Mehmet Türker: Devlet benim kanun benim!..

Mehmet Türker-2014-1Yu­ka­rı­da­ki söz­ler AKP ik­ti­da­rı dö­ne­min­de ger­çek ol­du!..
Hem de gös­te­re gös­te­re!..
Hem de AB he­de­fin­de (!) yü­rür­ken!..
Hem de “i­le­ri de­mok­ra­si­” id­di­asıy­la ka­sı­la ka­sı­la or­ta­lık­ta do­la­şır­lar­ken!..
Ses ka­yıt­la­rın­da İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala ol­du­ğu id­di­a edi­len ki­şi bir ga­ze­te­ci­nin si­te­si­nin ka­pa­tıl­ma­sı­nı is­ti­yor…
“Ya­sa dı­şı olu­r” di­ye­rek di­ren­me­ye ça­lı­şan Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu Baş­ka­nı­’na şun­la­rı söy­le­di­ği ile­ri sü­rü­lü­yor:
“Biz ya­sa ya­pan ye­riz. Yap­tı­ğı­mı­zı suç ol­mak­tan çı­ka­rı­rız. Yüz­de 50 oy al­mış bir par­ti­nin ira­de­si­ni söy­lü­yo­ru­m”
Hak­sız da de­ğil, bu ik­ti­dar bir ge­ce­de ki­şi­ye özel ya­sa çı­kar­ta­rak MİT Müs­te­şa­rı­nı yar­gı­dan kur­tar­ma­dı mı?!.
* * * *
Di­ğer bir olay yi­ne Ef­kan Ala’ya ait ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len ses, te­le­fon­da ay­nı ga­ze­te­ci için “Ka­pı­sı­nı kı­rın tu­tuk­la­yı­n” di­yor!..
Ve ge­çen gün yaz­dı­ğı­mız yi­ne Ef­kan Ala idi…
Ona ait ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len ses, İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü­’ne “O sav­cı­ya te­le­fon et, se­ni bu­ra­ya alı­rız çe­te­de­n” di­ye­rek sav­cı­yı teh­dit et­me­si­ni söy­lü­yor!..
Pe­ki kim bu Ef­kan Ala?..
Da­ha ön­ce Baş­ba­kan­lık Müs­te­şa­rı!..
Da­ha, da­ha ön­ce?..
Di­yar­ba­kır Va­li­si!..
Di­yar­ba­kı­r’­da PKK kuy­ruk­la­rı­na “de­mok­ra­tik ta­vır­la­r” gös­ter­me­si ne­de­niy­le o ta­rih­ler­de Mil­li­yet Ga­ze­te­si­’ne “AB Va­li­si­” di­ye man­şet ol­muş şa­hıs!..
* * * *
Te­rö­rün en az­gın ol­du­ğu, her gün sı­ra sı­ra şe­hit ce­na­ze­le­ri­nin gel­di­ği dö­nem­de, Di­yar­ba­kır Va­li­si de­mok­ra­tik hoş­gö­rüy­le 10 mey­dan­da gös­te­ri ya­sa­ğı­nı kal­dı­rı­yor!..
Böy­le­si­ne de­mok­rat Va­li o gün­ler­de­ki ga­ze­te­ler­de yer al­dı­ğı­na gö­re, te­rö­rist ce­na­ze­le­rin­de sa­rı-kır­mı­zı-ye­şil renk­li PKK pa­çav­ra­la­rı­nın ta­but­la­ra ör­tül­me­si­ne ka­rı­şıl­ma­ma­sı ta­li­ma­tı­nı po­li­se ve­ri­yor!..
Ya­ni o ka­dar AB ile uyum­lu bir va­li!..
De­mok­rat Va­li­’nin bu ka­dar hoş­gö­rü­sü­ne, dav­ra­nış ve ta­li­mat­la­rı­na da­ya­na­ma­yan Di­yar­ba­kır Em­ni­yet Mü­dü­rü sert bir açık­la­ma ya­pa­rak gö­re­vi­ni terk edip An­ka­ra­’ya gi­di­yor, bir da­ha da dön­mü­yor ve da­ha son­ra emek­li­li­ği­ni is­ti­yor!..
* * * *
Bu çok de­mok­rat Va­li­’nin adı bir baş­ka ola­ya da­ha ka­rı­şı­yor…
2005 yı­lın­da­ki 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı tö­ren­le­rin­de po­lis, Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Di­yar­ba­kır Şu­be­si üye­le­ri­nin el­le­rin­de­ki Ata­türk pos­ter­le­ri­ni in­di­ril­me­si­ni is­ti­yor, tar­tış­ma çı­kı­yor…
Po­lis­ler, ta­li­ma­tı Va­li Ef­kan Ala’­dan al­dık­la­rı­nı söy­lü­yor­lar!..
