Mehmet Türker: Ben icraata bakarım!..

Mehmet Türker-2014-1Ben la­fa bak­mam…
Kim da­ha çok gö­tü­rü­yor, ona ba­ka­rım!..
Bu mem­le­ket­te Ha­san al­maz, ba­san alır!..
İc­ra­ata ba­ka­cak­sın!..
Me­se­la 4.5 mil­yon do­la­rı ayak­ka­bı ku­tu­la­rı için­de kim gö­tür­müş?..
Gü­müş ta­bak­ta­ki çi­ko­la­ta­la­rın al­tın­da 500 bin do­lar!..
Üç-beş ku­ruş de­ğe­rin­de­ki 1 mil­yon do­lar!..
El­bi­se tor­ba­la­rın­da­ki mil­yon­lar!..
Sı­fır­la­na­cak mil­yon do­lar­lar ve bir tür­lü sı­fır­la­na­ma­yıp el­de ka­lan 30 mil­yon Av­ro!..
Az buz ic­ra­at mı­dır bu?!.
* * * *
Şu mu­ha­le­fe­tin ic­ra­ata ka­fa­sı ça­lış­maz!..
700 bin li­ra­lık kol saa­ti!..
Ha­vuz­da top­la­nan pa­ra­lar!..
Mil­le­tin a…. ko­yan dev­let mü­te­ah­hi­di!..
Ve o yan­daş mü­te­ah­hi­din sı­fır be­del­le üs­tü­ne otur­du­ğu Hü­se­yin Av­ni Pa­şa Ko­ru­su!..
Ur­la­’da­ki vil­la­lar, et­ra­fı­na per­de çe­ki­le­cek ha­vuz­lar, klo­ze­tin ta­ha­ret mus­lu­ğu!..
Şar­kı­cı­nın İran­lı ko­ca­sı­nın önü­ne ya­tan ba­kan!..
Şar­kı­cı­nın ko­ca­sı­na tah­sis edi­len do­ku­nul­maz­lı­ğa sa­hip araç pla­ka­la­rı!..
Al sa­na kö­kü­ne ka­dar ic­ra­at!..
Ben la­fa bak­mam kim ne ic­ra­at yap­mış ona ba­ka­rım!..
Tür­ki­ye, cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de böy­le bir ic­ra­at gör­dü mü, gör­me­di!..
* * * *
Pa­ra­lel dev­let, ka­ran­lık odak, çe­te, dış güç­ler, Haş­ha­şi!..
Kıs­ka­nan­lar çat­la­sın!..
Ma­ai­le, cüm­bür ce­ma­at ic­ra­at ya­pı­yor­lar, bun­lar ka­set ve laf üre­ti­yor­lar!..
Hep­si mon­taj, hep­si dub­laj!..
Sen ic­ra­ata bak!..
Ma­lı na­sıl gö­tür­dük­le­ri­ne bak!..
Çu­val­la, kam­yon­la, va­gon­la…
* * * *
Tay­yi­p’­in Çan­ka­ya­’ya yol­la­dı­ğı “kar­de­şi­” 11’in­ci çok üzü­lü­yor­muş…
Di­yor ki:
“Ya­şa­dık­la­rı­mız­dan ra­hat­sız­lık du­yu­yo­rum. Ce­na­ze­ler kal­kı­yor. Ce­na­ze­ler bir o ta­raf­tan, bir bu ta­raf­tan gi­bi bir al­gı oluş­tu­ru­lu­yor.
Dış güç­ler söy­le­mi­ni ka­bul et­mi­yo­rum. 10 se­ne bo­yun­ca bi­zi gök­le­re çı­ka­ran­lar şim­di bi­zi ten­kit edi­yor­sa on­la­rı Tür­ki­ye düş­ma­nı ilan et­mek 3. Dün­ya söy­le­mi­dir. O söy­lem­le­re iti­bar et­mi­yo­rum.
Tür­ki­ye­’yi yık­mak is­te­yen bi­ri­le­ri var­mış gi­bi komp­lo te­ori­le­ri­ne inan­mı­yo­ru­m”
* * * *
Ya­hu bu ka­dar da nan­kör­lük olur mu?..
“Kar­de­şi­m” de­miş, Çan­kaya­’ya yol­la­mış, bü­tün bu laf­lar Tay­yi­p’­e!..
Ce­na­ze­le­ri bi­le kim bö­lü­yor, Tay­yip!..
Tür­ki­ye­’yi eleş­ti­ren­le­ri kim “düş­ma­n” ilan edi­yor, Tay­yip!..
11’in­ci­nin iti­bar et­me­di­ği 3. Dün­ya söy­le­mi ki­me ait, Tay­yi­p’­e!..
Tür­ki­ye­’yi yık­mak is­te­yen bi­ri­le­ri var­mış gi­bi komp­lo te­ori­le­ri üre­ten kim, Tay­yip!..
Bu ka­da­rı da ayıp ol­mu­yor mu?!..
* * * *
Bun­lar laf!..
Ben la­fa de­ğil, ic­ra­ata ba­ka­rım!..
Ma­lı kim ne ka­dar gö­tür­müş?..
Mil­yon do­lar­lar ev­ler­den taş­mış!..
Re­zi­dans­ta adam bo­yu ka­sa­lar!..
Sı­fır­la­na­ma­yan mil­yon do­lar­lar!..
Çi­ko­la­ta al­tı 500 bin do­lar!..
Yan­daş ga­ze­te yö­ne­ti­ci­le­ri­ne fır­ça!..
İş­ten atı­lan ga­ze­te­ci­ler!..
Bun­lar her­ke­sin ba­şar­ma­ya­ca­ğı bü­yük or­ga­ni­zas­yon!..
Bü­yük ic­ra­at!..
Ben la­fa de­ğil, ic­ra­ata ba­ka­rım!..
İlkel propaganda!..
Bütün partilerin sokaklarda nasıl bir ilkel seçim kampanyası yürüttüğünü görüyorsunuz…
Gürültü ve görüntü kirliliği zirvede!..
Caddelerde, sokaklarda bangır bangır bağırarak, insanı sağır edecek müzik çalarak anlamsız
anlamsız dolaşan giydirilmiş minibüsler, otobüsler…
Partilerin bayrak, flama, afiş ve pankartlar üst üste gelmiş, birbirine karışmış, sakil manzaralar…
Bez pankartlarda adayların yakışıklı (!) resimleri, bir çapaçulluktur gidiyor!..
İşportacı tezgahı gibi açılmış seçim büroları ve birbirini taşa tutan partililer!..
* * * *
İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya gibi ülkelerde böyle manzaralar görülebilir mi?..
Tam bir rezalet!..
İnsanı seçimden de demokrasicilik oyunundan da nefret ettiriyorlar!..

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.