Mehmet Türker: Seçimi şaibe bulutları sardı!.

Mehmet Türker-2015-17 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­ne adil bir ya­rış­ma için­de gi­dil­me­di­ği;
Ya­rış­ma ko­şul­la­rı­nın eşit­lik için­de ol­ma­dı­ğı or­ta­da…
Bir yan­da bü­tün dev­let ola­nak­la­rı­nı kul­la­na­rak top­lu açı­lış­lar ba­ha­ne­siy­le mi­ting alan­la­rı­na çı­kan bir Cum­hur­baş­ka­nı…
Di­ğer yan­da yi­ne dev­let ola­nak­la­rı­nı kul­la­na­rak mi­ting­ler ya­pan bir Baş­ba­kan…
İki­si de dev­le­tin bü­tün haş­me­ti ve ko­ru­ma or­du­suy­la seç­me­ni et­ki­le­me ya­rı­şın­da…
Dev­let te­le­viz­yo­nu TRT on­la­ra ça­lı­şı­yor…
Di­ğer özel te­le­viz­yon­la­rın yüz­de 99.9’u ya­yı­nı ke­sip on­la­rın mi­ting­le­ri­ni ve­ri­yor…
Böy­le bir se­çim adil ola­bi­lir mi?!.
* * *
Koç Üni­ver­si­te­si ve AB­D’­de­ki Ohi­o Üni­ver­si­te­si­’nin iş­bir­li­ğiy­le ya­pı­lan araş­tır­ma­da, seç­me­nin yüz­de 52’si se­çim­le­rin adil ol­ma­ya­ca­ğı gö­rü­şün­de…
Bun­lar­dan mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ni des­tek­le­yen seç­men­le­rin yüz­de 69’u se­çi­min adil ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, AKP seç­me­ni­nin bi­le yüz­de 11’i ay­nı gö­rü­şü ile­ri sü­rü­yor…
Araş­tır­ma­ya ka­tı­lan­la­rın yüz­de 46’sı ise oy sa­yı­mı­nın doğ­ru ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­na ina­nı­yor…
Ya­ni, hem se­çim ya­rı­şı adil de­ğil, hem oy sa­yı­mı her tür­lü hi­le­ye hur­da­ya açık!..
* * *
Ta­raf­sız­lık ko­nu­sun­da ye­min et­miş olan Tay­yip Bey mey­dan­lar­da mu­ha­le­fe­te yük­le­ni­yor…
Bu­nu da “Hal­kın yüz­de 52’si­nin oyu­nu al­dım, uyar­mak be­nim gö­re­vi­m” di­ye­rek per­de­le­me­ye ça­lı­şı­yor…
Ni­te­kim dün Türk İş­bir­li­ği ve Ko­or­di­nas­yon Ajan­sı (Tİ­KA) top­lan­tı­sın­da­ki
ko­nuş­ma­sın­da yi­ne açık­tan he­def al­dı­ğı CHP li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu­’na “Cid­di­yet­si­z” de­di…
Mı­sır ve Su­ri­ye ko­nu­sun­da CHP’­yi eleş­tir­di, HDP’­yi “te­rör ör­gü­tü­nün gü­dü­mün­de ol­mak­la­” suç­la­dı…
Ama Baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de ay­nı HDP’­yi “çö­zül­me­” sü­re­cin­de mu­ha­tap alan, on­la­rın te­rör yu­va­sı Kan­dil ile İm­ra­lı ara­sın­da me­kik do­ku­ma­sı­nı sağ­la­yan ken­di­siy­di…
* * *
Se­çi­me hi­le ka­rış­tı­rı­la­bi­lir mi?..
Ola­bi­lir!..
Araş­tır­ma­ya ka­tı­lan­la­rın ik­ti­dar-mu­ha­le­fet top­lam yüz­de 46’sı böy­le dü­şü­nü­yor…
Ba­na ka­lır­sa, bu dü­şün­ce­de olan­la­rın ora­nı (İk­ti­dar yan­lı­la­rı ha­riç) yüz­de 100’dür!..
Tra­fo­la­ra yi­ne ke­di gi­re­bi­lir…
Bil­gi­sa­ya­ra­lar arı­za­la­na­bi­lir…
Çöp­le­rin ara­sın­dan bin­ler­ce oy pu­su­la­sı çı­ka­bi­lir…
Hal­kın se­çim gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da de­rin kuş­ku­la­rı var…
Fa­kat iş da­ha ora­ya gel­me­den pro­pa­gan­da fa­ali­yet­le­rin­de­ki ada­let­siz­li­ği ön­le­ye­cek bir ku­rum da kal­ma­dı!..
* * *
Özel­lik­le de Tay­yip Be­y’­in, ik­ti­dar par­ti­si li­de­ri gi­bi ha­re­ket et­me­si­ni “A­lı­şı­lan cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­ya­ca­ğı­m” la­fı­nın ar­ka­sı­na sığ­dı­rıp, “ta­ra­f” ola­rak or­ta­ya çık­ma­sı se­çim ya­rı­şın­da­ki ada­le­te göl­ge dü­şü­rü­yor…
San­dık gü­ve­li­ği ko­nu­su kuş­ku­lu…
Bu yo­ğun şai­be bu­lut­la­rı ara­sın­da hu­zur­lu ve gü­ven­li bir se­çim ya­pı­la­maz…
İb­ret-i alem!..
Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Meh­met Gör­me­z’­e 1 mil­yon li­ra­lık sü­per lüks Mer­ce­des alın­dı­ğı or­ta­ya çık­tık­tan son­ra epey mı­rın kı­rın edil­di…
“Fi­ya­tı 300 bin li­ra­” de­di­ler, ol­ma­dı…
Tam da se­çi­me gi­der­ken bu skan­dal hem ik­ti­da­rı hem Di­ya­net İş­le­ri­ni zor du­ru­ma dü­şür­dü…
So­nun­da Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı ara­cı ia­de et­mek zo­run­da kal­dı…
An­cak, açık­la­ma­sı ma­ni­dar­dı:
“A­ra­cı ib­ret-i alem için ia­de et­ti­m”
Hay­da­aa ne­re­den çık­tı şim­di bu laf?..
“A­le­m” de­di­ği her­hal­de yer-gök, bü­tün in­san­lar de­ğil…
Aca­ba ara­cı ken­di­le­ri­ne sa­ray yap­tı­ran­la­ra ib­ret ol­sun di­ye mi ia­de et­ti?..
He­def Tay­yip Bey mi?..
De­di­ko­du­la­ra gö­re, Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı­’nın bu açık­la­ma­sı Sa­ra­y’­ı kız­dır­mış…
Ni­ye kı­zı­yor­lar, ni­ye üzer­le­ri­ne alı­yor­lar?..
Bu ka­dar da alın­gan­lık olur mu ya­ni?..
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.