Mehmet Türker: AKP’nin reklam filmi!..

Mehmet Türker-2015-1AK­P’­nin te­le­viz­yon­lar­da­ki rek­lam fil­mi, ik­ti­da­rın ar­tık tu­tu­na­cak da­lı­nın kal­ma­dı­ğı­nı gös­ter­me­si ba­kı­mın­dan çok ba­şa­rı­lı…
Mi­sal, çev­re rek­la­mı…
Mis gi­bi ha­va, or­man­lar, di­ki­len fi­dan­lar…
Film­de­ki ka­dın oyun­cu “Es­ki­den böy­le miy­di?” di­ye so­ru­yor…
O za­man biz de…
3. köp­rü yol­la­rı ile 3. ha­vaala­nı yol­la­rı için kat­le­di­len or­man­la­rı, ku­ru­tu­lan göl­le­ri, o göl­ler­de­ki ba­lık­la­rı, ze­hir ve çöp akan de­re ve ne­hir­le­ri…
Şe­hir­le­rin va­roş­la­rın­da AK­P’­nin da­ğıt­tı­ğı kö­mür­le­ri, las­tik, po­şet ne bul­duy­sa yak­mak zo­run­da ka­lan mil­yon­la­rın so­lu­du­ğu ze­hir­li ha­va­yı so­ra­lım…
* * *
“Su­lar ak­mı­yor­du, çöp­ler top­lan­mı­yor­du­”
İs­tan­bul tam 21 yıl­dır AKP ka­fa­sı­nın elin­de…
Yi­ne çöp, alt ya­pı­nın ber­bat­lı­ğın­dan yi­ne su­suz­luk…
Üs­te­lik ara­dan tam 21 yıl geç­miş…
İs­tan­bul, İs­tan­bul ol­mak­tan çık­mış, be­ton yı­ğı­nı ha­lin­de bir kö­ye dö­nüş­müş;
Tra­fik in­san­la­rı çıl­dır­tı­yor, bun­lar kalk­mış hâ­lâ 21 yıl ön­ce­si­ne gi­di­yor…
Çöp­ler yi­ne top­lan­mı­yor, elek­trik­ler her gün ke­si­li­yor, su­lar ak­mı­yor, her yağ­mur­da ev­le­ri su ba­sı­yor, alt ge­çit­ler­de ne­re­dey­se in­san­lar bo­ğu­lu­yor…
Bun­lar da çık­mış AKP pro­pa­gan­da­sı ya­pı­yor…
* * *
Ar­ka­dan tür­ban (sık­ma baş) sö­mü­rü­sü…
Tür­ban­lıy­mış, oku­ya­ma­mış, mes­lek sa­hi­bi ola­ma­mış, iki dam­la göz­ya­şı ve AKP sa­ye­sin­de kur­tul­muş…
Ne za­man ol­muş bu?..
18 yıl ön­ce…
13 yıl­dır ik­ti­dar­da­lar, 21 yıl, 18 yıl ön­ce­si­ne gi­dip rek­lam ya­pı­yor­lar…
Ek­sik ol­muş, Tay­yip Be­y’­den ders al­sa­lar­dı…
Tay­yip Bey mey­dan­lar­da “CH­P’­nin ek­me­ği kar­ne ile ver­di­ği­ni­” an­la­tı­yor­du…
Ne za­man ol­muş?..
70-75 yıl ön­ce, 2. Dün­ya Sa­va­şı de­vam eder­ken…
* * *
Rek­lam fil­mi sa­de­ce TV ka­nal­la­rın­da de­ğil, mey­dan­lar da oy­nu­yor…
Da­vu­toğ­lu Ah­met çık­mış, “Bu CHP var ya bu CHP, Tür­ki­ye­’ye sı­ğı­nan Aze­ri kar­deş­le­ri­mi­zi Sov­yet­le­re tes­lim et­ti­” di­yor…
Ne za­man?
70 yıl ön­ce…
İyi ki, “Bu CHP Bal­kan­la­rı da ver­di… Yu­na­nis­tan, Bul­ga­ris­tan biz­dey­di… Ec­da­dı­mız Vi­ya­na ka­pı­la­rı­na da­yan­mış­tı, hep­si­ni kay­bet­ti­le­r” di­ye­mi­yor­lar…
Ta­bi­i ay­nı şe­kil­de “Ku­zey Af­ri­ka, Irak, Su­ri­ye, Ye­men de da­hil…
* * *
“On­lar ko­nu­şur AKP ya­pa­r” di­ye rek­lam film­le­ri TV ka­nal­la­rın­da dö­ner­ken…
700 bin li­ra­lık sa­at…
Adam bo­yu ka­sa­lar…
Ev­de­ki mil­yon­lar ve pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­ri…
Ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­dan fış­kı­ran mil­yon do­lar­lar…
Sı­fır­la­nan pa­ra­lar…
1 kat­ril­yon 370 tril­yon­luk sa­ray… (Tay­yip Bey re­vi­ze et­ti 1 mil­yar do­lar­mış… Ya­ni 2 kat­ril­yon 710 tril­yon­luk sa­ray)
780 tril­yon­luk uçak ak­la ge­li­yor…
Ger­çek­ten on­la­rı yap­tı­lar…
7 Ha­zi­ra­n’­da da sı­ra hal­kın ko­nuş­ma­sı­na ge­li­yor…
Az kal­dı!..
Hurda araba!..
Tayyip Bey, “Başkanlığı” isterken şimdiki sistemin tarifini şöyle yapıyor:
“Her tarafı dökülen, yakıtı bitmek üzere olan sistemle yola devam ediyoruz. Araba ‘ beni değiştir’ diye bağırıyor, yakıt lambası uzun süredir yanıyor. 7 Haziran seçimi akaryakıt istasyonu vazifesi yapacak”
Tarif doğru, ama bu sisteme değil, iktidara uyuyor…
13 yıldır iktidarda olan “AKP marka” araba dökülüyor…
Yakıtı bitti kırmızı ışık yanıyor…
Seçmene “7 Haziran’da beni değiştir” diye bağırıyor…
7 Haziran seçimi benzin istasyonu değil “araba galerisi” olacak!..
Türkiye “AKP marka” arabayı hurdalığa atacak, deposu dolu gıcır gıcır yepyeni arabayla yola devam
edecek…
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.