Saygı Öztürk: Yolsuzluk-rüşvet gündemi güme gitti

Saygı ÖZTÜRK-1YAZARLAR-Ye­rel mah­ke­me, “Er­ge­ne­ko­n” ola­rak bi­li­nen da­va­da, 5 Ağus­tos 2013’te ka­ra­rı­nı ver­di. 365 sa­nık­lı “Bal­yoz Da­va­sı­” 22 Ey­lül 2012’de so­nuç­lan­dı­rıl­dı. Yar­gı­tay, 9 Ekim 2013’te 237 as­ker hak­kın­da­ki mah­ku­mi­yet ka­ra­rı­nı ona­dı. “Ca­sus­luk-fu­huş-şan­ta­j” di­ye baş­la­yan da­va­da ço­ğu as­ker ol­mak üze­re 43 sa­nık hak­kın­da­ki 6 Ara­lık 2013’te mah­ku­mi­yet ka­rar­la­rı ke­sin­leş­ti.
Özel Yet­ki­li Mah­ke­me­ler, 5 Tem­muz 2012’de kal­dı­rıl­dı. “Er­ge­ne­ko­n”, “Bal­yo­z”, “As­ke­ri Ca­sus­lu­k” gi­bi da­va­la­rın, kal­dı­rı­lan Özel Yet­ki­li Mah­ke­me­ler’­de de­vam ede­me­ye­ce­ği, bu da­va­la­rın avu­kat­la­rı ta­ra­fın­dan de­fa­lar­ca gün­de­me ge­ti­ril­di. An­cak AKP yet­ki­li­le­ri bun­la­rı hiç duy­ma­dı, hiç il­gi­len­me­di. San­ki ilk kez gün­de­me ge­ti­ri­li­yor­muş gi­bi ko­nu­nun üze­ri­ne at­la­dı, “ge­lin gö­rü­şe­li­m” de­nil­di.
Bun­la­rı, hiç duy­mu­yor­du­nuz
17 Ara­lık 2013’te, ara­la­rın­da ba­kan ço­cuk­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu ba­zı şüp­he­li­ler­le il­gi­li gö­zal­tı­lar baş­la­dı. İkin­ci dal­ga ha­zır­lık­la­rı yü­rü­tü­lür­ken, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu da yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da ifa­de­si­nin alı­na­bil­me­si için C. Sav­cı­lı­ğı­’na da­vet edil­di. Er­do­ğan, ifa­de ver­me­ye git­me­di.
17 Ara­lı­k’­tan iti­ba­ren yol­suz­luk, rüş­vet, ka­ra pa­ra gün­de­me otur­du, adı ba­zı id­di­ala­ra ka­rı­şan ba­kan ço­cuk­la­rı tu­tuk­lan­dı, ba­kan­lar is­ti­fa et­ti­ril­di, ayak­ka­bı ku­tu­la­rı için­de 4,5 mil­yon do­lar bu­lun­du, tüm bun­la­rın ar­dın­dan “pa­ra­lel dev­le­t”, “Dev­let için­de çe­te­”, “Dev­let için­de­ki ha­in­le­r” söz­le­ri­ni duy­ma­ya baş­la­dık.
Pe­ki, bu­gün suç­la­dı­ğı­nız o ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin bü­yük bir bö­lü­mü han­gi hü­kü­met dö­ne­min­de gö­re­ve baş­la­tıl­dı? Bu­gün gö­rev­den al­dı­ğı­nız em­ni­yet mü­dür­le­ri­ni bu­lun­duk­la­rı et­ki­li gö­rev­le­re kim­ler ge­tir­di? “Er­ge­ne­ko­n”, “Bal­yo­z” so­ruş­tur­ma ve da­va­la­rın­da bun­lar­la il­gi­li şi­ka­yet­le­ri duy­ma­ya­cak, son­ra iş si­ze da­ya­nın­ca fer­yat ede­cek­si­niz…
Hü­kü­met eğer gö­re­ve baş­lat­tı­ğı ve kri­tik gö­rev­le­re ge­tir­di­ği bu ki­şi­le­ri “ha­in”, “Dev­let için­de çe­te­” ola­rak gö­rü­yor­sa hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma­lar baş­lat­ma­lı. Son 12 yıl­da gö­rev­de bu­lu­nan içiş­le­ri ba­kan­la­rı, em­ni­yet ge­nel mü­dür­le­rin­den bun­la­rın he­sa­bı­nı sor­ma­lı. Ay­nı şe­kil­de “yar­gı için­de­ki çe­te­de­n” söz edi­li­yor­sa, bun­la­rı gö­re­ve baş­la­tıp kri­tik gö­rev­le­re ge­ti­ren­ler için de iş­lem ya­pıl­ma­lı.
