Soner Yalçın: İlk seks kaseti

Soner Yalçın-2013-1YAZARLAR-Baş­ba­kan Er­do­ğan-Fet­hul­lah Gü­len kav­ga­sın­da ko­nu seks ka­set­le­ri­ne de gel­di:
Er­do­ğan isim ver­me­den Fet­hul­lah Gü­le­n’­i kas­te­de­rek; “Bir ta­raf­tan Ku­ran, Al­lah, Pey­gam­ber di­ye­cek­sin; ama adın ka­set­ler­le komp­lo­lar­la anı­la­ca­k” di­ye ko­nuş­tu.
Fet­hul­lah Gü­le­n’­in res­mi web si­te­si Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a İs­la­m’­dan re­fe­rans­lar gös­te­rip çok uzun bir ya­nıt ve­re­rek, id­di­ala­rı red­det­ti.
Pe­ki…
İlk seks ka­se­ti ne za­man or­ta­ya çık­tı?
Anım­sı­yor mu­su­nuz?
Ka­set­te­ki gö­rün­tü­de bir sav­cı var­dı!
Önem­li bir da­va­nın sav­cı­sıy­dı…
Ama ön­ce da­va ko­nu­su­na ba­ka­lım:
“Ad­li­ye­’ye Mül­ki­ye­’ye sı­za­ra­k”
Ta­rih: 18 Ha­zi­ran 1999
atv te­le­viz­yo­nu Fet­hul­lah Gü­le­n’­in çe­şit­li yer­ler­de­ki ev soh­bet­le­rin­den olu­şan ka­set ya­yın­la­dı. Şöy­le di­yor­du:
– Ar­ka­daş­la­rı­mı­zın mev­cu­di­ye­ti İs­la­mi ge­le­ce­ği­miz adı­na bu işin ga­ran­ti­si­dir. Bu açı­dan Ad­li­ye, Mül­ki­ye ve­ya baş­ka bir ha­ya­ti mü­es­se­se­de, bi­zim ar­ka­daş­la­rı­mı­zın mev­cu­di­ye­ti öy­le fer­di mev­cu­di­yet­ler şek­lin­de ele alı­nıp, öy­le de­ğer­len­di­ril­me­me­li­dir. Ya­ni bun­lar ge­le­cek adı­na bi­zim o üni­te­ler­de ga­ran­ti­miz­dir. Bi­zim var­lı­ğı­mı­zın bun­lar nab­zı­dır.
– İs­tik­bal­de yü­rü­mek için sis­te­min püf nok­ta­la­rı­nı keş­fe­din. Bu sis­tem için­de ar­ka­daş­la­rı­mız is­tik­ba­le yü­rü­ye­cek­ler­dir. İs­ter Ad­li­ye­’de is­ter Mül­ki­ye­’de ar­ka­daş­la­rı­mı­zın git­tik­le­ri yer­ler­de da­ha ra­hat iş yap­ma­la­rı, tu­tul­ma­la­rı; kay­ma­kam ise va­li ol­ma­la­rı; sı­ra­dan bir ha­kim ise­ler tek­dir olu­nan bir ha­kim ol­ma­la­rı.
– Fu­zu­li kah­ra­man­lık ye­ri­ne ele ge­çir­me­yi ter­cih ede­lim. Bu ne­den­le Mül­ki­ye ve Ad­li­ye­’de ça­lı­şan ar­ka­daş­la­rı­mız için bu çok önem­li­dir.
– İs­ter Mül­ki­ye­’de is­ter Ad­li­ye­’de is­ter di­ğer sa­ha­lar­da böy­le bir mü­na­se­bet­le bah­set­miş­tim. Ar­ka­daş­la­rı­mı­zın mev­cu­di­ye­ti İs­la­mi ge­le­ce­ği­miz adı­na o işin ga­ran­ti­si­dir. Ya­ni bu açı­dan, Ad­li­ye­’de Mül­ki­ye­’de ha­ya­ti mü­es­se­se­ler­de bi­zim ar­ka­daş­la­rı­mı­zın mev­cu­di­ye­ti böy­le bir mev­cu­di­yet­ler gi­bi ele alı­nıp öy­le de­ğer­len­di­ril­me­me­li­dir. Ya­ni ge­le­cek adı­na bi­zim o üni­te­ler­de ga­ran­ti­le­ri­miz­dir.
