Mehmet Türker: Babanın malı mı?!.

Mehmet Türker-2014-1Bü­yük­lük ve sa­ray me­ra­kıy­la…
Av­ru­pa­’nın en bü­yük Ad­li­ye Sa­ra­yı yap­mış­lar, gü­ven­li­ği yok…
Önem­li bir da­va­ya sav­cı ata­mış­lar, ko­ru­ma­sı yok…
Te­rör ör­güt­le­ri fink atı­yor, is­tih­ba­ra­tın yok…
Te­rö­rist­le­ri lis­te­le­miş­sin, ad­la­rı­nı bi­li­yor­sun, ta­nı­yan yok…
Te­pe­den tır­na­ğa dö­kü­lü­yor­sun, he­sa­bı­nı so­ran yok…
Son­ra Eyüp Mey­da­nı­’nı ­ga­ze­te­ci­le­re ka­pa­tı­yor­sun!..
“De­mok­ra­si­” di­yor­sun, ak­re­di­tas­yon uy­gu­la­yıp mey­da­na yan­daş med­ya­yı dol­du­ru­yor­sun!.
Eyüp Mey­da­nı ba­ba­nın ma­lı mı?..
* * *
Ha­di o Ka­sım­pa­şa­’dan gel­di…
Sen üni­ver­si­te ho­ca­lı­ğın­dan ge­li­yor­sun, “Ben emir ver­dim, ben ya­sak­la­dım, ben sok­ma­dı­m” di­ye güç gös­te­ri­si yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­sun, ba­sın öz­gür­lü­ğü­nü en­gel­li­yor­sun!..
Ma­dem gü­cün var, ya­pa­yal­nız bı­rak­tı­ğı­nız sav­cı­yı te­rö­rist­le­rin elin­den kur­tar­say­dın…
Son­ra da iki ölü ve sav­cı­nın şe­hit edil­me­siy­le bi­ten ope­ras­yo­nu “ba­şa­rı­lı­” ilan et­mi­yor mu­su­nuz, in­sa­nı bu acı­lı gün­de bi­le gül­dü­rü­yor­su­nuz!..
* * *
Akıl­la­rı baş­la­rı­na sav­cı şe­hit edil­dik­ten son­ra gel­di. (mi?)
Çağ­la­yan Ad­li­ye­si­’n­de bir ki­lo­met­re kuy­ruk­lar oluş­tu…
Tay­yip ta­aa Ro­man­ya­’da avu­kat­la­ra tak­tı:
“A­vu­kat cüb­be­siy­le gir­miş­le­r”
Ne var bun­da?..
Cüb­be bu­lun­ma­ya­cak bir şey mi?..
Kal­dı ki cüb­bey­le ad­li­ye­ye ge­len is­tis­na­dır…
Çün­kü bü­tün avu­kat­lar cüb­be­si­ni ya çan­ta­sın­da ta­şır ya da ad­li­ye­de­ki ba­ro ves­ti­ye­rin­den te­min eder…
Ama Tay­yi­p’­in bir sö­züy­le, te­rör ey­le­mi­nin avu­kat­la­rın yü­zün­den ya­pı­la­bil­di­ği ha­va­sı ya­yıl­dı…
Ve avu­kat­la­ra bas­kı uy­gu­lan­ma­ya baş­la­dı…
* * *
Da­ha bir ay ka­dar ön­ce, ay­nı ad­li­ye­de ya­pı­lan ara­ma­lar­da ele ge­çi­ri­len ka­ma, sa­tır, bı­çak, sal­dır­ma, muş­ta ve­sa­ire Baş­sav­cı ta­ra­fın­dan med­ya­ya ser­gi­len­di…
Ya­ni ken­di­le­rin­den ha­ber­siz kuş uç­maz, o ka­dar sı­kı gü­ven­lik var…
Bir ay son­ra ise iki te­rö­rist ör­gü­tün fla­ma­la­rı, be­re­le­ri, bez par­ça­la­rı ve si­lah­lar­la ay­nı sa­ra­ya gi­rip “ga­ri­ban­lı­ğa­” terk edil­miş sav­cı­yı re­hin al­dı­lar…
Es­ki tu­lu­at kum­pan­ya­la­rın­da oy­na­nan “a­cık­lı ko­me­di­” gi­bi!..
