Uğur Dündar: Türkiye yeni yıldan ne bekliyor?

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-Sev­gi­li okur­la­rım,
Bas­kı­lar, zu­lüm­ler, acı­lar, ada­let­siz­lik­ler, yol­suz­luk­lar ve bun­la­ra “ha­yı­r” di­yen­le­re yö­ne­len TO­MA­’lı, bi­ber gaz­lı, cop­lu, dev­let şid­de­tiy­le dop­do­lu bir yı­lı ge­ri­de bı­rak­tık.
2013’ün en gü­zel ve umut ve­ri­ci ya­nı, Ge­zi Par­kı ey­lem­le­riy­le, Bü­yük Ön­der Ata­tür­k’­ün Cum­hu­ri­ye­t’­i genç­li­ğe ema­net eder­ken ne ka­dar isa­bet­li bir ka­rar ver­di­ği­nin or­ta­ya çık­ma­sıy­dı.
2013 ay­rı­ca, la­ik­li­ği önem­se­me­yen, tam ter­si­ne tek tip ya­şam bi­çi­mi­ni da­ya­tan de­mok­ra­si an­la­yı­şı­nın bu top­rak­lar­da as­la ya­şa­ya­ma­ya­ca­ğı­nın tes­cil edil­di­ği bir yıl ol­du.
Top­lum, 2014’te ay­nı fil­mi ye­ni­den gör­me­yi, ay­nı ya­lan­la­rı din­le­me­yi, ben­zer acı­la­rı ya­şa­ma­yı ve gen­ce­cik ev­lat­la­rı­nı ana­ya­sal hak­la­rı­nı kul­la­nır­ken dev­let şid­de­ti­ne kur­ban ver­me­yi is­te­mi­yor. İk­ti­dar uğ­ru­na kar­de­şi kar­de­şe düş­man eden, hoş­gö­rü­süz ve da­yat­ma­cı zih­ni­ye­ti red­de­di­yor. Ev­ren­sel de­mok­ra­tik de­ğer­le­rin ege­men ol­du­ğu, gü­ven do­lu, yol­suz­luk­lar­dan arın­mış, ter­te­miz bir Tür­ki­ye­’de, ba­rış ve gü­ven için­de ya­şa­mak is­ti­yor.
Bu di­lek­ler­le ye­ni yı­lı­nı­zı kut­lu­yor, he­pi­ni­ze sev­gi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum.
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.