“Dev­le­te al­ter­na­tif sis­te­m”
Ta­rih: 11 Ağus­tos 2000
An­ka­ra Dev­let Gü­ven­lik Mah­ke­me­si (DGM) Sav­cı­sı Nuh Me­te Yük­sel; bir yı­lı aş­kın yap­tı­ğı so­ruş­tur­ma­yı ta­mam­la­dı (1999/420 hz. Nu­ma­ra­lı 2000/192 Esas 2000/141 İd. nu­ma­ra­lı); ve yu­ka­rı­da­ki söz­le­ri ifa­de eden Fet­hul­lah Gü­len hak­kın­da ya­sa­dı­şı ör­güt kur­mak ve yö­net­mek­ten id­di­ana­me ha­zır­la­dı.
Gü­len bu id­di­ana­me­den ön­ce 19 Mart 1999’da AB­D’­ye git­miş ve dön­me­miş­ti.
Nuh Me­te Yük­sel, bu ne­den­le Gü­len hak­kın­da gı­ya­ben tu­tuk­lu­luk ka­ra­rı çı­ka­rıl­ma­sı için baş­vur­du. An­ka­ra 2 No’­lu DGM he­ye­ti Gü­le­n’­in gı­ya­ben tu­tuk­lan­ma­sı­na ka­rar ver­di.
Gü­le­n’­in avu­kat­la­rı 16 Ağus­to­s’­ta İs­tan­bul 2 No’­lu DGM’­ye iti­raz et­ti­ler. An­ka­ra DGM’­nin ka­ra­rı­nı İs­tan­bul DGM 28 Ağus­to­s’­ta boz­du.
Üç gün son­ra…
Sav­cı Nuh Me­te Yük­se­l’­in id­di­ana­me­si­ni An­ka­ra 2 No’­lu DGM ka­bul et­ti ve da­va açıl­dı (Esas No 2000/124).
“İlk etap­ta dev­le­te kar­şı sa­vaş ve­re­rek he­def­le­re ulaş­ma­nın yıp­ra­tı­cı ola­ca­ğı­nı teş­his eden sa­nı­ğın; mev­cut sis­te­mi yık­ma ye­ri­ne dev­let mo­de­li­ne uy­gun bir ör­güt­len­me ile dev­le­te al­ter­na­tif bir sis­tem kur­ma­yı he­def­le­di­ği; bu ne­den­le tüm dev­let or­gan­la­rın­da, ye­rel yö­ne­tim­ler­de, si­vil sek­tör­de ör­güt­len­di­ği; ile­ri­de dev­let yö­ne­ti­mi­ni kon­trol al­tı­na ala­bil­mek için kı­sa va­de­de tüm kad­ro­la­ra yan­daş­la­rı­nın ge­ti­ril­me­si ve­ya bu kad­ro­la­rı iş­gal eden­le­rin ken­di­ne bağ­lan­ma­sı­nı he­def­le­di­ği…”
“Gü­len tu­tuk­lan­ma­lı­dı­r”
Ta­rih:16 Ekim 2000.
İlk du­ruş­ma ya­pıl­dı.
Nuh Me­te Yük­sel, Fet­hul­lah Gü­le­n’­in tu­tuk­lan­ma­sı­nı is­te­di.
4 Ara­lık 2000 ta­rih­li du­ruş­ma­da; 29 Ocak 2001 ta­rih­li du­ruş­ma­da; 28 Mart 2001 ta­rih­li du­ruş­ma­da; 21 Ma­yıs 2001 ta­rih­li du­ruş­ma­da; 16 Tem­muz 2001 ta­rih­li du­ruş­ma­da; 17 Ey­lül 2001 ta­rih­li du­ruş­ma­da; 6 Ka­sım 2001 ta­rih­li du­ruş­ma­da; 12 Ka­sım 20001 ta­rih­li du­ruş­ma­da; 26 Ara­lık 2001 ta­rih­li du­ruş­ma­da; 11 Mart 2002 ta­rih­li du­ruş­ma­da; 6 Ma­yıs 2002 ta­rih­li du­ruş­ma­da sav­cı Nuh Me­te Yük­sel hep Gü­le­n’­in tu­tuk­lan­ma­sı­nı ta­lep et­ti.