* * *
Ül­ke­yi pa­ra­le­le tes­lim et­ti­ler, son­ra da pa­ra­lel­le­ri düş­man ilan edip po­li­si, po­li­sin pe­şi­ne tak­tı­lar; po­lis­le po­li­si kar­şı kar­şı­ya ge­tir­di­ler…
MİT Müs­te­şa­rı’­nı AK­P’­li yap­tı­lar, po­lis teş­ki­la­tı­nı al­tüst et­ti­ler, is­tih­ba­ra­tı çö­kert­ti­ler!..
Sav­cı re­hin alın­dı, şe­hit düş­tü, er­te­si gün DHKP-C’­ye yö­ne­lik ope­ras­yon yap­ma­yı an­ca akıl et­ti­ler…
Ama sağ­lam ira­de!..
Ve kib­ri ta­van yap­mış o “sağ­lam ira­de­” emir ver­di, yan­daş ol­ma­yan med­ya­yı ce­na­ze­nin kal­dı­rıl­dı­ğı Eyüp Mey­da­nı­’na sok­ma­dı­lar…
Çün­kü Eyüp Mey­da­nı ba­ba­sı­nın ma­lıy­dı…
İra­de­si sağ­lam­dı!..
İstihbarat zafiyeti!..
DHKP-C te­rör ör­gü­tü bir gün ön­ce ad­li­ye sa­ra­yı­na gi­rip sav­cı­yı re­hin alı­yor, ope­ras­yon fa­ci­ay­la bi­ti­yor!..
Er­te­si gün öğ­len­de sav­cı­nın ce­na­ze­si kal­dı­rı­lı­yor, ak­şa­mın­da İs­tan­bul po­lis teş­ki­la­tı­nın kal­bi­ne te­rör sal­dı­rı­sı ya­pı­lı­yor…
Ay­nı ge­ce mik­ro­fon­se­ver Cum­hur­baş­ka­nı sav­cı­nın evi­nin önün­de si­ya­set ya­pı­yor…
Va­tan Cad­de­si­’n­de­ki Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne sal­dı­rı­yı ya­pan te­rö­rist kim?..
Da­ha ön­ce Sul­ta­nah­me­t’­te po­li­se yö­ne­lik sal­dı­rı­da ken­di­ni pat­la­tan can­lı bom­ba ol­du­ğu sa­nı­lan ka­dın te­rö­rist…
Ya­ni ta­nı­nı­yor, bi­li­ni­yor, fo­toğ­raf­la­rı var, ama is­tih­ba­rat yok…
İz­len­mi­yor…
Ay­lar son­ra o ka­dın te­rö­rist Va­tan Cad­de­si­’n­de­ki Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü önün­de or­ta­ya çı­kı­yor, bom­ba atı­yor, Ka­laş­ni­kof’­la ateş açı­yor ve vu­ru­lu­yor…
Ba­şı­boş­luk bu ka­dar mı olur?..
Bir 70’li yıl­lar­da si­ya­si şu­be­nin (1. Şu­be) dar im­kan­lar­la yap­tı­ğı is­tih­ba­ra­tı ve ope­ras­yon­la­rı dü­şü­nü­yo­rum, bir de 2015’te çok bü­yük im­kan­la­rı olan teş­ki­la­tın za­fi­ye­ti­ne ba­kı­yo­rum…
Em­ni­yet teş­ki­la­tı­nı ön­ce “pa­ra­le­l” son­ra da “AKP po­li­si­” ha­li­ne ge­ti­rir­ler­se, ola­ca­ğı bu­dur!..
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.