Mehmet Türker: İha­ne­te 5 ka­la!..

Mehmet Türker-2014-1Ya­zı­nın baş­lı­ğı, va­ta­nın bö­lün­mez­li­ği uğ­ru­na yıl­la­rı­nı dağ­lar­da te­rör­le mü­ca­de­le­ye ve­ren ve “En­gi­zek Kar­ta­lı­” ola­rak nam sa­lan emek­li Tüm­ge­ne­ral Kud­ret Cen­gi­z’­in son ki­ta­bı­nın adı…
“İ­ha­ne­te 5 Ka­la­” ki­ta­bı­nın son bö­lü­mün­de Kud­ret Pa­şa şun­la­rı ya­zı­yor:
“E­ğer bir gün Gü­ney­do­ğu­’da ‘A­me­d’ isim­li bir özerk böl­ge ku­ru­lur, bir­kaç se­ne son­ra ‘Ku­zey Kür­dis­ta­n’ adı ile Tür­ki­ye’ den ayı­lıp ‘Bü­yük Kür­dis­ta­n’­a ka­tı­lır­sa bu­nun ta­rih önün­de­ki so­rum­lu­su Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ola­cak­tı­r”
* * * *
Emek­li Tüm­ge­ne­ral Kud­ret Cen­giz ki­ta­bın­da, “Yan­lış ol­du­ğu­nu yıl­lar­ca an­lat­ma­ya ça­lış­tı­ğım Kürt açı­lı­mı öy­le bir nok­ta­ya gel­di ki va­ta­nın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü, Mil­le­tin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği dev­le­tin dir­lik ve dü­ze­ni teh­li­ke­ye düş­tü­” di­yor…
Kud­ret Pa­şa, ki­ta­bı­nı 10 Mart ta­ri­hin­de de­ğil de şu gün­ler­de yaz­say­dı, ki­ta­bın adı bel­ki de “İ­ha­ne­te Ko­şar Adı­m” ola­cak­tı…
İk­ti­da­rın ça­re­yi yi­ne Tay­yi­p’­in akıl­lı şa­hıs­la­rın­da ara­mak zo­run­da kal­ma­sı ve Sad­ra­zam Ah­me­t’­in “ka­mu dü­ze­ni­” ko­nu­sun­da­ki ça­re­siz­li­ği, Kud­ret Pa­şa­’nın “Dev­le­tin dir­lik ve dü­ze­ni teh­li­ke­ye düş­tü­” sö­zü­nü doğ­ru­lu­yor!..
* * * *
10 sa­at sü­ren bu akil­ler top­lan­tı­sın­dan ne çık­tı?..
– Apo’­nun gö­rüş­le­ri­ni ara­cı­sız ile­te­bil­me­si
– Apo­’ya gö­rüş­me çe­şit­li­li­ği sağ­lan­ma­sı
– Ce­za­evi ko­şul­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si
Apo’­nun gö­rüş­le­ri­ni ara­cı­sız ile­te­bil­me­si için İm­ra­lı­’da TV ka­me­ra­la­rı ku­ru­lur, can­lı ya­yın ya­pı­lır…
Gö­rüş­me çe­şit­li­li­ği, yurt dı­şın­dan ge­le­cek ya­ban­cı he­yet­ler ve Tür­ki­ye­’de­ki si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le gö­rüş­me­si, Apo’­nun is­te­di­ği an ba­sın top­lan­tı­la­rı dü­zen­le­me­siy­le sağ­la­nır!..
Apo­’ya bir sek­re­tar­ya ve hat­ta bir de özel ka­lem mü­dü­rü tah­sis edi­lir!..
* * * *
Ce­za­evi ko­şul­la­rı ola­rak biz onun 12 met­re­ka­re bir oda­da kal­dı­ğı­nı, ufak da bir ha­va­lan­dır­ma­sı ol­du­ğu­nu sa­nı­yor­duk…
Me­ğer Apo’­nun de­ne­ti­min­de ye­ni in­şa­at ya­pıl­mış, ya­tak oda­sı ve ça­lış­ma oda­sı, ban­yo­su olan bah­çe­li bir “vil­la yav­ru­su­” ha­zır­lan­mış!..
