Saygı Öztürk: Biliyorum, sizin de içiniz sızlıyor

Saygı ÖZTÜRK-1Meclis’­ten ya­sa­la­rı­nız özen­siz, dü­zen­siz çı­ka­rı­lır­sa, öğ­re­tim üye­si bi­le ol­ma­yan üni­ver­si­te­ler­de hu­kuk fa­kül­te­si açar­sa­nız, o öğ­ren­ci­le­ri dev­le­tin yur­du­na yer­leş­ti­re­me­yip ce­ma­at­le­rin, ta­ri­kat­la­rın ku­ca­ğı­na atar­sa­nız, ha­ki­min, sav­cı­­nın üze­rin­de si­ya­si bas­kı­yı hiç ih­mal et­mez­se­niz ba­ğım­sız yar­gı­dan söz ede­mez­si­niz. Ba­ğım­sız ol­ma­yan yar­gı­nın da ta­raf­sız ol­ma­sı­nı bek­le­ye­mez­si­niz.
Ül­ke­miz­de da­va­la­rın za­ma­nın­da bit­me­me­si eleş­ti­ri ko­nu­su olur­du. Ada­let Mü­fettiş­le­ri de­ne­tim­le­ri sı­ra­sın­da ge­ci­ken dos­ya­lar­la il­gi­li eleş­ti­ri­ler­de bu­lu­nur­du. Bir ta­raf­tan “ge­ci­ken ada­let ada­let de­ğil­di­r” eleş­ti­ri­sin­de bu­lu­na­cak­sı­nız ama çö­zü­mü­nü de bul­ma­ya­cak­sı­nız. Ya­ni, ada­le­tin ak­sa­ma­sı­na se­yir­ci kal­ma­yı sür­dü­re­cek­si­niz.
“Er­ge­ne­ko­n” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bir te­rör ör­gü­tü­ne ka­mu­oyu­nu inan­dır­dı­lar. An­cak, bu na­sıl bir ör­güt ki si­lah­lı, bom­ba­lı ey­le­mi yok. Da­ha­sı sa­nık­lar bir­bi­ri­ni ta­nı­mı­yor. Bu­nu ya­pa­bil­mek için giz­li ta­nık­la­ra ih­ti­yaç var. Tam 52 giz­li ta­nık bul­du­lar. Bun­la­rın da he­men ta­ma­mı ya ce­za­evin­de, ya hak­la­rın­da da­va­la­rı de­vam eden ki­şi­ler. Ya­ni, ken­di­le­ri­ne kur­ta­rıl­ma­la­rı için söz ve­ril­me­si ha­lin­de her tür­lü ya­la­nı söy­le­ye­bi­le­cek, if­ti­ra ata­bi­le­cek ki­şi­ler.
Si­lah­lı ör­güt di­ye­bil­mek için giz­li ta­nık­lar dev­re­ye so­kul­du. Da­nış­ta­y’­a sal­dı­rı dü­zen­le­yen Al­pars­lan Ars­la­n’­ı “Er­ge­ne­kon ör­gütü­”ne bağ­la­mak için ay­nı da­va­dan ağır­laş­tı­rıl­mış ha­pis ce­za­sı ve­ri­len Os­man Yıl­dı­rım, Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın hem sa­nı­ğı, hem ta­nı­ğı, hem de giz­li ta­nı­ğı ola­rak mah­ke­me he­ye­ti­nin kar­şı­sın­day­dı. Gö­re­vi­ni yap­tı ve 5 Ağus­tos 2013’de tah­li­yey­le ödül­len­di­ril­di.
Er­ge­ne­kon ola­rak bi­li­nen so­ruş­tur­ma 12 Ha­zi­ran 2007’de baş­la­mış­tı. O da­va hâ­lâ Yar­gı­ta­y’­a bi­le gön­de­ri­le­me­di. İş­te, AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de çı­ka­rı­lan ya­sa ile tu­tuk­lu­luk­ta ge­çen sü­re­nin 5 yı­lı dol­dur­ma­sı ha­lin­de ya da ye­rel mah­ke­me­nin ge­rek­çe­li ka­ra­rı 15 gün için­de yaz­ma­ma­sı du­ru­mun­da sa­nık­la­rın tah­li­ye­si ön­gö­rül­dü.
