Rahmi Turan: Lânet olsun sevgisizliğe!

Rahmi Turan-2013-1Ül­ke ayak­ta… 15 ya­şın­da­ki Ber­kin El­va­n’­ı kat­le­den­ler hem pro­tes­to edi­li­yor, hem de ta­lih­siz yav­ru için göz­ya­şı dö­kü­lü­yor.
Ge­zi Par­kı olay­la­rı sı­ra­sın­da, bir po­li­sin si­la­hın­dan çı­kan gaz fi­şe­ği Ber­ki­n’­i ka­fa­sı­nın ar­ka­sın­dan vu­ra­rak ko­ma­ya sok­muş­tu…
Oy­sa olay­lar­la bir il­gi­si yok­tu Ber­ki­n’­in… Ev­den, ek­mek al­mak için çık­mış­tı…
Has­ta­ne­de 269 gün ölüm­le mü­ca­de­le et­ti ama so­nun­da kay­bet­ti…
Onu vu­ran po­lis ya da po­lis­ler, Baş­ba­kan Tay­yip Be­y’­in ifa­de­siy­le kah­ra­man­lık des­ta­nı (!) ya­rat­mış­lar­dı!
Lâ­net ol­sun böy­le kah­ra­man­lı­ğa…
* * *
Yal­nız Ber­kin de­ğil ta­bi­i ki…
Ali İh­san Kork­maz,
Ab­dul­lah Cö­mert,
Meh­met Ay­va­lı­taş,
Et­hem Sa­rı­sü­lük,
İr­fan Tu­na,
Mus­ta­fa Sa­rı…
Hep­si de po­li­sin şid­de­tin­den na­si­bi­ni alan Ge­zi Par­kı şe­hit­le­ri… Be­den­le­ri top­rak al­tın­da…
Ney­di bun­la­rın suç­la­rı?
Ül­ke­le­ri­ni sev­mek, öz­gür­lü­ğü sev­mek, do­ğa­yı sev­mek…
Sert­li­ğin, sev­gi­siz­li­ğin, gad­dar­lı­ğın ege­men ol­du­ğu bir ül­ke­de ya­şa­ma­la­rı, en bü­yük ta­lih­siz­lik­le­riy­di…
Baş­ba­kan “des­ta­n” yaz­dık­la­rı­nı söy­le­di­ği po­lis­le­re bü­yük ödül­ler da­ğıt­mış, Ber­ki­n’­i öl­dü­ren fi­şe­ği atan po­lis de bu­lu­na­ma­mış­tı!
Bu­lun­sa şa­şar­dım za­ten!
* * *
Mı­sı­r’­da ik­ti­da­rın dev­ril­me­si ne­de­niy­le ya­şa­nan olay­lar sı­ra­sın­da Es­ma adın­da bir Arap kı­zı ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti…
Bi­zim Baş­ba­kan ölen Mı­sır­lı Es­ma için ke­der­le­re bü­rün­dü, göz­ya­şı dök­tü…
Bir üzül­dü, bir üzül­dü ki, sor­ma­yın!
Her ölüm acı­dır el­bet­te fa­kat… Baş­ba­kan Tay­yip Bey, Mı­sır­lı kız için göz ya­şı dö­ker­ken, Ber­kin El­van da­hil, Tür­ki­ye­’de can ve­ren genç­ler için bir dam­la göz­ya­şı dök­me­di­…
Oy­sa Tay­yip Bey, Mı­sı­r’­ın de­ğil, Tür­ki­ye­’nin baş­ba­ka­nı­dır.
Mı­sır­lı Arap için ağ­lı­yor, bu an­la­şı­la­bi­lir bir duy­gu­dur ama Tür­ki­ye­’de ölen genç­ler için ne­den üzün­tü duy­mu­yor, ne­den on­la­ra acı­mı­yor?
Baş­ba­ka­n’­ın gön­lü Türk mil­le­ti­ne bu ka­dar uzak, bu ka­dar ya­ban­cıy­sa çok ya­zık!
* * * *
He­def yüz­de 80
Ka­dı­kö­y’­de bir ilk ya­şa­nı­yor.
