Saygı Öztürk: Baro Başkanı, Melih Gökçek destekli mi?

Saygı Öztürk-2014-1Si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı bi­rer bi­rer AK­P’­nin kon­tro­lü al­tı­na gi­ri­yor. Avu­kat­la­rın mes­lek ör­gü­tü ba­ro­la­rın da gü­cü­nü par­ça­la­mak için gös­te­ri­len ça­ba­lar­dan Ana­do­lu­’da da so­nuç alı­nı­yor. Pe­ki yar­gı­ya olan bas­kı­la­rı, hu­kuk­suz­luk­la­rı kim sor­gu­la­ya­cak? Ba­ro­la­ra ve onun üst ku­ru­lu­şu olan Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği­’ne bu dö­nem­de da­ha bü­yük gö­rev dü­şü­yor.

İs­tan­bul Ba­ro­su Baş­kan­lı­ğı­’na Ümit Ko­ca­sa­kal se­çil­di. An­ka­ra Ba­ro­su se­çi­min­de ay­nı ta­ba­na hi­tap eden De­mok­ra­tik Sol Avu­kat­la­r’­ın iki aday çı­kar­ma­sıy­la bü­yük ya­rış ya­şan­dı. 1974’ten bu ya­na An­ka­ra Ba­ro­su se­çi­mi­ni De­mok­ra­tik Sol Avu­kat­lar gru­bu­nun des­tek­le­di­ği aday­lar ka­za­nı­yor. Son 15 yıl­dır aday­lar, ön­se­çim­le be­lir­le­ni­yor. Son ön­se­çim­de ise 3 bin 907 avu­kat oy kul­lan­dı,
Ha­kan Can­du­ran ra­ki­bi­ne 700 oy fark at­tı.

Ba­ro­yu böl­mek adı­na

Ha­kan Can­du­ra­n’­ın aday­lı­ğı­nı An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çe­k’­in des­tek­le­di­ği, avu­ka­tı Meh­met Ali Alan ve bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­sin­de­ki avu­kat­la­rın Can­du­ra­n’­a oy ver­me­si için ça­ba gös­ter­di­ği id­di­ası gün­de­me gel­di. Bu id­di­a o ka­dar ya­yıl­dı ki, Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği Baş­ka­nı Me­tin Fey­zi­oğ­lu­’nun gü­cü­nü za­yıf­lat­mak, bir­li­ğin al­tı­nı bo­şalt­mak için böy­le bir oyu­na gi­ril­di­ği öne sü­rül­dü. An­ka­ra Ba­ro­su Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Fey­zi­oğ­lu­’nun yar­dım­cı­lı­ğı­nı ya­pan, da­ha son­ra is­ti­fa eden Can­du­ra­n’­a kar­şı, Fey­zi­oğ­lu de­ğer­li bir avu­kat olan Fa­tih De­niz Ala­ed­di­noğ­lu­’nu aday gös­ter­di. Böy­le­ce ay­nı grup iki aday­lı ola­rak ya­rı­şa gir­di.
Avu­kat­la­ra SMS yo­luy­la, Ha­kan Can­du­ran için ön­se­çim­de “cum­hu­ri­yet düş­man­la­rı­nın oy kul­lan­dı­ğı­” id­di­ası ile­til­di. Bu du­rum, se­çi­mi da­ha da çe­kiş­me­li ha­le ge­tir­di. Sol, di­ğer grup­lar­la de­ğil ken­di ara­sın­da mü­ca­de­le­ye gi­riş­ti. Se­çim­de oy­lar bö­lün­dü ve tek aday gös­te­ril­miş ol­say­dı 6 bi­ni aş­kın oy al­ma­sı ge­re­ken De­mok­ra­tik Sol gru­bu­nun ada­yı 3 bin 552 oy al­dı. Hü­kü­met­le ce­ma­at ara­sın­da kav­ga ya­şan­ma­mış ol­say­dı se­çim sol gru­bun ye­nil­gi­siy­le so­nuç­la­na­cak­tı. So­lun güç­lü ol­ma­sı Ha­kan Can­du­ra­n’­ı, An­ka­ra Ba­ro­su Baş­kan­lı­ğı­’na ta­şı­dı.
Da­ha se­çi­min sı­cak­lı­ğı geç­me­den, Can­du­ran ye­ni gö­re­vi­ne baş­la­ma­dan ken­di­siy­le hak­kın­da­ki id­di­ala­rı ve bun­dan son­ra An­ka­ra Ba­ro­su­’nun ne ya­pa­ca­ğı­nı ko­nuş­tuk. Ta­bi­i ki ilk so­ru “Me­lih Gök­çe­k’­in si­zi des­tek­le­di­ği doğ­ru mu?” ol­du. İş­te söy­le­dik­le­ri:

“Ha­ka­ret ka­bul ede­ri­m”