Ya­pıl­ma­lı ki, ba­ka­lım bu­gün gö­rev­den al­dık­la­rı­nız, ken­di­le­ri­ni mah­ke­me­de sa­vu­nur­ken ne­ler ne­ler açık­la­ya­cak­lar öğ­re­ne­lim. Ha­ni, “Bal­yo­z”, “Er­ge­ne­ko­n” so­ruş­tur­ma­la­rı sü­rer­ken AKP yet­ki­li­le­ri “Tür­ki­ye ba­ğır­sak­la­rı­nı te­miz­li­yo­r” di­yor­du. “Çe­te­”, “Dev­let için­de­ki hai­n”, “Pa­ra­lel dev­le­tin ele­man­la­rı­” de­di­ği­niz ki­şi­le­rin gö­rev yer­le­ri­ni de­ğiş­tir­me­niz “ba­ğır­sak­la­rı te­miz­le­me­ye­” yet­mez. Suç­la­rı var­sa, bun­la­rı mut­la­ka yar­gı­ya ta­şı­ma­lı­sı­nız. Ba­zı­la­rı­na da bü­yük hak­sız­lık et­ti­ği­ni­zi de an­la­ya­cak­sı­nız.
Ha­ni siz, yar­gı­ya mü­da­ha­le et­mez­di­niz?
Ma­sum in­san­la­ra sah­te di­ji­tal bel­ge­ler­le kum­pas­lar ku­rul­du­ğu­nu AK­P’­li ba­kan­lar da, mil­let­ve­kil­le­ri de bu­gün de­ğil, çok ön­ce­den bil­mi­yor­lar mıy­dı? Avu­kat­la­rın, ai­le­le­rin fer­yat­la­rı­nı o za­man duy­mu­yor­lar mıy­dı? Yar­gı ve em­ni­yet için­de Fet­hul­lah­çı kad­ro ol­du­ğu so­ruş­tur­ma, ko­vuş­tur­ma aşa­ma­sın­da hep di­le ge­ti­ril­mi­yor muy­du?
Şi­ka­yet­ler üze­ri­ne “yar­gı ba­ğım­sı­z”, “Biz yar­gı­ya mü­da­ha­le ede­me­yi­z”, “Baş­ba­kan da, Ada­let Ba­ka­nı da ol­sak on­la­rın yap­tık­la­rı­na ka­rı­şa­ma­yı­z” di­yor­du­nuz. 17 Ara­lı­k’­a ka­dar yar­gı­da, em­ni­yet­te olan­la­rı gör­me­ye­cek, duy­ma­ya­cak, so­ruş­tur­ma­yı giz­li­lik için­de yü­rü­ten­le­ri he­def ala­cak, dün söy­le­dik­le­ri­ni­zin tam ter­si­ni yar­gı için söy­le­me­ye baş­la­ya­cak­sı­nız. Bun­la­ra ki­mi inan­dı­ra­cak­sı­nız?
“Yol­suz­luk, rüş­vet, ka­ra pa­ra­” id­di­ala­rıy­la kö­şe­ye sı­kı­şan hü­kü­met, gün­de­mi de­ğiş­tir­mek için bü­yük ça­ba har­ca­dı. Gün­dem, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Me­tin Fey­zi­oğ­lu­’nun gi­ri­şi­miy­le de­ğiş­ti. Evet, ce­za­evin­de hak­sız, hu­kuk­suz ya­tan­lar unu­tul­ma­sın. CHP yö­ne­ti­ci­le­ri, par­ti ge­nel mer­ke­zi­nin önü­ne as­tı­ğı bez afiş­ler­le ne­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ay­lar ön­ce du­yur­muş­tu. Bun­la­rı, ve­ril­miş ya­sa öne­ri­le­ri­ni AKP dik­ka­te bi­le al­ma­mış­tı. Bun­dan son­ra bir so­nuç alı­nır mı bi­le­mem ama gün­de­mi de­ğiş­tir­mek atı­lan adım on­la­rı da ra­hat­lat­tı.
Özel Yet­ki­li Mah­ke­me­ler 5 Tem­muz 2012 ta­ri­hin­de kal­dı­rıl­dı­ğın­da, mah­ke­me­le­rin bun­dan son­ra bu da­va­la­ra ba­ka­ma­ya­ca­ğı söy­len­di­ğin­de ses­siz ka­lan ba­zı hu­kuk­çu­lar, şim­di gün­dem de­ğiş­tir­me ha­tı­rı­na ko­nu­şu­yor­lar. Baş­ba­kan, “dış güç­le­r”, “fa­iz lo­bi­si­” söy­lem­le­riy­le gün­de­mi de­ğiş­tir­me­yi ba­şa­ra­ma­dı ama Ba­ro­lar Bir­li­ği tam za­ma­nın­da im­da­da ye­tiş­ti.
Es­ki Ada­let Ba­ka­nı, TBMM Baş­ka­nı Ca­mil Çi­çek, “Ba­ğım­sız yar­gı öl­dü­” di­yor. Ba­ğım­sız­lı­ğı yok edil­miş yar­gı­nın, ta­raf­sız ol­ma­sı bek­le­ne­bi­lir mi?
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.