CHP ta­ra­fın­dan ye­ni­den aday gös­te­ril­me­yen Ka­dı­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­mi Öz­türk, küs­kün­lük, kır­gın­lık gös­ter­me­den Ka­dı­köy Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı Ay­kurt Nu­hoğ­lu­’na des­tek olu­yor, onun­la bir­lik­te omuz omu­za ça­lı­şı­yor.
Se­la­mi Öz­türk “Ka­dı­kö­y’­de par­ti­mi­zin oy­la­rı­nı yük­selt­mek için omuz omu­za ver­dik, ça­lı­şı­yo­ruz.” di­yor.
Ör­nek bir dav­ra­nış…
Aday ya­pıl­ma­dı­ğı için da­rı­la­rak CHP’­ye bı­çak çe­ken­le­re, baş­ka par­ti­den aday olup oy­la­rı bö­le­rek AK­P’­nin ek­me­ği­ne yağ sü­ren­le­re di­le­rim ders olur, on­la­rı utan­dı­rır…
Ay­kurt Nu­hoğ­lu se­vi­len bir baş­kan ada­yı… Ka­dı­köy için çok önem­li pro­je­le­ri var… Hal­ka an­la­tı­yor bun­la­rı… “Ka­dı­köy hal­kıy­la bir­lik­te çok iş­ler ba­şa­ra­ca­ğı­z” di­yor ve ek­li­yor:
“Se­çil­di­ğim tak­dir­de, dört dö­nem­dir Ka­dı­kö­y’­de Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­ten tec­rü­be­li Baş­kan Se­la­mi Öz­tür­k’­ün bil­gi ve bi­ri­kim­le­rin­den fay­da­la­na­ca­ğım. Her git­ti­ğim yer­de va­tan­daş ‘Bi­zi hır­sız­lar­dan kur­ta­rın!’ di­ye ba­ğı­rı­yor. He­de­fi­miz rüş­vet­çi­le­re ve hır­sız­la­ra unu­ta­ma­ya­ca­ğı bir ders ver­mek.”
Ay­kurt Nu­hoğ­lu­’nun ama­cı yüz­de 80 oyu ya­ka­la­mak! He­def çok bü­yük ama im­kân­sız de­ğil!
* * * *
Aş­kın ka­zı­ğı!
Mah­mut D. ad­lı İs­tan­bul­lu dert­li bir oku­run mek­tu­bu:
“55 ya­şın­da­yım. Te­le­viz­yon­da­ki ev­li­lik prog­ram­la­rı­nı iz­ler­ken, bir ve­si­le ile ta­nış­tı­ğım Ay­şe Ş.’ye âşık ol­dum.
Ev­len­me­ye ka­rar ver­dik.
Ay­şe “Ser­best ka­la­bil­mem için, felç­li ba­ba­ma bir ba­kı­cı bul­mam lâzım.” de­di. Aşk gö­zü­mü ka­rart­mış­
tı. Ona is­te­di­ği 10 bin li­ra­yı ver­dim.
Ai­le dost­la­rı­mız ara­sın­da tö­ren­le ni­şan­lan­dık.
Er­te­si gün Ka­pa­lı­çar­şı­’ya gi­dip, ta­kı ola­rak al­tın kol­ye, bi­le­zik ve yü­zük al­dık. Son­ra bir­den or­ta­dan kay­bol­du.
Şi­kâ­yet­çi ol­dum ama bul­mak ne müm­kün?
Ye­di­ğim bu ‘Aşk ka­zı­ğı­nı­’ özel­lik­le an­la­tı­yo­rum ki, baş­ka­la­rı da ay­nı oyu­na gel­me­sin!”
* * * *
Bu tür olay­lar çok olu­yor sev­gi­li okur­lar…
Her şey­den ön­ce in­san­la­rın ak­lı­nı kul­lan­ma­sı ge­rek.
Akıl kal­ma­yın­ca baş­ta, dert­ler ge­lir her yaş­ta!
Akıl bi­zim en de­ğer­li ha­zi­ne­miz­dir. Onu kul­la­nın!
* * * *
Gü­nün Sö­zü
Kö­tü işin en ya­kın ta­nı­ğı vic­da­nı­mız­dır!

Diyalog-2014-1

Leave a Reply

Your email address will not be published.