Mehmet Türker: “Eyyy Baro Başkanı!..”

Mehmet Türker-2014-1“Eyy­y” de­me­di­ği bir o kal­mış­tı…
“Eyyy Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si!”
“Eyyy Da­nış­tay!”
“Eyyy Ana­ya­sa Mah­ke­me­si!”
“Eyyy Esed!”
“Eyyy Mer­kez Ban­ka­sı!”
İs­tan­bul Ba­ro­su işi­ne gel­me­di…
“Eyyy Ba­ro Baş­ka­nı!”
* * *
“Eyy­y” de­di­ği Av­ru­pa­’nın en bü­yük ba­ro­su…
Ne­den “Eyy­y” di­yor?..
Te­rö­rist­ler ko­lun­da avu­kat cüb­be­siy­le ad­li­ye­ye gir­miş­ler, ba­şa­rı­sız bir ope­ras­yo­nun gü­na­hı­nı avu­kat­lar­da arı­yor!..
Ba­şa­rı­sız­lı­ğı ört­mek için he­def sap­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor…
İs­tan­bul Ba­ro­su­’nun ver­di­ği ilan ca­nı­nı acıt­mış, Ba­ro Baş­ka­nı­’na “Sen yar­gı­nın sa­de­ce bir aya­ğı­nı, avu­kat­la­rın da bir kıs­mı­nı tem­sil edi­yor­su­n” di­ye ba­ğı­rı­yor…
Son­ra hep ay­nı kla­sik laf:
“Tür­ki­ye­’yi ba­ro­lar ida­re et­mek is­ti­yor­sa hod­ri mey­dan, si­ya­set mey­da­nı­na­”
Ya­ni bu ül­ke­de si­ya­set­çi dı­şın­da kim­se­nin laf söy­le­me­ye hak­kı yok; sa­de va­tan­da­şı, si­vil top­lum ör­güt­le­ri­ni, aka­de­mis­yen­le­ri, yar­gı men­sup­la­rı­nı adam ye­ri­ne koy­mu­yor!..
* * *
İs­tan­bul Ba­ro­su Baş­ka­nı Ümit Ko­ca­sa­kal, Tay­yi­p’­e an­la­ya­ca­ğı li­san­dan ce­vap ver­di:
“Ken­di­si yüz­de 52 oy­la ne ka­dar mil­le­ti tem­sil edi­yor­sa, ben de al­dı­ğım yüz­de 67 oy­la o ka­dar İs­tan­bul Ba­ro­su avu­kat­la­rı­nı ve ba­ro­yu tem­sil edi­yo­ru­m”
As­lın­da yüz­de 51 kü­sur oy­la ge­len Tay­yi­p’­i ül­ke­nin yüz­de 49’u is­te­mi­yor!..
* * *
Tay­yip oy he­sa­bı ya­pı­yor­sa…
1994 ye­rel se­çim­le­rin­de İs­tan­bul Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­’na sa­de­ce yüz­de 25 oy­la gel­di…
İs­tan­bu­l’­un yüz­de 75’i Tay­yi­p’­i is­te­mi­yor­du…
2002 Ge­nel Se­çim­le­ri­’n­de AKP yüz­de 34 oy al­dı, se­çim sis­te­mi­nin abuk­lu­ğun­dan Mec­li­s’­in üç­te iki­si­ni ele ge­çir­di­ler…
Oy­sa bu ül­ke­nin yüz­de 66’sı Tay­yi­p’­i is­te­mi­yor­du…
2007 se­çim­le­rin­de yüz­de 46 oy al­dı, ül­ke­nin yüz­de 54’ü Tay­yi­p’­i is­te­mi­yor­du…
2011 se­çim­le­rin­de yüz­de 49 oy al­dı­lar ül­ke­nin yüz­de 51’i Tay­yi­p’­i is­te­mi­yor­du…
* * *
Si­ya­set ve san­dık­sa…
Tay­yip, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si­’n­de san­dık­tan açık ara bi­rin­ci çı­ka­nı de­ğil, ikin­ci­yi rek­tör yap­tı…
Tay­yip için san­dık de­mok­ra­si­nin na­mu­su…
Baş­ka­la­rı için san­dık de­mok­ra­si­nin fa­hi­şe­si!..
* * *
Tay­yip, se­çim­ler yak­la­şır­ken san­dık­tan kork­ma­ya baş­la­dı…
Ra­bi­a işa­re­ti gi­bi 4 dört par­ma­ğı­nı ha­va­ya kal­dı­rıp mi­ting mey­dan­la­rın­da­ki ha­zır kı­ta­la­ra “Dört yüz… Dört yüz…” di­ye ba­ğı­ran AK­P’­nin cum­hur­baş­ka­nı ta­raf­sız (!) Tay­yip, çı­ta­yı 335 ve­ki­le ka­dar dü­şür­dü…
65 ve­kil git­ti…
Se­çim yak­laş­tık­ça bu sa­yı da­ha da dü­şer par­ti­si­nin 276’yı bu­la­bil­me­si için Tay­yip gün­de üç pos­ta mey­dan­la­ra çı­kar…
* * *
Eyyy Tay­yip!..
Se­çim yak­la­şı­yor, se­nin sa­ray sar­sı­lı­yor!..
Eyyy Tay­yip!..
Se­çim yak­la­şı­yor, sal­ta­na­tı­nın so­nu ge­li­yor!..
Biri gitti, biri geldi!..
“600 yıl­lık im­pa­ra­tor­lu­ğun 90 yıl­lık rek­lam ara­sı so­na er­di­” di­ye­rek cum­hu­ri­ye­ti rek­lam ara­sı ola­rak aşa­ğı­la­yan, Tür­ki­ye­’nin 2. Cum­hur­baş­ka­nı İs­met İnö­nü­’ye “Bi­zans dos­tu kah­pe İnö­nü­” di­ye ha­ka­ret eden twe­eti pay­la­şan AKP Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Tü­lay Ba­buş­cu­’ya aday lis­te­le­rin­de rek­lam ara­sı ve­ril­di ve ha­va­sı­nı al­dı…
An­cak…
Ba­buş­cu aday ya­pıl­maz­ken, Ata­tür­k’­ün ölüm yıl­dö­nü­mü 10 Ka­sı­m’­da “Ol­ma­say­dı olur­du­k” ilan­la­rı ve­ren Eyüp Öze­kin AKP mil­let­ve­ki­li ada­yı ol­du…
Ata­türk ol­ma­say­dı olur muy­du ol­maz mıy­dı, na­sıl olur­du bel­li de­ğil… Ama bu­gün ke­sin­lik­le ve­kil ada­yı ol­ma­nın ni­me­ti­ne ka­vu­şa­maz­dı…
AK­P’­de zih­ni­yet de­ğiş­mi­yor…
Ge­len gi­de­ni arat­mı­yor, ay­nı ka­fa­lar hep AK­P’­de bu­lu­şu­yor!..
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.