PKK kuy­ruk­la­rı­na kar­şı de­mok­rat Va­li, bu du­ru­mu pro­tes­to eden ADD Di­yar­ba­kır Şu­be Baş­ka­nı Dr. Rı­za Gü­l’­ü mah­ke­me­ye ve­rip o za­man­ki pa­ray­la 12 mil­yon li­ra taz­mi­nat is­ti­yor!..
Bu Va­li o za­man­lar be­ni de mah­ke­me­ye ve­rip pa­ra is­te­miş­ti!..
* * * *
Şim­di o de­mok­rat, hoş­gö­rü­lü, şef­kat­li, AB kri­ter­le­riy­le uyum­lu Va­li, İçiş­le­ri Ba­ka­nı ol­du, Tür­ki­ye po­lis şid­de­ti al­tın­da in­li­yor!..
O ka­dar ki Ve­ne­zu­ela­’da­ki ik­ti­dar, mu­ha­le­fe­ti Tür­ki­ye­’de­ki po­lis şid­de­ti ha­re­ket­le­ri­nin film ve fo­toğ­raf­la­rı­nı san­ki ken­di ül­ke­le­rin­de olu­yor­muş gi­bi ser­vis et­mek­le suç­lu­yor!..
Çün­kü Ve­ne­zu­ela’­da bu ka­dar bü­yük şid­det ol­ma­dı­ğı için Tür­ki­ye­’de­ki­ler pi­ya­sa­ya sü­rül­müş!..
Ve­ne­zu­ela ni­re­ee­e, Tür­ki­ye ni­re!..
* * * *
De­mok­rat, AB ile uyum­lu es­ki va­li, şim­di Tay­yi­p ile uyum­lu ola­rak “ka­pı­yı kı­rın tu­tuk­la­yı­n”, “Sav­cı­ya se­ni içe­ri alı­rız de­yi­n”, “su­çu suç ol­mak­tan çı­ka­rı­rı­z” gi­bi per­va­sız­lık id­di­ala­rıy­la anı­lı­yor!..
Oy­sa bun­dan 8-9 yıl ön­ce, Di­yar­ba­kı­r’­day­ken hak­kın­da­ki id­di­alar üze­ri­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu ifa­de­le­ri kul­la­nı­yor­du:
“Bin­ler­ce yıl­lık dev­let ge­le­ne­ği olan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­’nin tem­sil­ci­si ola­rak han­gi so­rum­lu­luk­la­rı üst­len­di­ği­mi­zin şuu­run­da­yı­z”
Ma­dem bu ka­dar şu­ur­lu, hak­kın­da­ki id­di­alar için ne­den “ya­la­n” ve­ya “doğ­ru­” di­ye bir açık­la­ma yap­ma ih­ti­ya­cı his­set­mi­yor?..
* * * *
İk­ti­dar ağa­la­rı­nın yö­ne­tim tar­zı çok de­mok­ra­tik ve Tay­yi­p’­le çok uyum­lu…
Ay­nen baş­lık­ta­ki gi­bi:
Dev­let be­nim!..
Ka­nun be­nim!..
Tir­ya­ki­si ol­du­ğum ya­zı­lar…
Biz­ler ön­ce ga­ze­te­ci, son­ra (kö­şe) ya­za­rı­yız…
Sa­de­ce hal­kın so­run­la­rı, ül­ke­nin ger­çek­le­ri için va­rız…
İs­ti­ka­met doğ­ru, dos­doğ­ru ol­du­ğu için ik­ti­da­ra da, mu­ha­le­fe­te de ya­ra­na­ma­yız!..
Be­kir Coş­kun da öy­le…
Hem iyi bir dost, hem iyi bir ga­ze­te­ci, hem de ce­sur bir ya­zar…
Yıl­la­rı­nın de­ne­yi­mi­ni, dü­şün­dü­rü­cü es­pri­le­riy­le süs­le­di­ği tir­ya­ki­si ol­du­ğum ya­zı­la­rı­nı sır­tı­na vu­rup SÖZ­CÜ­”ye gel­di…
SÖZ­CÜ ai­le­si­ne bir ce­sur ga­ze­te­ci da­ha ka­tıl­dı…
Doğ­ru söy­le­ye­ni 9 köy­den ko­var­lar…
Ama Be­ki­r’­in gel­di­ği bu köy, doğ­ru söy­le­yen­le­rin kö­yü…
Hoş gel­din Be­kir Coş­kun…
Se­nin var­lı­ğın­la SÖZ­CÜ şim­di da­ha da güç­lü…

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.