Er­ge­ne­kon ola­rak bi­li­nen da­va­nın sa­nık­la­rı da, Da­nış­tay sal­dı­rı­sı­nı ger­çek­leş­ti­ren de, Ma­lat­ya­’da in­san­la­rın ka­fa­la­rı­nı ke­sen­ler de tah­li­ye edil­di. Bi­li­yo­rum, ba­zı tah­li­ye­ler, Berkin Elvan’ın ölümü si­zin de içi­ni­zi sız­la­tı­yor, “bu na­sıl ada­le­t” de­me­ni­ze ne­den olu­yor… Hak­lı­sı­nız… Çok hak­lı­sı­nız…
“Yar­gı­la­ma bir sa­nat­tı­r”
Ül­ke­miz­de 125 hu­kuk fa­kül­te­si var. Ço­ğun­da eği­tim ye­ter­siz. Staj sis­te­mi de ha­kim ye­tiş­tir­me­ye uy­gun de­ğil. Bun­la­rın mes­le­ğe alı­nış­la­rı da po­li­tik du­ru­ma gö­re de­ği­şi­yor. Hü­kü­met­le yıl­lar­ca uyum için­de olan ce­ma­at, bu gö­re­vi üst­len­miş ola­cak ki, Baş­ba­kan şim­di yar­gı men­sup­la­rı­nı “pa­ra­lel ya­pı­”nın ele­ma­nı ola­rak gös­te­ri­yor. Bı­ra­kın “pa­ra­lel ya­pı­”yı, bu ül­ke­nin in­sa­nı olup bi­ten­le­rin so­rum­lu­su ola­rak sa­de­ce hü­kü­me­ti bi­lir…
Ün­lü hu­kuk­çu Na­ci Ün­ver “Yar­gı­la­ma bir sa­nat­tır. Hu­kuk kül­türü, için­de bu­lun­du­ğu top­lu­mu ve dün­ya­yı oku­mak­la ka­za­nı­lı­r” di­yor. AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de “be­nim yar­gı­m”, “be­nim ha­ki­mi­m”, “be­nim sav­cım” söz­le­ri­ni sık­ça du­yar ol­duk. Böy­le bir or­tam­da sağ­lık­lı bir hu­kuk sis­te­mi ola­bi­lir mi? Si­ya­sal­laş­tı­rı­lan, ce­ma­at­leş­ti­ri­len “be­nim yar­gı­m” yak­la­şı­mı yar­gı­yı bu ha­le ge­tir­me­di mi? Ta­bi­i ki can­la-baş­la gö­re­vi­ni ya­pan bin­ler­ce yar­gı men­su­bu ol­du­ğu­nu da unut­tu­ğu­mu­zu san­ma­yın…
Her da­va bu ka­dar sür­mez
“Er­ge­ne­ko­n” ola­rak bi­li­nen da­va­nın bu ka­dar uzun sür­me­si, mah­ke­me­nin tu­tu­mun­dan kay­nak­lan­dı. Bir­bi­riy­le il­gi­si ol­ma­yan da­va­lar bir­leş­ti­ri­le bir­leş­ti­ri­le için­den çı­kı­la­maz ha­le so­kul­du. Ay­rı ka­rar ve­ri­le­bi­le­cek dos­ya­lar “as­rın da­va­sı­” de­nil­me­si için bir­leş­ti­ril­di. Da­nış­tay Da­va­sı’­nın Er­ge­ne­kon’­la bir­leş­ti­ril­me­si de bu­nun bir so­nu­cu­dur.
Oy­sa, An­ka­ra­’da Da­nış­tay Da­va­sı’­nı mah­ke­me so­nuç­lan­dır­mış, Al­pars­lan Ars­lan ve ba­zı sa­nık­lar hak­kın­da ağır­laş­tı­rıl­mış ha­pis ce­za­la­rı ve­ril­miş­ti. Üs­te­lik bu ce­za hem ör­güt­ten, hem de adam öl­dür­mek­ten ve­ril­miş­ti. Mah­ke­me Baş­ka­nı Or­han Ka­ra­de­niz, “Er­ge­ne­kon Da­va­sı­” sı­ra­sın­da, Da­nış­tay sal­dır­gan­la­rı­nın Er­ge­ne­ko­n’­la bir il­gi­le­ri­nin olup ol­ma­dı­ğı­nı tam üç kez sor­du. So­nun­da, “Da­nış­tay sal­dı­rı­sı­nın ör­güt­le il­gi­si­nin ol­ma­dı­ğı­” be­lir­til­di ve da­va da ka­ra­ra bağ­lan­dı.
Bu­gün yar­gı­nın ge­cik­me­sin­den şi­ka­yet edi­li­yor ama Da­nış­tay Da­va­sı’­nı er­ken bi­tir­di­ği için Or­han Ka­ra­de­niz ve mah­ke­me­nin üye­le­ri ne­re­dey­se “Er­ge­ne­kon Da­va­sı­’nı­n” sa­nık­la­rı ara­sı­na so­ku­la­cak­tı. Çün­kü, da­va­yı er­ken bi­tir­mek­le “Er­ge­ne­kon Ör­gü­tü­’nü ört-bas et­mek is­te­dik­le­ri­” öne sü­rül­dü. So­nuç­ta, Os­man Yıl­dı­rı­m’­ın mek­tu­bu, Yar­gı­tay aşa­ma­sın­da olan da­va­nın Er­ge­ne­kon Da­va­sı ile bir­leş­ti­ril­me­si­nin yo­lu­nu aç­tı. İş­te, bu­gün Er­ge­ne­ko­n’­a “si­lah­lı te­rör ör­gü­tü­” di­ye­bil­mek için Da­nış­tay sal­dı­rı­sı kul­la­nı­lı­yor.
Bi­li­yo­rum, ka­ra­rı za­ma­nın­da ya­za­ma­yan ha­kim, ba­şı­nı yas­tı­ğa ra­hat ko­ya­maz. Ak­lı hep o da­va­da olur. Bu­gün yar­gı­dan şi­ka­yet edi­li­yor­sa bu­nun bi­rin­ci so­rum­lu­su hü­kü­met, ona yan­daş­lık eden ba­sın, şim­di “pa­ra­lel ya­pı­” ol­mak­la suç­la­nan ce­ma­at­çi­ler ile on­la­rın yan­daş ba­sı­nı…

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.