Mehmet Türker: Türk Ulusu’nun sabrı taşıyor!..

Mehmet Türker-2014-1Bir yan­da PKK’­nın az­gın­lık­la­rı…
Ya­kı­lan Türk Bay­rak­la­rı, ate­şe ve­ri­len Ata­türk hey­kel­le­ri…
Di­ğer yan­da “çö­zül­me­” sü­re­cin­de PKK’­ya ver­dik­le­ri ta­viz­ler­le olay­la­ra se­bep olan­la­rın hiç utan­ma­dan, sı­kıl­ma­dan hâ­lâ çı­kıp ko­nu­şa­bil­me­le­ri!..
Bir ulus bu­na da­ha ne ka­dar da­ya­na­bi­lir?..
Sa­bır ta­şı ol­sa çat­lar!..
* * * *
Bu­ra­sı ne­re­si?..
Ata­tür­k’­ün kur­du­ğu Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti mi, yok­sa ka­bi­le sa­vaş­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı Ni­jer­ya, So­ma­li mi?..
Ya da mez­hep ve aşi­ret sa­vaş­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı Irak, Su­ri­ye, Ye­men, Lib­ya mı?..
İn­san­lar so­ka­ğa çık­ma­ya kor­kar ol­du!..
Şe­hir­ler­de, AV­M’­ler­de bom­ba­lar pat­la­ya­ca­ğı en­di­şe­siy­le in­san­la­rın yü­re­ği ağ­zın­da!..
Ga­zi­an­te­p’­te evin­de te­le­viz­yon sey­ret­mek­te olan genç bir ka­dın so­kak ça­tış­ma­la­rın­da sı­kı­lan si­lah­lar­dan çı­kan bir kur­şun­la ha­ya­tı­nı kay­be­di­yor!..
Evi­ne gi­den adam “sa­kal­lı­” di­ye öl­dü­rü­lü­yor, Sad­ra­zam Ah­met çık­mış “ka­mu dü­ze­nin­de­n” söz edi­yor!..
Bir ulus bun­la­ra da­ha ne ka­dar ta­ham­mül ede­bi­lir?..
* * * *
Ül­ke ya­nı­yor, muh­te­şem iki­li­den Tay­yip, Ri­ze­’de ba­ğı­rıp ça­ğı­rı­yor, Ah­met Ma­lat­ya­’da ba­ğı­rıp ça­ğı­rı­yor!..
Ba­ğı­ra­rak, ha­ka­ret ede­rek dev­le­ti yö­net­tik­le­ri­ni sa­nı­yor­lar!..
Tay­yip cum­hur­baş­ka­nı ola­rak de­ğil, AKP Ge­nel Baş­ka­nı gi­bi ko­nu­şu­yor, Sad­ra­zam Ah­met ana mu­ha­le­fet par­ti­si­ne “Ha­in­le­r” di­yor!..
Bu akıl­la el­bet­te bir­leş­ti­ri­ci ola­maz, sü­ku­ne­ti sağ­la­ya­maz­sı­nız!..
İki­niz de Kı­lıç­da­roğ­lu­’na “Sa­na akıl mı sor­duk, ak­lı­nı ken­di­ne sak­la­” di­ye bas bas ba­ğı­rı­yor­su­nuz!..
Ama be­bek ka­ti­li te­rö­rist ba­şı Apo’­nun ak­lı­na ih­ti­ya­cı­nız var!..
* * * *
Bir Da­hi­li­ye Na­zı­rı dü­şü­nün ki, ölü sa­yı­sı­na ye­ti­şe­mi­yor…
Ölü sa­yı­sı­nı 31 ola­rak açık­lı­yor, ak­şa­ma ka­dar ölü sa­yı­sı 37’ye çı­kı­yor!..
Kan­di­l’­de­ki te­rö­rist ba­şı Ce­mil Ba­yık, “Si­lah­lı bir­lik­le­ri­mi­zi Tür­ki­ye­’ye ge­ri gön­der­di­k” açık­la­ma­sı ya­pı­yor!..
PKK za­ten Tür­ki­ye­’yi terk et­me­miş­ti, de­mek tak­vi­ye bir­lik­ler gön­de­ri­yor­lar!..
* * * *
Meh­met­çi­ği Su­ri­ye ba­tak­lı­ğın­da he­ba et­mek üze­re Trak­ya­’dan, ya­ni Tür­ki­ye­’nin bir ucun­dan öte­ki ucu­na Su­ri­ye sı­nı­rı­na tank ta­bur­la­rı gön­de­ri­li­yor;
Sır­tı­nı PKK’­ya da­ya­yan par­ti­nin ve­ki­li Se­ba­hat Tun­cel “Ko­ba­ni dü­şer­se İs­tan­bul da dü­şe­r” di­ye teh­dit edi­yor!..
Ne de­mek bu?..
Ko­ba­ni dü­şer, IŞİD kat­li­am ya­par­sa, bun­lar da İs­tan­bu­l’­da mı kat­li­am ya­pa­cak?..
* * * *
Tür­ki­ye al­lak bul­lak ol­muş, kan göv­de­yi gö­tü­rü­yor Tay­yip ile Ah­met top­lu açı­lış­lar­da nu­tuk atı­yor, ba­ğı­ra ça­ğı­ra AKP pro­pa­gan­da­sı ya­pı­yor!..
Türk Mil­le­ti kör mü?..
Ola­nı bi­te­ni gör­mü­yor mu?..
İç sa­vaş mı çı­kar­mak is­ti­yor­lar?..
Bu mil­let da­ha ne ka­dar sab­re­de­cek?..
Ye­ni fai­li meç­hul­ler!..
37 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti…
Bu sa­yı­nın da­ha da art­ma­ya­ca­ğı­nı kim­se ga­ran­ti ede­mez!..
Pe­ki bu ölen­le­rin fa­il­le­ri ne­re­de?..
Te­rö­rün Tür­ki­ye­’de zir­ve­ye çık­tı­ğı, te­rör­le mü­ca­de­le­nin en yo­ğun ol­du­ğu dö­nem­de “fa­ili meç­hul­ler­de­n” söz edi­li­yor­du!..
Yıl­lar geç­ti, AKP dö­ne­min­de baş­la­tı­lan “kum­pa­s” sü­re­cin­de “fa­ili meç­hu­l” id­di­ala­rı hort­la­tıl­dı, asit ku­yu­la­rı ma­sal­la­rı an­la­tıl­dı ve so­nuç­ta hiç­bir şey çık­ma­dı!..
Şim­di ise, fai­li meç­hul ci­na­yet­ler so­kak­lar­da göz­ler önün­de iş­le­ni­yor!..
12’n­ci de “Ya­ka­la­ya­ca­ğız, ada­le­te tes­lim ede­ce­ği­z” di­ye ba­ğı­rıp du­ru­yor, ama ne­ti­ce Ha­ti­ce!..
Tür­ki­ye bu dö­nem­de fai­li meç­hul ci­na­yet­ler ül­ke­si ol­du, ik­ti­dar­dan ve ik­ti­da­rın med­ya­da­ki pal­ya­ço­la­rın­dan tık yok!..
Oy­sa, es­ki dö­nem­de­ki fai­li meç­hul ci­na­yet id­di­ala­rı hak­kın­da ne ka­dar da şa­ma­ta ya­par­lar­dı!..

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.