Saygı Öztürk: Başbakan, Baykal kaseti için ne yaptı?

Saygı ÖZTÜRK-1CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, gö­rün­tü­le­rin ya­yın­lan­dı­ğı­nı 7 Ma­yıs 2010 ta­ri­hin­de, er­ken sa­at­te öğ­ren­miş­ti. Mil­let­ve­ki­li se­çil­me­den ön­ce avu­kat­lı­ğı­nı ya­pan Şa­hin Men­gü­’yü te­le­fon­la ara­dı­ğın­da, Men­gü, avu­kat­lık bü­ro­su­na doğ­ru gi­di­yor­du. Ge­ce ya­rı­sı bir ga­ze­te­ci ken­di­si­ne bil­gi ver­miş, o da ya­sal mü­da­ha­le için avu­kat­lık bü­ro­sun­da­ki ar­ka­daş­la­rı­nın bü­ro­ya er­ken gel­me­si­ni is­te­miş­ti. Bay­kal, ge­rek­li hu­ku­ki mü­da­ha­le­nin ya­pıl­ma­sı­nı ve ken­di­si­ni bil­gi­len­dir­me­si­ni söy­lü­yor­du.
De­niz Bay­ka­l’­ın ve­kil­le­rin­den bi­ri­si olan Men­gü­’nün or­ta­ğı Avu­kat Mut­lu­han Ka­ra­gö­zoğ­lu, me­sa­inin baş­la­dı­ğı sa­at­te An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı Bi­li­şim Suç­la­rı Bü­ro­su­’na di­lek­çe­si­ni ver­miş, Bay­kal hak­kın­da hu­ku­ka ay­kı­rı ya­yın yap­tı­ğı­nı öne sür­dü­ğü ha­ber­vak­tim.com ile me­ta­ca­fe.com in­ter­net say­fa­la­rı­na eri­şi­min en­gel­len­me­si ve içe­ri­ği­nin çı­ka­rıl­ma­sı­nı, so­rum­lu­la­rı hak­kın­da iş­lem ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yor­du.
Baş­ba­kan Er­do­ğan o gö­rün­tü­le­ri hep kul­lan­dı. Ba­ğı­ra ba­ğı­ra “On­lar özel de­ğil, ge­nel­dir ge­nel” di­yor­du. Bu­gün, or­ta­ya çı­kan ses ka­yıt­la­rın­dan son­ra ay­nı Er­do­ğan, o gö­rün­tü­le­ri ya­rım sa­at son­ra ken­di­si­nin in­ter­net­ten çı­ka­rıl­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı­nı söy­lü­yor.
Bu ne yet­ki böy­le? Baş­ba­kan is­te­di­ği gö­rün­tü­yü in­ter­net si­te­sin­den çı­kart­tı­ra­bi­li­yor mu? İs­te­di­ği gö­rün­tü­yü çı­kart­ma yet­ki­si­ne sa­hip olan, is­te­di­ği gö­rün­tü­yü de ya­yın­lat­tı­ra­bi­lir. Bir hu­kuk­çuy­la ko­nuş­tum şun­la­rı söy­le­di:
“Baş­ba­ka­nın ka­nu­nen böy­le bir yet­ki­si yok. Bu­nu söy­le­me­si bir hu­kuk ayı­bı­dır. An­cak sa­vaş ha­li ve sı­kı­yö­ne­tim dö­nem­le­rin­de ba­zı şart­lar­da mü­da­ha­le edi­le­bi­lir. Bu­nun dı­şın­da Baş­ba­ka­n’­ın hiç­bir yet­ki­si bu­lun­ma­mak­ta­dır.”
Er­do­ğa­n’­ın is­te­ğiy­le de­ğil…
Avu­kat Mut­lu­han Ka­ra­gö­zoğ­lu, gö­rün­tü­le­rin bir an ön­ce si­te­den çı­ka­rıl­ma­sı için çır­pı­nı­yor­du. An­ka­ra 3. Sulh Ce­za Mah­ke­me­si Ha­ki­mi Dr. Afak İl­le­ez, Sav­cı­lı­ğın baş­vu­ru­su­nu “ge­cik­me­sin­de sa­kın­ca bu­lu­nan ha­l” ola­rak de­ğer­len­dir­di ve 2010/642 sa­yı­lı dos­yay­la Bay­ka­l’­la il­gi­li gö­rün­tü­le­rin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı ve eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ver­di.
O gün ya­şa­dık­la­rı­nı hiç unut­ma­yan Avu­kat Mut­lu­han Ka­ra­gö­zoğ­lu, “Baş­ba­kan, çe­şit­li açık­la­ma­la­rın­da, De­niz Bay­kal ola­yı­na hü­kü­met ve yü­rüt­me ola­rak mü­da­hil olup, özel ha­ya­tın giz­li­li­ği­ni ih­lal eder ma­hi­yet­te­ki ya­yı­nın dur­du­rul­ma­sı için TİB ve di­ğer ma­kam­la­ra ta­li­mat ver­di­ği ve bu ta­li­mat­lar so­nu­cu özel ha­ya­ta mü­da­ha­le eden ya­yın­la­ra eri­şi­min en­gel­len­di­ği ko­nu­sun­da­ki açık­la­ma­la­rı ke­sin­lik­le ger­çe­ği yan­sıt­ma­mak­ta­dır. Bay­kal ile il­gi­li ya­yın­la­ra eri­şi­min en­gel­len­me­si­nin tek ne­de­ni ida­ri ma­kam­la­rın em­ri de­ğil, yet­ki­li ve gö­rev­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ve mah­ke­me­ler­ce ve­ri­len eri­şim en­gel­le­me ka­rar­la­rı­dı­r” di­yor.