Sav­cı Nuh Me­te Yük­sel her du­ruş­ma­ya “Em­ni­ye­t’­te Fet­tul­lah Gü­len ör­güt­len­me­si­” ko­nu­sun­da ra­por ha­zır­la­yan mü­fet­tiş­le­ri ya da po­lis­le­ri (Cev­det Sa­ral, Os­man Ak, Za­fer Ak­taş vs.) ta­nık ola­rak ça­ğır­dı.
Bir son­ra­ki du­ruş­ma­da ta­nık ola­rak dö­ne­min Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dü­rü Ca­vit Çe­vik ile ya­zar Er­gün Poy­ra­z’­ın din­len­me­si­ni ta­lep et­miş­ti ki…
Bir son­ra­ki du­ruş­ma­ya, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­de ha­len sür­dü­rü­len Fet­hul­lah Gü­len so­ruş­tur­ma­sı dos­ya­sı­nı ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­miş­ti ki…
Po­lis “te­sa­dü­fe­n” bul­du
Ta­rih: 3 Ha­zi­ran 2002
An­ka­ra­’da kri­tik Fet­hul­lah Gü­len du­ruş­ma­sı bek­le­nir­ken; İs­tan­bu­l’­da Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be­si po­lis­le­ri bir der­nek­te ara­ma­ya ya­par­ken seks ka­se­ti “bul­du.”
Bu; Tür­ki­ye­’nin ile­ride sık­ça gö­re­ce­ği “bu­lu­na­n” ilk seks ka­se­tiy­di.
İs­tan­bul po­li­si­nin “bul­du­ğu­” seks ka­se­tin­de Fet­hul­lah Gü­len da­va­sı­na ba­kan DGM Sav­cı­sı Nuh Me­te Yük­se­l’­in bir ka­dın­la se­viş­me gö­rün­tü­sü var­dı.
An­ka­ra­’da bir avu­kat­lık bü­ro­sun­da çe­ki­len 4 da­ki­ka 52 sa­ni­ye­lik gö­rün­tü tar­tış­ma ya­rat­tı. Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı Kri­mi­nal La­bo­ra­tu­va­rı ka­se­din mon­taj ol­du­ğu­na da­ir ra­por ver­di. Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Kri­mi­nal La­bo­ra­tu­va­rı ve Ad­li Tıp gö­rün­tü­de­ki ki­şi­nin sav­cı Nuh Me­te Yük­sel ol­du­ğu so­nu­cu­na var­dı.
Fet­hul­lah Gü­len da­va du­ruş­ma­sı­nın ya­pıl­dı­ğı, 21 Ekim 2002 gü­nü Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) top­lan­dı; seks ka­se­ti­ni sey­ret­ti ve Nuh Me­te Yük­sel hak­kın­da ka­ra­rı­nı ver­di: Nuh Me­te Yük­sel DGM sav­cı­lı­ğın­dan alın­dı. Ya­ni il­gi­li da­va­ya ar­tık ka­tı­la­ma­ya­cak­tı.
O gün mah­ke­me­de; esas hak­kın­da­ki mü­ta­la­ası­nı ha­zır­la­ma­sı için (son gö­rü­şü­nü söy­le­me­si için) dos­ya­nın so­ruş­tur­ma­yı pek bil­me­yen ye­ni sav­cı­ya ve­ril­me­si ka­ra­rı­nı al­dı.
Sav­cı Nuh Me­te Yük­se­l’­e seks ka­se­ti tez­ga­hı­nı ki­min kur­du­ğu hâ­lâ bir tür­lü or­ta­ya çı­ka­rı­la­ma­dı.
Fet­hul­lah Gü­len da­va­sı ne mi ol­du?
Da­va za­ma­n’­ın aşı­mı­na uğ­ra­dı!..
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.