“Ha­ya­tım­da Me­lih Gök­çe­k’­le ko­nuş­ma­dım. Hiç ta­nış­ma­dım. Te­sa­dü­fen de ol­sa yan ya­na bu­lun­ma­dım. Ne be­nim on­dan aday­lı­ğım­la il­gi­li bir ta­le­bim ol­du, ne de on­dan ba­na gö­rüş­me ya da ta­nış­ma ta­le­bi gel­di. Ben De­mok­ra­tik Sol Avu­kat­lar gru­bu­nun, bir üye­si ola­rak Tür­ki­ye­’ye ve özel­lik­le An­ka­ra­’ya ya­şam ala­nın­da ve hu­kuk ala­nın­da bü­yük za­rar­lar ver­miş ve hiç­bir şe­kil­de tas­vip et­me­di­ğim bir ki­şiy­le böy­le bir ko­nu­da adı­mın geç­me­si­ni, sol gö­rüş­lü bi­ri ola­rak, sol gö­rüş­te­ki in­san­la­ra ha­ka­ret ka­bul ede­rim. Böy­le bir ko­nu­da adı­mın anıl­ma­sı­nı zul sa­ya­rım.
Bun­dan 21 yıl ön­ce An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si so­lun elin­dey­ken, iki sol ada­yın ken­di için­de an­la­şa­ma­ma­sı ne­de­niy­le Me­lih Gök­çek az bir oy far­kıy­la Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­’na se­çil­di. Yö­net­me kül­tü­rüy­le bil­di­ği­miz lü­tuf­la, bi­at­la, ma­kar­nay­la ne ya­zık ki An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ nin yö­ne­ti­mi­ni sür­dür­dü. Şim­di An­ka­ra Ba­ro­su da böy­le bir bö­lün­me ya­şa­ma­ya de­vam eder­se ge­le­cek se­çim­ler de ay­nı akı­be­te uğ­ra­ya­bi­lir.”
İş­te, bu­nun için ba­zı ön­lem­ler ala­cak­la­rı­nı an­la­tı­yor. 2015 yı­lı ba­şın­da, De­mok­ra­tik Sol Avu­kat­lar ge­nel ku­ru­lu ya­pı­la­cak, il­ke­ler be­lir­le­ne­cek, se­çim sis­te­mi göz­den ge­çi­ri­le­cek. Sis­te­me dı­şa­rı­dan mü­da­ha­le ola­sı­lı­ğı­na iliş­kin ön­lem­ler de be­lir­le­ne­cek.
An­ka­ra Ba­ro­su­’nun ye­ni Baş­ka­nı Ha­kan Can­du­ran, “Da­ha ön­ce de ol­du­ğu gi­bi si­ya­se­ten Ata­türk il­ke ve dev­rim­le­ri­nin ışı­ğın­da, Cum­hu­ri­ye­t’­in te­mel de­ğer­le­ri­nin ya­nın­da, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne ina­nan­lar­la ve ev­ren­sel hu­kuk ku­ral­la­rı­na da­ya­na­rak, can­lı hak­la­rı­na say­gı­lı bir yö­ne­tim ol­ma­yı ta­ah­hüt edi­yo­ruz. Bu il­ke­le­re ve dev­rim­le­re ay­kı­rı dav­ra­nan her ki­şi ve ku­ru­mun da kar­şı­sı­na ola­ca­ğız; bu­nun için ge­re­kir­se so­kak­la­ra ine­ce­ği­z” di­yor.

İlk kut­la­ma Kı­lıç­da­roğ­lu­’n­dan

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Can­du­ra­n’­ı te­le­fon­la ara­dı ve ba­şa­rı di­lek­le­ri­ni ilet­ti. Ümit Ko­ca­sa­kal da İs­tan­bul Ba­ro­su Baş­kan­lı­ğı­’nı yi­ne müt­hiş bir fark­la ka­zan­mış­tı. İki baş­kan bir­bir­le­ri­ni kut­la­dı. İs­tan­bul Ba­ro­su Ge­nel Sek­re­te­ri Hü­se­yin Öz­bek, sa­mi­mi duy­gu­la­rı­nı ak­tar­dı. An­la­şı­lı­yor ki An­ka­ra ve İs­tan­bul Ba­ro­su ara­sın­da tam bir iş­bir­li­ği ola­cak. Bu­nu Can­du­ran şu söz­ler­le açık­lı­yor:
“Ü­mit Ko­ca­sa­ka­l’­ın söy­le­di­ği her şe­yin al­tı­na im­za ata­ca­ğız. İz­mi­r’­de de bi­zim de­ğer­le­ri­mi­ze ya­kın bir ar­ka­da­şı­mız se­çi­le­cek. Üç bü­yük ba­ro, di­ğer ba­ro­la­rı­mız­la gü­cü­nü bir­leş­ti­re­cek, ba­ro­lar bir­li­ğiy­le bir­lik­te mü­ca­de­le­si­ni sür­dü­re­cek.”
TOB­B’­un, Türk-İş’­in, TES­K’­in, TİS­K’­in, TÜ­Sİ­AD’­ın ve da­ha ni­ce­le­ri­nin ses­siz, sus­kun ol­du­ğu dö­nem­de bir tek se­si çı­kan, hu­kuk­suz­luk­la­rı di­le ge­ti­ren Tür­ki­ye Ba­ro­lar Bir­li­ği kal­dı. Şim­di on­lar ara­sı­na da gü­ven­siz­lik duy­gu­su aşı­la­nı­yor. Avu­kat­lar bu oyu­na gel­mez.

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.