Bekir Coşkun: Cum­hu­ri­ye­ti yı­ka­maz­sı­nız çün­kü…

Bekir Coşkun-1Ya­nı­tı ya­rın­dır…
Çün­kü ora­da ola­cak­sı­nız…
Ayak­ta…
Ya­ni cum­hu­ri­ye­ti yık­mak için da­hi cum­hu­ri­ye­te ih­ti­ya­cı­nız var…

*

Bel­ki ta­ri­hi çok es­ki de­ğil ama, ilk aşk­lar gi­bi yü­rek­le­ri­mi­ze ka­zın­mış­tır cum­hu­ri­yet…
Si­lin­mez­dir…
Mut­luy­sak o mut­lu ol­du­ğun­dan…
Yaş­lar yu­var­la­nır­sa, bil ki onun öz­le­mi­dir…

*

Cum­hu­ri­ye­ti yı­ka­maz­sı­nız…
Çün­kü; bir köy kah­ve­si­ne git, onu ku­ran Mus­ta­fa Ke­ma­l’­e küf­ret…
An­lar­sın…
Se­nin oy al­dı­ğın in­san­la­rın or­ta­sın­da dur de­ne; iki ki­şi­ye as­la laf et­tir­mez­ler; Pey­gam­be­re ve Ata­tür­k’­e…

*

Yı­ka­maz­sın…
Çün­kü her şey cum­hu­ri­ye­tin ese­ri­dir bu top­rak­lar­da…
“Çok iş yap­tı­k” di­yor ya…
On se­ne­de mi bü­yü­tüp de ye­tiş­tir­din; bu eko­no­mist­le­ri, bu ban­ka­cı­la­rı, pro­fe­sör­le­ri, bü­rok­rat­la­rı, ge­mi, uçak, ma­ki­ne mü­hen­dis­le­ri­ni?.. O yol­la­rı ya­pan şan­ti­ye şe­fi­ni, o do­zer şo­fö­rü­nü, o ha­ri­ta­cı­yı, o kı­sım ami­ri­ni, o plan­cı­la­rı?..
Pe­ki­ii­i…
Cum­hu­ri­yet ol­ma­say­dı han­gi ye­tiş­miş in­san gü­cü sa­na “çok iş yap­tı­k” de­me ola­na­ğı­nı ve­re­cek­ti ki?..

*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si…
Cum­hur­baş­ka­nı…
Baş­ba­kan…
İk­ti­dar, mu­ha­le­fet, si­ya­set, seç­me se­çil­me hak­kı, san­dık…
Tü­mü cum­hu­ri­ye­tin eser­le­ri­dir…
Cum­hu­ri­ye­tin kol­tu­ğu­na otur­muş, cum­hu­ri­ye­te bu­run kı­vı­ran ba­dem bı­yık­lı­lar, cum­hu­ri­yet ol­ma­say­dı inek gü­de­cek­ti…
O kol­tuk­lar cum­hu­ri­ye­tin­dir…

*

Övü­ne­rek yap­tık­la­rı­nı söy­le­dik­le­ri her şey, ama her şey cum­hu­ri­ye­tin ese­ri­dir…
Bu yık­ma ça­ba­la­rı da­hi, cum­hu­ri­ye­tin sağ­la­dı­ğı “öz­gür­lü­k” or­ta­mı­nın eser­le­ri de­ğil­se ne­dir?..

*

Ya­rın Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı…
Cum­hu­ri­ye­tin de­mok­ra­si­sin­den ya­rar­la­na­rak, onun öz­gür­lük or­ta­mı­na sı­ğı­na­rak, onun ku­rum­la­rı­nı ve ku­ral­la­rı­nı kul­la­na­rak, onun kol­tuk­la­rı­na otu­ra­rak, onun kı­ya­fe­ti­ni gi­ye­rek, onun ça­tı­sı al­tın­da dur­mak zo­run­da­sı­nız…
Cum­hu­ri­ye­tin gü­cü de bu­ra­dan ge­lir…
Onun ta­ham­mü­lü ve hoş­gö­rü­sü ile ora­da­sı­nız…
Bu yüz­den­dir…
Cum­hu­ri­ye­ti yı­ka­maz­sı­nız…

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.