Uğur Dündar: Bu yazının başlığını siz koyun!

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-2012 son­la­rı…
Ş.D. isim­li ki­şi, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­’na çok önem­li bir ih­bar­da bu­lu­nu­yor.
İh­bar mek­tu­bun­da Rı­za Sar­raf ad­lı İran asıl­lı Türk va­tan­da­şı­nın, ya­nın­da ça­lı­şan kur­ye­ler üze­ri­ne pa­ra­van fir­ma­lar kur­du­ğu ve bu şir­ket­ler­le 87 mil­yar do­lar­lık ka­ra pa­ra ak­la­dı­ğı id­di­ası yer alı­yor.
Muh­bir id­di­a et­mek­le kal­mı­yor, ka­ra pa­ra trans­fer­le­ri­ni gös­te­ren ban­ka de­kont­la­rıy­la pa­ra­van fir­ma­la­rın Ti­ca­ret Oda­sı ka­yıt­la­rı­nı da mek­tu­bun ekin­de gön­de­ri­yor.
Ay­rı­ca Baş­ba­kan­lık, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve MA­SA­K’­ı da (Ma­li Suç­la­rı Araş­tır­ma Ku­ru­lu) ha­ber­dar edi­yor.
Du­rum­dan Mİ­T’­in (Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı) de ha­be­ri olu­yor.
MİT is­tih­ba­rat ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan ha­zır­la­dı­ğı ra­po­ru, 18 Ni­san 2013’te Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın önü­ne ko­yu­yor.
Ra­por­da Sar­ra­f’­ın al­tın ta­şı­yan uça­ğı Tür­ki­ye­’de alı­kon­du­ğun­da Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın dev­re­ye gi­re­rek so­ru­nu çöz­dü­ğü, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r’­in oğ­lu­nun da Sar­ra­f’­tan “da­nış­man­lı­k” adı al­tın­da pa­ra al­dı­ğı ya­zı­lı­yor.
Ra­po­run so­nuç bö­lü­mün­de ise “Rı­za Sar­ra­f’­ın ba­kan­lar Za­fer Çağ­la­yan ve Mu­am­mer Gü­ler ile iliş­ki­si­nin or­ta­ya çık­ma­sı ha­lin­de, söz ko­nu­su hu­sus­la­rın hü­kü­met aley­hin­de kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği de­ğer­len­di­ril­miş­tir!” de­ni­le­rek Baş­ba­ka­n’­a cid­di uya­rı­da bu­lu­nu­lu­yor.
Pe­ki Baş­ba­kan ne ya­pı­yor?
Hiç!.. Evet hiç­bir şey yap­mı­yor!
Çün­kü yan­daş med­ya­nın hü­kü­me­ti zo­ra dü­şü­re­cek bir ha­be­ri ya­yın­la­ma­ya­ca­ğı­na, bas­kı al­tın­da­ki med­ya­nın ise bu­na as­la ce­sa­ret ede­me­ye­ce­ği­ne ina­nı­yor.
Sav­cı­la­rın ve po­lis­le­rin sa­de­ce mu­ha­lif­le­rin üze­ri­ne gi­de­cek­le­rin­den kuş­ku duy­mu­yor.
Kor­ku im­pa­ra­tor­lu­ğun­da bu iliş­ki­le­rin hü­kü­met aley­hi­ne kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ne ih­ti­mal da­hi ver­mi­yor.
Bun­la­ra bir de ki­bir sar­hoş­lu­ğu ek­le­nin­ce MİT; “Rı­za Sar­ra­f” ra­po­ru­nu yaz­dı­ğıy­la ka­lı­yor!..
* * *
Mİ­T’­in ra­po­ru­nun Baş­ba­ka­n’­a su­nul­ma­sın­dan son­ra­ki sü­reç­te Sar­ra­f’­la ba­kan­la­rın ve ba­zı bü­rok­rat­la­rın iliş­ki­le­ri ke­sil­me­di­ği gi­bi, tam ter­si­ne ar­tı­yor!
Ör­ne­ğin AB Ba­ka­nı ve Baş­mü­za­ke­re­ci Ege­men Ba­ğış, ade­ta Rı­za Sar­ra­f’­ın ba­sın da­nış­ma­nı gi­bi ça­lış­ma­ya baş­lı­yor.
Ka­ra pa­ra işi­ni An­ka­ra­’ya ih­bar eden ki­şi­nin yan­daş med­ya­ya yap­tı­ğı açık­la­ma­la­rın ya­yın­lan­ma­ma­sı için can­la baş­la ça­lı­şıp, Rı­za Sar­ra­f’­a kal­kan olu­yor!
Ba­kan Çağ­la­yan ise ai­le bi­rey­le­ri­ni top­la­yıp, Sar­ra­f’­ın özel uça­ğıy­la um­re­ye gi­di­yor.
Bu ara­da Sar­raf şiş­kin çan­ta­la­rı ev­le­re, bü­ro­la­ra ve Baş­ba­ka­n’­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da yer al­dı­ğı TÜR­GEV vak­fı­na gön­der­me­ye de­vam edi­yor.
Baş­ba­kan ise on­dan “i­yi ve ha­yır­se­ver bir ki­şi­” di­ye­rek söz edi­yor.
“Bi­ze kim­se do­ku­na­ma­z” ra­hat­lı­ğı 17 Ara­lı­k’­ta­ki ope­ras­yon­la “şo­k”­a dö­nü­şü­yor…
* * *
Ön­ce­ki gün Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­’nın ba­zı bi­rim­le­rin­de rüş­vet alın­dı­ğı, yol­suz­luk ya­pıl­dı­ğı ve iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı­ğı id­di­ala­rı üze­ri­ne, İz­mir mer­kez­li ye­ni bir ope­ras­yon baş­la­tıl­dı.
Ope­ras­yo­nu ya­pan po­lis şef­le­ri zan­lı­lar­dan es­ki Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­ın ba­ca­na­ğı­nı gö­zal­tı­na al­ma­ya ça­lı­şır­ken, ken­di­le­ri gö­rev­den alın­dı!
Ay­rı­ca ope­ras­yo­na ko­nu olan yol­suz­luk ve usul­süz­lük­ler­le il­gi­li ola­rak ba­kan­lı­ğın Sa­yış­tay de­net­çi­le­rin­ce da­ha ön­ce­den uya­rıl­dı­ğı an­la­şıl­dı.
* * *
İh­bar ya­pı­lı­yor, cid­di­ye alın­mı­yor!
MİT ra­por ya­zı­yor kim­se tak­mı­yor!
Sa­yış­ta­y’­ın uya­rı­sı ip­len­mi­yor!
Son­ra da ope­ras­yon ya­pı­lın­ca, Baş­ba­kan baş­lı­yor ba­ğır­ma­ya:
“Bi­ze ulus­lar ara­sı komp­lo ya­pıl­dı… Dış güç­ler ve yer­li iş­bir­lik­çi­le­ri sui­kast tez­gah­la­dı… Tür­ki­ye­’nin is­tik­ra­rı he­def alın­dı… Olup bi­ten­den fa­iz lo­bi­si ya­rar­lan­dı…”
Siz ne der­si­niz bi­le­mem ama ben ar­tık ena­yi ye­ri­ne kon­ma­ya da­ya­na­mı­yo­rum.
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.