Mehmet Türker: Stratejik lahana turşusu!..

Mehmet Türker-2014-1Sad­ra­zam Ah­me­t’­in ta­aa Tay­yi­p’­in da­nış­man­lı­ğı­nı yap­tı­ğı za­man­dan be­ri Tür­ki­ye “s­tra­te­jik de­rin­lik­le­r” için­de bo­ğu­lu­yor…
Stra­te­jik de­rin­lik us­ta­sı Ah­met Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı ol­du, Tür­ki­ye bu de­fa “de­ğer­li yal­nız­lı­k” aşa­ma­sı­na geç­ti, et­ra­fın­da dost ül­ke bı­rak­ma­dı!..
Dış po­li­ti­ka­da yal­nız­lı­ğın “de­ğer­li­” ol­du­ğu­nu ilk de­fa bun­lar­dan öğ­ren­dik!..
Şim­di ise, Tay­yip ile Ah­met “s­tra­te­jik çu­val­la­ma­” aşa­ma­sın­da!..
* * * *
Son iki-üç gün için­de ge­li­şen olay­la­ra ve 12’n­ci Tay­yi­p’­in söz­le­ri­ne ba­ka­lım ve du­ru­mun na­sıl bir “s­tra­te­jik oyun ha­va­sıy­la­” baş­la­dı­ğı­nı gö­re­lim…
Peş­mer­ge­nin Tür­ki­ye­’den bir ko­ri­dor açı­la­rak Ko­ba­ni­’ye geç­me­si­ne bi­zim ki­fa­yet­siz muh­te­ris­ler as­la izin ver­mez­di, Oba­ma­’nın ta­li­ma­tıy­la ko­ri­dor açıl­dı!..
Pe­ki, ağır si­lah­lar­la do­na­tıl­mış peş­mer­ge Ko­ba­ni­’ye ne yap­ma­ya gi­di­yor?..
Tay­yi­p’­in “te­rör ör­gü­tü­” de­di­ği PKK’­nın Su­ri­ye ko­lu PYD’­ye yar­dım et­me­ye, IŞİ­D’­e kar­şı sa­vaş­ma­ya!..
* * * *
ABD, PYD’­ye ha­va­dan si­lah ve mü­him­mat in­dir­di…
Bu­nun üze­ri­ne Tay­yip ken­di­si­ni ta­kan var­mış gi­bi ne de­di?..
“PYD te­rör ör­gü­tü­dür, si­lah yar­dı­mı ya­pıl­ma­sı ka­bul edi­le­me­z”
İyi de gü­zel kar­de­şim, sen “PYD te­rör ör­gü­tü­dür si­lah ve­ri­le­me­z” di­yor­sun, ama PYD ile bir­lik­te sa­vaş­ma­sı için peş­mer­ge­ye ko­ri­dor açı­yor­sun!..
Üs­te­lik, “Peş­mer­ge­nin Ko­ba­ni­’ye geç­me­si ge­rek­ti­ği­ni Oba­ma­’ya ben söy­le­di­m” di­yor­sun!..
Bu ne per­hiz, bu ne stra­te­jik la­ha­na tur­şu­su?!..
* * * *
12’n­ci Tay­yip Le­ton­ya­’da “Ben Oba­ma­’ya PYD te­rör ör­gü­tü­dür, de­dim; o da ka­bul et­ti­” di­yor!..
Öte yan­da ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Söz­cü­sü açık­la­ma ya­pı­yor:
“PYD ile PKK ay­nı de­ğil­dir. Bi­zim te­rör ör­gü­tü lis­te­miz­de PYD yo­k”
Şim­di Dün­ya li­de­ri Tay­yi­p’­e sor­ma­lı:
Oba­ma­’ya “Sen PYD’­nin te­rör ör­gü­tü ol­du­ğu­nu ka­bul edi­yor­sun, se­nin Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın söz­cü­sü PYD’­nin te­rör ör­gü­tü ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor… Sen ne bi­çim adam­sın, bi­zim­le dal­ga mı ge­çi­yor­su­n” de­din mi?..