“İş­ler yo­lun­da gi­der­se­”, Apo İm­ra­lı­’nın öte­ki ucun­da­ki ta­til kö­yün­de “ko­nu­k” edi­le­cek­miş!..
40 bin in­sa­nı­mı­zın ölü­mü­ne yol açan bir te­rör ör­gü­tü­nün kar­şı­sın­da ne hal­le­re düş­tük!..
Be­bek ka­ti­li­ne gös­te­ri­len şu ih­ti­ma­ma ba­kı­nız!..
Bu ik­ti­dar te­rör ör­gü­tü kar­şı­sın­da ezi­le­rek bü­zü­le­rek şe­hit­le­ri­mi­zin ke­mik­le­ri­ni, ga­zi­le­ri­mi­zin yü­rek­le­ri­ni sız­la­tı­yor!..
* * * *
İçe­ri­de bu olay­la­rı ya­şa­nır­ken, ABD Ko­ba­ni­’de PYD’­ye ha­va­dan si­lah ve mü­him­mat in­dir­di­ği­ni açık­la­dı!..
PYD, PKK’­nın Su­ri­ye ko­lu…
PYD’­ye si­lah ve mü­him­mat ve­ril­me­si, PKK’­ya ve­ril­me­si de­mek…
Tay­yip, “PKK ile PYD ay­nı­” der­ken, dost (!) ve müt­te­fik (!) ül­ke ABD on­la­ra si­lah yar­dı­mı ya­pı­yor…
Tür­ki­ye bu re­za­let kar­şı­sın­da hiç­bir şey ya­pa­mı­yor, sa­de­ce Ah­met “PY­D’­ye si­lah ve­ril­me­si­ne evet di­ye­me­yi­z” di­ye­bi­li­yor, o ka­dar!..
Sen “e­vet de­me­se­n” ne olur, se­ni ta­kan kim?!.
* * * *
Şu düş­tü­ğü­müz du­ru­ma ba­kı­nız, ik­ti­dar si­ya­si emel­le­ri uğ­ru­na Türk Mil­le­ti­ni ne­le­re kat­lan­mak zo­run­da bı­ra­kı­yor!..
Kud­ret Pa­şa ki­ta­bı­na “İ­ha­ne­te 5 Ka­la­” adı­nı ver­miş…
Şu gün­ler­de yaz­say­dı, ki­ta­bın adı her­hal­de “İ­ha­ne­tin Gö­be­ğin­de­” olur­du!..
Avu­kat­la­ra ba­kın!..
Ön­ce­ki gün ba­zı il­ler­de Ba­ro se­çim­le­ri ya­pıl­dı, An­ka­ra­’da­ki se­çim­de olay
çık­tı…
DGM Sav­cı­sı Nuh Me­te Yük­sel, emek­li ol­duk­tan son­ra avu­kat­lı­ğa baş­la­mış, ön­ce­ki gün de oyu­nu kul­lan­mak üze­re An­ka­ra Ba­ro­su se­çim­le­ri­ne git­miş­ti…
Bir grup avu­kat, Nuh Me­te Yük­se­l’­e sal­dı­ra­rak darp et­ti, “iş­ken­ce­ci­” di­ye ba­ğı­ra­rak sa­lon­dan dı­şa­rı at­tı…
Nuh Me­te Yük­sel ca­nı­nı zor kur­tar­dı, ama sa­lo­na po­lis­le dö­nüp yi­ne de oyu­nu kul­lan­dı!..
Şim­di sor­mak ge­re­kir, bun­lar na­sıl bir avu­kat, na­sıl bir hu­kuk­çu?..
Hu­kuk­çu bu­nu ya­par­sa, so­kak­ta ca­hil cü­he­la­nın yap­tık­la­rı­nı ma­zur gör­mek ge­re­kir!..
Ben ol­sam bu adam­la­rı ba­ro­dan ata­rım!..

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.