Açık­ça­sı, o gö­rün­tü­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı için Baş­ba­kan kı­lı­nı bi­le kı­pır­dat­ma­dı. Bun­la­rı öğ­re­nin­ce, aca­ba in­ter­ne­te sız­dı­rı­lan ve or­tam din­le­me­si ol­du­ğu an­la­şı­lan ka­yıt­lar­da­ki ko­nuş­ma­lar gi­bi bi­ri­si göz­lü­ğü­nü ta­kıp gö­rün­tü­le­ri iz­li­yor, son­ra da­nış­ma­nı ara­cı­lı­ğıy­la in­ter­net si­te­si­ne gön­de­rir­ken “CHP şim­di bit­ti­” di­ye el­le­ri­ni mi ovuş­tu­ru­yor…
Baş­ba­kan, yi­ne ka­rış­ma­dı
Mah­ke­me ka­ra­rı­na rağ­men, ay­nı gö­rün­tü­ler 2011 yı­lın­da yi­ne in­ter­net­te ya­yın­lan­ma­ya baş­la­nı­yor. Bu kez avu­kat Mu­zaf­fer Yıl­maz, gö­rün­tü­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı için baş­vu­ru­da bu­lu­nu­yor. Yıl­maz da, bı­ra­kın Baş­ba­kan ya da ida­ri bi­rim­ler­den yar­dım gör­me­yi, san­ki bi­ri­le­ri bi­raz da­ha ya­yın­da kal­ma­sı için ça­ba gös­te­ril­di­ği­nin far­kın­day­dı.
İl­ginç­tir, ay­nı gün­ler­de Or­ge­ne­ral Sal­dı­ray Ber­k‘­le il­gi­li ses ka­yıt­la­rı da in­ter­net­te ya­yın­la­nı­yor. As­ke­ri Sav­cı­lık “Bun­lar ay­nı mer­kez­den ya­yı­lı­yor. Kay­na­ğı ay­nı. Tek kay­nak­tan çık­tı­ğı­na gö­re bu­nu araş­tı­ra­lı­m” di­yor. Ya­pıl­mı­yor. O si­te­nin bil­gi­sa­yar ka­yıt­la­rı, ya­yın ta­ri­hin­den son­ra si­li­ni­yor. Ya­ni hay­li il­ginç­lik ve ko­ru­ma­cı­lık var…
O yüz­den­dir ki, Baş­ba­ka­nın “Bay­ka­l’­ın gö­rün­tü­le­ri­ni ben kal­dırt­tı­m” söz­le­ri ger­çe­ği yan­sıt­mı­yor.
Şu “Angajman kuralı” dedikleri
Su­ri­ye­’de­ki ge­liş­me­ler­den son­ra sık­ça kul­la­nı­lan “An­gaj­man ku­ra­lı­”nın ne an­la­ma gel­di­ği­ni 45. Do­nan­ma Ko­mu­ta­nı emek­li Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ne­r’­den din­li­yo­rum:
“Ge­nel­lik­le, bir üst ma­kam­dan mü­sa­ade ve­ya onay al­mak için sü­re­nin çok kı­sa ol­du­ğu du­rum­lar­da, na­sıl ha­re­ket edi­le­ce­ği­ni em­ret­mek, be­lirt­mek ve­ya ta­li­mat ver­mek için bir di­zi an­gaj­man ku­ral­la­rı ha­zır­la­nır. Ör­ne­ğin çok ba­sit­çe;
A-1: As­ke­ri uçak yö­nü­nü ül­ke­mi­ze çe­vir­miş, ge­li­yor­sa, sı­nır­dan 20 Mil me­sa­fe­den iti­ba­ren tel­siz­le ikaz et.
A-2: As­ke­ri uçak atış kon­trol ra­da­rı­nı bi­zim uça­ğı­mı­za ki­lit­le­miş ve 4 mil­den da­ha faz­la yak­laş­mış ise, ateş et.
A-3: Ya­ban­cı As­ke­ri uçak sı­nı­rı­mı­zı 500 met­re ih­lal et­miş ise ateş et v.b.
Bu şe­kil­de, kar­şı­la­şı­la­bi­le­cek du­rum­la­ra gö­re ne­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni or­ta­ya ko­yan 10’lar­ca an­gaj­man ku­ra­lı ha­zır­la­nır ve bu­nun için kim­le­rin yet­ki­len­di­ril­di­ği be­lir­ti­lir. Ör­ne­ğin, A-1 ve
A-2 ku­ral­la­rı­nın uy­gu­la­ma yet­ki­si Dev­ri­ye Uça­ğı pi­lo­tu­na, A-3 ku­ra­lı yet­ki­si Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’na ve­ri­le­bi­lir. Özet ola­rak, an­gaj­man ku­ral­la­rı, ön­ce­den ha­zır­lan­mış, o du­rum­la kar­şı­laş­tı­ğı­nız­da ne yap­ma­nız ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten, yet­ki­li­le­rin da­ha ön­ce bi­ze ver­dik­le­ri emir­ler­dir.”

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.