Mehmet Türker: Ve tanrılar (!) gazaba geldi!..

Mehmet Türker-2014-1AK­P’­nin oy­la­rın­da­ki dra­ma­tik dü­şüş…
Tay­yi­p‘­in baş­kan­lık ih­ti­ra­sı…
Sad­ra­zam Ah­me­t’­in oy­la­rın dü­şü­şü ve mil­let­ve­ki­li lis­te­le­ri üze­rin­de­ki ka­çak sa­ray ve­sa­ye­ti kar­şı­sın­da­ki ça­re­siz­li­ği…
Se­be­bi hâ­lâ an­la­şı­la­ma­yan 8-10 sa­at­lik elek­trik ke­sin­ti­si…
Ve Av­ru­pa­’nın en bü­yük, en sı­kı ko­ru­nan (!) ad­li­ye­si­nin ba­sı­la­rak gü­nah­sız bir sav­cı­nın te­rör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan vah­şi­ce kat­le­dil­me­si, ik­ti­da­rın kim­ya­sı­nı boz­du…
Si­nir sis­tem­le­ri laç­ka ol­du!..
* * *
Dün­ya­da­ki her oto­ri­ter re­jim­de ol­du­ğu gi­bi, ya­sak­la­ra sa­rıl­dı­lar…
Bas­kı, sin­dir­me, yıl­dır­ma ha­re­ka­tı baş­lat­tı­lar…
Yan­daş med­ya ve ge­ri ze­ka­lı trol­ler ha­re­ke­te geç­ti…
İk­ti­da­ra sır­tı­nı da­ya­mış kur­şun as­ker­ler;
Tas­ma­lı tip­ler;
Kol­la­rı, ba­cak­la­rı, dil­le­ri ip­le­re tu­tuş­tu­rul­muş kuk­la­lar…
Ya­lan, ha­ka­ret ve teh­dit­ler­le dört bir kol­dan sal­dı­rı­yor­lar!..
Ama bo­şu­na, si­nek vı­zıl­tı­sı ka­dar hük­mü yok!..
* * *
Bun­lar gü­ya “ya­sak­lar­la mü­ca­de­le­” di­ye gel­di­ler sı­kı­yö­ne­tim dö­nem­le­ri da­hil cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin “en ya­sak­çı si­ya­set kum­pan­ya­sı­” ol­du­lar!..
Za­ma­nın­da Bal­yoz ve Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­la­rı­na ya­sak ge­tir­di­ler, şüp­he­li da­ha ad­li­ye­den çık­ma­dan ver­di­ği ifa­de dı­şa­rı sız­dı­rıl­dı, çar­şaf çar­şaf ya­yın­lan­dı…
Ada­na­’da ya­ka­la­nan TI­R’­la­ra ya­sak…
Tay­yi­p’­in be­ğen­me­di­ği twe­et­ler yü­zün­den Twit­te­r’­a ya­sak…
Şe­hit sav­cı fa­ci­ası­na ya­sak…
Ar­ka­dan yi­ne Twit­te­r’­a ya­sak…
İla­ve­ten Fa­ce­bo­ok ve Yo­u Tu­be­’a ya­sak…
Son ola­rak da “dav­ra­nış­la­rı be­ğe­nil­me­ye­n” (yan­daş ol­ma­yan) ga­ze­te­ci­le­rin Mec­li­s’­e gir­me­si­ne ya­sak…
Tür­ki­ye ya­sak­lar ül­ke­si ol­du…
* * *
Gös­te­ri ve yü­rü­yüş için Sad­ra­zam Ah­met son sö­zü­nü söy­le­di:
“İ­zin­siz kim­se so­ka­ğa adı­mı­nı ata­ma­z”
Vay be de­mok­rat ada­ma bak!..
Tay­yip, ek­mek al­ma­ya gi­der­ken po­li­sin at­tı­ğı gaz fi­şe­ği­nin ba­şı­na isa­bet
et­me­si so­nu­cu ölen Ber­kin El­van için, “Ek­mek al­ma­ya git­ti­ği­ne da­ir bel­ge var mı?” de­miş­ti…
Bun­dan son­ra ço­cuk­lar ek­mek için bel­ge ala­cak­lar; bu ko­nu­da Ada­na Be­le­di­ye Baş­ka­nı he­men ha­re­ke­te geç­ti ve ço­cuk­la­ra “Ek­mek ser­ti­fi­ka­sı­” ver­mek için ha­zır­lık­la­ra baş­la­dı!!!
* * *
Ken­di­le­ri­ni “tan­rı­” sa­nan­lar…
Ga­za­ba gel­di­ler…
Her şe­ye ya­sak koy­du­lar…
Ya­sak­lar, ya­sak­lar ve so­ruş­tur­ma­lar…
Ama bu da ge­çer…
Her ge­ce­nin bir sa­ba­hı var­dır!..
Ye­ni saf­sa­ta!..
Kur­tu­luş Sa­va­şı ve Lo­zan Kah­ra­ma­nı İs­met İnö­nü, bir­lik­te cum­hu­ri­ye­ti kur­duk­la­rı si­lah ve si­ya­set ar­ka­da­şı Ata­tür­k’­ü ze­hir­le­ye­rek öl­dür­müş!..
Kar­ga­lar bi­le bir yer­le­riy­le gül­dü­ler…
Bü­lent Arın­ç’­a sui­kast…
Öza­l’­ı ze­hir­le­di­ler…
Ka­ba­ta­ş’­ta ha­nım kar­de­şi­mi­zi dö­vüp üze­ri­ne işe­di­ler…
Ca­mi­ de iç­ki iç­ti­ler…
Sü­mey­ye­’ye sui­kast…
Hiç­bi­ri tut­ma­dı, hep­si pa­lav­ra çık­tı…
* * *
Bu­gü­ne ka­dar Ata­tür­k’­e dil uzat­ma­ya ce­sa­ret ede­me­yen­ler hep İs­met Pa­şa­’ya, cum­hu­ri­ye­tin ka­za­nım­la­rı­na dil uzat­ma ha­in­li­ği­ni gös­ter­miş­ler­dir…
Bu de­fa da Ata­türk üze­rin­den İs­met Pa­şa­’yı zan al­tın­da bı­rak­ma­ya ça­lı­şan­lar çık­tı… Hat­ta bir yan­daş TV ka­na­lın­da ko­nu­şan bi­ri, Ata­tür­k’­ün ke­mik­le­ri üze­rin­de in­ce­le­me ya­pı­la­rak ze­hir­le­me ola­yı­nın or­ta­ya çı­ka­rı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­ye­cek ka­dar ken­di­ni kay­bet­ti…
Fe­riş­ta­hı gel­se de­ğil Tür­ki­ye­’de dün­ya­da kim­se bu ce­sa­re­ti bu­la­maz…
Di­ğer pa­lav­ra­la­ra gü­lüp ge­çer­si­niz, ama böy­le­si­nin he­sa­bı so­rul­ma­lı­dır!..
İnö­nü Ai­le­si­’nin yar­gı önün­de bu
he­sa­bı so­ra­ca­ğın­dan emi­nim!..
SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.