Mehmet Türker: Damadı, avukatı yazarı, şarkıcısı!..

Mehmet Türker-2014-1Lis­te­ler ni­ha­yet açık­lan­dı, çöm­lek pat­la­dı…
Kır­gın­lar, küs­kün­ler, se­vi­nen­ler, lis­te­de adı­nı gö­rün­ce la­ci­le­ri çe­kip yü­rü­yü­şü de­ği­şen­ler, va­tan kur­ta­ran as­lan­lar!..
“Tay­yip, AK­P’­nin lis­te­le­ri­ne mü­da­ha­le ede­cek mi?”
Bu sü­reç­te en boş, en an­lam­sız so­ru buy­du?..
Ne­re­dey­se ma­ai­le gir­di­ler lis­te­ye…
* * *
Da­ma­dı…
Avu­ka­tı…
Da­nış­ma­nı­nın ku­ze­ni…
Ko­or­di­na­tö­rü­nün ba­ba­sı…
Özel ka­le­mi­nin eşi…
Ya­za­rı…
Şar­kı­cı­sı…
Ohhh ne ala mem­le­ket, se­fa­nız ol­sun…
He­def 2023… Dur­mak yok yo­la de­vam…
* * *
Eğer AKP ik­ti­da­ra ge­lir­se, eko­no­mi da­mat Be­rat Al­bay­ra­k’­a ema­net…
Ka­yın­ba­ba­sı­nın yo­lun­dan gi­den da­mat, fa­iz lo­bi­si­nin be­li­ni kı­ra­cak, 1 do­lar 1 li­ra­ya dü­şe­cek, emek­li­ler ge­miy­le Ka­ra­yip ada­la­rı­na ta­ti­le gi­de­cek…
Akıl­lı ço­cuk, hol­din­gin CE­O’­lu­ğu­na da tır­nak­la­rıy­la ka­zı­ya ka­zı­ya gel­miş­ti!..
* * *
Da­ha ön­ce de yaz­mış­tık, lis­te­ler sa­ray­da ya­pı­lır, Sad­ra­zam Ah­me­t’­e de ar­tık ayıp ol­ma­sın di­ye kon­ten­jan bı­ra­kı­lır…
Za­ten lis­te­le­ri YSK’­ya tes­lim eden AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Şen­top açık­la­dı:
“O­nun (Tay­yi­p’­in) koy­du­ğu il­ke­ler çer­çe­ve­sin­de si­ya­set ya­pan bir ha­re­ke­tiz. Mü­da­ha­le var mı? Böy­le ba­kar­sa­nız ge­niş ma­na­da evet de­ne­bi­li­r”
Tay­yi­p’­e sor­ma­dan, onun ha­be­ri ol­ma­dan AK­P’­de kuş uç­maz, yap­rak kı­mıl­da­maz…
Kı­mıl­da­sa da Ha­kan Fi­dan ola­yı gi­bi fi­yas­koy­la so­nuç­la­nır, her­kes sec­de­ye va­rır..
* * *
Sad­ra­zam Ah­met ken­di için de­ğil Tay­yip’­in baş­kan ol­ma­sı için oy is­te­ye­cek…
Tay­yip baş­kan ol­sun ve­ya ol­ma­sın,
Ah­met sa­ra­yın göl­ge­sin­de kal­ma­ya mah­kum!..
Tay­yi­p’­in söz­cü­sü İb­ra­him Ka­lın, “Sa­ra­y’­da Baş­kan­lık­la­rın ku­rul­du­ğu­nu, alt kad­ro­la­rın oluş­tu­rul­mak­ta ol­du­ğu­nu­” açık­la­dı…
Ka­çak Sa­ra­y’­da “pa­ra­lel ka­bi­ne­” ku­ru­lu­yor, Ah­met­gil­ler ik­ti­dar he­ve­sin­de…
* * *
AKP ik­ti­da­ra gel­se ne ya­zar gel­me­se ne ya­zar…
Tür­ki­ye­’yi yö­ne­te­cek olan ve adı­na “Baş­kan­lık­la­r” de­nen pa­ra­lel ka­bi­ne ku­ru­lu­yor!.
Eko­no­mi Baş­kan­lı­ğı, İçiş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, Ada­let Baş­kan­lı­ğı, Ulaş­tır­ma Baş­kan­lı­ğı, Eği­tim Baş­kan­lı­ğı ve­sa­ire…
En te­pe­de de Tek Adam!..
Eğer ik­ti­da­ra ge­lir­ler­se, Ah­met de “Baş­ba­kan be­ni­m” di­ye avu­na­cak, iş­ler sa­ray­da bi­ti­ri­le­cek…
* * *
Ne­ti­ce iti­ba­rıy­la da­ma­dı, avu­ka­tı, da­nış­ma­nı­nın ku­ze­ni, ko­or­di­na­tö­rü­nün ba­ba­sı, özel ka­le­mi­nin eşi, ko­nuş­ma­la­rı­nın ya­za­rı, şar­kı­cı­sı…
Ta­kım tak­la­vat, ma­ai­le…
Bir tu­tam Kad­da­fi­’den, bir tu­tam Sad­da­m’­dan, bir tu­tam Esa­d’­dan… Tay­yi­p’­in ta­bi­riy­le “a­rı­nın bal yap­ma­sı­” gi­bi ki­şi­ye özel Baş­kan­lık sis­te­mi!..
Tür­ki­ye bu­nu hak edi­yor mu?..
Val­la onun ora­sı­nı 7 Ha­zi­ra­n’­da gö­re­ce­ğiz…
Çok şü­kür ko­nuş­tu!..
Dün Be­kir Coş­ku­n’­un kö­şe­si yas­lıy­dı…
Tay­yip, ön­ce­ki gün (Pa­zar­te­si) ko­nuş­ma­mış, Be­ki­r’­i me­rak ve hü­zün için­de bı­rak­mış­tı…
Du­ru­mu an­la­mak için en iyi is­tih­ba­rat nok­ta­sı­nı keş­fet­miş­ler, muh­ta­rı ara­mış­lar­dı… Muh­tar sa­ra­ya git­miş­se ko­nu­şa­cak­tı…
Be­ki­r’­in gö­zü ay­dın…
Muh­tar sa­ra­ya git­miş­ti ve Tay­yip bu­gün (dün) ko­nu­şu­yor, bü­tün TV ka­nal­la­rı can­lı ya­yın ya­pı­yor­du… O can­lı ya­yın ge­ce ya­rı­sı­na ka­dar bü­tün ha­ber ku­şak­la­rın­da tek­rar­la­na­cak, he­pi­mi­zin içi fe­rah­la­ya­cak­tı…
Tay­yip muh­tar­la ad­li­ye bas­kı­nı­nı an­lat­tı, avu­kat­la­rı ve med­ya­yı şi­ka­yet et­ti… Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı­’nı azar­la­yan, “e­dep­si­z” di­yen Tay­yi­p’ten İs­tan­bul Ba­ro­su Baş­ka­nı da na­si­bi­ni al­dı…
Za­ten muh­tar­lar da bu me­rak için­de git­miş­ler­di sa­ra­ya!!!
Su, elek­trik, yol, okul, ma­zot, güb­re, ku­rak­lık, yok­sul­luk bir ya­na…
Önem­li olan Tay­yi­p’­le avu­kat­lar ve med­ya…
Ney­se, çok şü­kür ko­nuş­tu da hiç ol­maz­sa he­pi­mi­zi me­rak­tan kur­tar­dı!..
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.