De­me­din, di­ye­mez­sin!..
* * * *
ABD, ke­di­nin fa­rey­le oy­na­dı­ğı gi­bi böl­ge­yi par­ma­ğı­nın ucun­da oy­na­tı­yor, 12’n­ci Tay­yip ile stra­te­jik de­rin­lik us­ta­sı Ah­met kar­şı­sın­da yut­ku­nu­yor!..
So­nuç­ta, hep AB­D’­nin de­di­ği olu­yor Tür­ki­ye çar­şa­fa do­la­nı­yor!..
İs­ra­il Sa­vun­ma Ba­ka­nı, ABD Sa­vun­ma Ba­ka­nı­’na, bir NA­TO ül­ke­si ola­rak “te­rö­re des­tek ver­di­” di­ye Tür­ki­ye­’yi şi­ka­yet edi­yor; Av­ru­pa Par­la­men­to­su üye­le­ri Tür­ki­ye­’nin IŞİ­D’­i des­tek­le­di­ği­ni id­di­a edi­yor!..
* * * *
Tür­ki­ye hiç­bir za­man bu ka­dar ağır it­ham­lar al­tın­da kal­ma­mış, hiç bu ka­dar acı­na­sı yal­nız­lı­ğa düş­me­miş­ti!..
Ül­ke­yi la­ha­na tur­şu­su­na dön­dür­dü­ler, bun­la­ra ne de­sek az­dır!..
APO hak­lıy­mış!..
Bu­nu da duy­duk ya, he­lal ol­sun!..
Hü­kü­met Söz­cü­sü Bü­lent, be­bek ka­ti­li te­rö­rist ba­şı Apo için “Ta­lep­le­rin­de hak­lı­” di­yor!..
Vay ca­nı­na…
He­ri­fin el­le­rin­den 40 bin ki­şi­nin ka­nı dam­lı­yor, ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet hap­se mah­kum, ik­ti­dar ge­nel se­çim­le­re gi­der­ken, “A­man gü­rül­tü pa­tır­tı çık­ma­sı­n” di­ye ken­di ra­ha­tı­nı dü­şü­ne­rek İm­ra­lı ile ba­la­yı ya­şı­yor!..
Apo, “Ben bu­ra­da yal­nı­zım, sü­reç de­vam et­tik­çe ne ka­rar­lar al­dı­ğı­nı­zı ta­kip et­mem la­zı­m” di­yor­muş, Bü­len­t‘­e gö­re bu hak­sız bir ta­lep de­ğil­miş!..
Sek­re­tar­ya da ma­kul bir is­tek­miş!..
* * * *
Bü­lent ba­kı­nız ne­ler söy­lü­yor:
“Bir in­san bu ka­dar ya­şa gel­miş, 17 se­ne­dir ce­za­evin­de. Bu ka­rar­la­rın ya­zıl­ma­sın­da, not edil­me­sin­de be­nim bir­kaç ki­şi­ye ih­ti­ya­cım var, di­yor­sa bu­nu Ada­let Ba­kan­lı­ğı­mız kar­şı­la­ya­cak­tır.”
Be­ye­fen­di, bu ada­mın baş­lat­tı­ğı bö­lü­cü te­rör ey­lem­le­ri yü­zün­den bin­ler­ce as­lan gi­bi va­tan ev­la­dı top­rak al­tın­da ya­tı­yor, ana­lar yıl­lar­dır ağ­lı­yor…
Ba­na ne he­ri­fin kaç ya­şı­na gel­di­ği, 17 se­ne yat­tı­ğı; şe­hit­le­ri­mi­zin ka­nı bu ka­dar ucuz mu?..
Vah Meh­me­tim vah!..
Vah mem­le­ke­tim vah!..

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.