Mehmet Türker: Konuştukça batıyor!..

Mehmet Türker-2014-1Tay­yip, 17 Ara­lı­k’­tan bu ya­na çe­liş­ki­ler için­de yu­var­la­nı­yor, ko­nuş­tuk­ça, ba­ğır­dık­ça ba­tı­yor!..
Si­nir sis­te­mi bo­zul­du, ne di­ye­ce­ği­ni şa­şır­dı!..
Yap­tık­la­rı­nın ter­si­ni söy­le­me­ye baş­la­dı!..
17 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı ve “Sı­fır­la oğ­lum-Pe­ki ba­ba­cı­m” baş­ta ol­mak üze­re bir­bi­ri ar­dı­na in­ter­ne­te dü­şen ses ka­yıt­la­rıy­la olu­şan skan­dal­lar zin­ci­ri Tay­yi­p’­in psi­ko­lo­ji­si­ni al­tüst et­ti!..
İd­di­ala­rın al­tın­dan kal­ka­mı­yor!..
Tam “ge­re­ken ce­va­bı ver­di­m” der­ken, kar­şı ta­kım bir da­ha, bir da­ha ça­kı­yor!..
Bu ara­da “t­wit­ter ya­sa­ğı din­le­me­di­” der­ken, ken­di­si “Ya­sa­ğı ya­sak­la­rı­m” de­mek­ten çe­kin­mi­yor!..
twit­ter ya­sa­ğı­nın yü­rüt­me­si dün mah­ke­me ta­ra­fın­dan dur­du­rul­du, bun­dan son­ra ik­ti­da­rın ya­pa­ca­ğı iş mah­ke­me ka­ra­rı­nı uy­gu­la­ma­mak için bir şey­tan­lık dü­şün­mek­tir!..
* * * *
Mi­ting mey­dan­la­rın­da ba­ğı­rı­yor:
“Uy­dur­ma pa­sa­port­la git­ti, dö­ne­mi­yo­r”
Uy­dur­ma pa­sa­port­la gi­den ada­mın et­kin­lik­le­rin­de ka­rı ko­ca göz­ya­şı dö­kü­yor­lar­dı!..
Bir­bir­le­ri­nin sağ­lı­ğı için du­a edi­yor­lar­dı…
Mu­avi­ni Bü­len­t’­i Pen­sil­van­ya­’ya gön­de­rip, emir­le­ri­ni al­dı­rı­yor­du!..
Şim­di mey­dan­lar­da ava­zı çık­tı­ğı ka­dar ba­ğı­rı­yor:
“Bu ce­ma­at fi­lan de­ğil, ör­güt, ör­güt… Te­rör ör­gü­tü gi­bi…”
Ama mi­tin­gin iler­le­yen da­ki­ka­la­rın­da sir­ka­ti­ni söy­lü­yor:
“Ya­hu sa­na 17 üni­ver­si­te ver­di­k”
Uy­dur­ma pa­sa­port­la AB­D’­ye gi­den “te­rör ör­gü­tü gi­bi­” ör­güt ku­ran ada­ma 17 üni­ver­si­te ver­miş!..
* * * *
Ne de­miş­ti?..
“Ne is­te­di­niz de ver­me­dik?”
Ne is­te­di­ler­se ver­miş, şim­di “çe­te­”, “ka­ran­lık oda­k”, “Haş­ha­şi­” di­yor!..
Ya­ni…
Çe­tey­le, ka­ran­lık odak­la, Haş­ha­şi ile iş­bir­li­ği yap­mış, dev­le­tin bü­tün im­kan­la­rı­nı on­lar için kul­lan­mış, kı­yak üs­tü­ne kı­yak çek­miş!..
Va­kıf­la­rı­nı des­tek­le­miş, okul­la­rı­nı des­tek­le­miş, yurt­la­rı­nı des­tek­le­miş, fi­nans ku­rum­la­rı­nı des­tek­le­miş;
Ses ka­yıt­la­rı or­ta­ya dö­kü­lün­ce ta­ar­ru­za geç­miş!..
* * * *
Tay­yip iyi­ce şa­şır­dı!..
Ba­ğır­dık­ça, ko­nuş­tuk­ça eri­yor!..
Bun­lar vak­tiy­le can­ci­ğer ku­zu sar­ma­sıy­dı, ara­la­rın­dan su sız­mı­yor­du!..
