter­fi­le­ri­ni en­gel­le­yen, ai­le­le­ri­ni pe­ri­şan eden ve ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nın ömür bo­yu ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı­ğı da­va­da esas hak­kın­da gö­rü­şü­nü açık­la­yan sav­cı, 236 sa­nı­ğın ta­ma­mı için be­ra­at is­te­di…
Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, sav­cı­nın ta­le­bi­ni ka­bul ede­rek yıl­lar sü­ren, üze­ri­ne ki­tap­lar ya­zı­lan Bal­yoz Da­va­sı’n­da sa­nık­la­rın tü­mü­nün be­ra­at et­me­si­ne ka­rar ver­di… Ka­rar al­kış­lar­la kar­şı­lan­dı ve ce­za­evin­de ha­ya­tı­nı kay­be­den De­niz Kur­may Al­bay Mu­rat Öze­nalp için sa­nık­lar ile din­le­yi­ci­ler mah­ke­me sa­lo­nun­da say­gı du­ru­şun­da bu­lun­du…
Böy­le­ce yıl­lar­ca çe­ki­len çi­le­le­re, ha­yat­la­rın ka­rar­ma­sı­na, in­ti­har­la­ra, has­ta­lık­la­ra, ölüm­le­re se­bep olan da­va­nın düz­me­ce de­lil­ler­le ger­çek bir kum­pas ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış ol­du…
* * *
Sa­yın okur­lar, şu ya­şa­dı­ğı­mız tek bir gün bi­le Tür­ki­ye­’nin ger­çek­ten Al­la­h’­a ema­net ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du…
Na­sıl bir ül­ke­de ya­şı­yo­ruz, biz ne gü­nah iş­le­mi­şiz de bun­la­rın eli­ne düş­mü­şüz, hay­ret­tir…
Elek­trik­ler hâ­lâ yok, ya­zı­yı bu­gün kı­sa kes­tik, Al­lah he­pi­mi­zin yar­dım­cı­sı ol­sun!..
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.