Mehmet Türker: Ter­bi­ye­siz he­rif!..

Mehmet Türker-2014-112’n­ci olun­ca da bu­lun­du­ğu ye­rin ağır­lı­ğı­na uy­gun dav­ra­na­ca­ğı­na za­ten hiç inan­ma­mış­tık!..
Onu Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı da de­ğiş­ti­re­mez­di!..
Se­çil­di­ğin­den bu ya­na hep ol­du­ğu gi­bi top­lu açı­lış nu­ma­ra­sıy­la Esen­le­r’­de dü­zen­le­nen mi­ting­de, yi­ne ba­ğı­rı­yor­du…
Yü­zü kı­za­rı­yor, da­mar­la­rı şi­şi­yor, her üç cüm­le­nin so­nun­da “ya­aa­” di­ye öf­key­le hay­kı­rı­yor­du!..
Top­lum za­ten ger­gin, Tay­yi­p’­in de işi de ül­ke­yi stre­se sok­mak!..
Ama 12’n­ci­ye yet­mi­yor, bu de­fa da kah­ve­de si­ga­ra içen­le­re tak­tı…
Gö­ren de “be­le­di­ye za­bı­ta ami­ri­” zan­ne­der!..
* * * *
Cum­hur­baş­ka­nı ol­muş yüz­ler­ce ko­ru­ma­sıy­la cad­de­de yü­rür­ken va­tan­da­şın si­ga­ra­sıy­la uğ­ra­şı­yor:
“Ne­re­de za­bı­ta?.. Ka­pa­lı yer­de si­ga­ra içi­yor. Gös­te­re gös­te­re, ter­bi­ye­siz­lik bu ya­aa… Za­bı­ta­la­rı gön­de­rin he­men. Ter­bi­ye­siz he­rif, Cum­hur­baş­ka­nı söy­lü­yor, hâ­lâ iç­me­ye de­vam edi­yo­r”
Cum­hur­baş­ka­nı mı­sın za­bı­ta ami­ri mi­sin bi­ra­der?!.
Dün­ya­da bir cum­hur­baş­ka­nı­nın va­tan­da­şı­na “Ter­bi­ye­siz he­ri­f” de­di­ği du­yul­muş mu­dur?..
Sen va­tan­da­şa “Ter­bi­ye­siz he­ri­f” der­sen, o va­tan­daş se­nin cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı ta­kar mı?..
Tak­ma­dı­lar da ni­te­kim!..
* * * *
Ter­bi­ye…
Edep, adap…
Ne­za­ket…
Üs­lup…
Son 13 yıl­da Tür­ki­ye­’de bu kal­dı mı?..
Çift­çi­ye:
“Lan ar­tist­lik yap­ma!”
“A­na­nı da al git!”
Şe­hit ya­kın­la­rı­na:
“As­ker­lik yan ge­lip yat­ma ye­ri de­ğil­dir!”
Pa­ra­sız­lık­tan “Sa­tı­lık böb­re­k” pan­kar­tı açan va­tan­da­şa:
“Bu­ra­sı sa­ka­tat­çı dük­ka­nı de­ğil!”
Şe­hit­le­re:
“Kel­le!”
Son ola­rak:
“Ter­bi­ye­siz he­rif!”
Bu in­san­lar sen­den ter­bi­ye, edep adap, ne­za­ket der­si ala­cak de­ğil!..
* * * *
So­ma­’da 301 ma­den iş­çi­si kav­ru­la­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­miş…
Er­me­ne­k’­te 18 ma­den iş­çi­si 2 bin 500 ton su ve ça­mur al­tın­da…
Tür­ki­ye­’nin Baş­kon­so­lo­su ve 48 kon­so­los­luk men­su­bu bir te­rör ör­gü­tü elin­de 3 ay re­hin kal­mış…
PKK ha­mi­si peş­mer­ge, bir baş­ka te­rör ör­gü­tü PYD’­ye yar­dım için ül­ke­miz top­rak­la­rın­dan tam da 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­’n­da mu­zaf­fer or­du bir­lik­le­ri gi­bi çi­çek­ler­le kar­şı­la­na­rak geç­miş…
Ve sen, va­tan­da­şın si­ga­ra­sıy­la uğ­ra­şıp “Ter­bi­ye­siz he­ri­f” di­yor­sun!..
* * * *
Bir bu­lun­du­ğun ye­re, bir de uğ­raş­tı­ğın iş­le­re bak!..
Ter­bi­ye­siz he­rif­miş!..
Bu ül­ke­de hiç kim­se­nin sen­den ter­bi­ye der­si al­ma­ya ih­ti­ya­cı yok!..
Bal­yoz ye­ni­den!..
İler­le­miş yaş­la­rın­da 4-5 yı­lı­nı yok ye­re ce­za­ev­le­rin­de ge­çi­ren es­ki kuv­vet ve or­du ko­mu­tan­la­rı, ge­ne­ral­ler, ami­ral­ler, seç­kin su­bay­lar dün ye­ni­den yar­gı­lan­ma­ya baş­la­dı­lar…
Özel yet­ki­li mah­ke­me­ler­de “ge­re­ği yo­k” di­ye din­len­me­yen dö­ne­min Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Hil­mi Öz­kök ile dö­ne­min Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ay­taç Yal­man dün du­ruş­ma­ya gi­de­rek, bir dar­be pla­nı ol­ma­dı­ğı­nı, dar­be ya­pı­la­ca­ğı­na da­ir bil­gi­le­ri bu­lun­ma­dı­ğı­nı açık­la­ya­rak, Bal­yoz da­va­sı­nı çö­kert­ti!..
İfa­de­le­ri o ka­dar açık ve net­ti ki 204 sa­nık­tan ve on­la­rın avu­kat­la­rın­dan bi­ri bi­le ta­nık­la­ra so­ru sor­ma ih­ti­ya­cı duy­ma­dı!..
Evet, olan uçup gi­den ha­yat­la­ra, acı­lar­la do­lu yıl­lar ge­çi­ren on­la­rın ai­le­le­ri­ne ol­du!..
Şim­di sil baş­tan…
Bu da­va­nın Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’n­de aç­tı­ğı ya­ra hiç ka­pan­ma­ya­cak!..

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.