Koa­lis­yon­da gö­rüş ay­rı­lık­la­rı, çı­kar ça­tış­ma­la­rı baş­la­yın­ca bir­bir­le­ri­ne gir­di­ler!..
Ama en bü­yük ya­ra­yı ip­li­ği pa­za­ra çı­kan,kir­li ça­ma­şır­la­rı or­ta­ya dö­kü­len ik­ti­dar ka­na­dı al­dı!..
Bu ne­den­le de Tay­yi­p’in hır­sı ve öf­ke­si ta­van yap­tı!..
* * * *
Ge­le­lim baş­ka me­se­le­ye…
Kı­lıç­da­roğ­lu dün, in­ter­ne­te dü­şen ses ka­yıt­la­rı­nı ile­ri sü­re­rek, Bay­kal ka­se­ti­ni Tay­yi­p’­in ayar­la­dı­ğı­nı id­di­a et­ti…
Tay­yi­p’­in mey­dan­lar­da ba­ğır­ma­sı ge­cik­me­di:
“Bu sos­yal med­ya­ya düş­tü­ğü za­man onu kal­dı­ran kim ya­aa? Be­nim, ben!”
Pe­ki ka­set or­ta­ya çık­tı­ğın­da “Bu özel ha­ya­t” di­yen­le­re na­sıl ba­ğı­rı­yor­du?..
“Bu özel de­ğil… Eşiy­le de­ğil… Ge­nel, ge­nel, ge­ne­eel…”
* * * *
Bun­la­rın her bi­ri, bi­rer su­çüs­tü du­ru­mu­dur!..
Yi­ğit­li­ği­ni an­la­tır­ken sir­ka­ti­ni söy­lü­yor!..
Se­çi­me iki-üç gün ka­la iyi­ce çu­val­la­dı!..
Su­ri­ye fa­tih­li­ği de tut­ma­dı, ay­nı laf­la­rı bo­zuk plak gi­bi her yer­de tek­rar­lı­yor!..
Ko­nuş­tuk­ça ba­tı­yor!..
Ne­den?..
Çün­kü Al­lah şa­şırt­tı bir ke­re!..
Di­ya­net alet olu­yor!..
Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, du­rup du­rur­ken üs­tü­ne va­zi­fe ol­ma­yan işe ka­rış­tı!..
Ya ta­li­mat al­dı ve­ya du­rum­dan va­zi­fe çı­kar­dı!..
Ön­ce­ki gün yap­tı­ğı açık­la­ma­da özel ha­yat­tan, fit­ne fe­sat­tan söz edi­yor!..
Ne ala­ka?..
Çün­kü Tay­yip mey­dan­lar­da, or­ta­ya çı­kan ses ka­yıt­la­rı ne­de­niy­le dur­ma­dan özel ha­yat, fit­ne fe­sat ko­nuş­ma­la­rı ya­pı­yor!..
Tay­yi­p’­in bü­tün te­le­fon gö­rüş­me­le­ri özel ha­yat kap­sa­mın­da olu­yor!..
Oy­sa…
Ge­nel, ge­nel, ge­ne­eel!..
* * * *
Di­ya­ne­t’­in açık­la­ma­sın­da şöy­le de­ni­li­yor:
“Mah­re­mi­ye­tin ih­la­li (yol­suz­luk, rüş­vet, kum­pas mah­re­mi­ye­ti); in­saf, vic­dan ve ada­let öl­çü­le­ri­nin (bak şu laf­la­ra) göz ar­dı edil­me­si; her ne su­ret­te olur­sa ol­sun ya­la­na, if­ti­ra­ya ve te­ces­sü­se baş­vu­rul­ma­sı, di­nin yük­sek de­ğer­le­ri­nin ha­fi­fe alın­ma­sı (Ba­ka­ra-ma­ka­ra gi­bi), han­gi se­bep­le olur­sa ol­sun he­lal-ha­ram sı­nır­la­rı­nın yok sa­yıl­ma­sı ve kul hak­kı bi­lin­ci­nin zaa­fa uğ­ra­tıl­ma­sı, bu sa­da­kat­le as­la bağ­daş­maz.”
As­lın­da ik­ti­da­ra yö­ne­lik ol­ma­sı ge­re­ken bir açık­la­ma…
Kul hak­kı ye­nil­me­si, ha­ra­mın afi­yet­le yu­tul­ma­sı ve Ba­ka­ra-ma­ka­ra mu­hab­be­ti!..
Bun­lar, ik­ti­da­rın içi­ne düş­tü­ğü çu­kur­dur!..

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.