Saygı Öztürk: Bir de Koman Paşa’dan dinleseydi

Saygı ÖZTÜRK-1YAZARLAR-Teo­man Ko­man, MİT Müs­te­şar­lı­ğı, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı gö­rev­le­rin­de bu­lun­du. Böy­le kri­tik gö­rev­ler­de bu­lu­nan­lar, gö­rev­le­rin­den do­la­yı za­man za­man eleş­ti­ri­lir. Teo­man Ko­ma­n’­ın ve­fa­tı­nın ar­dın­dan, AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Çe­lik, “Yap­tık­la­rı­nın he­sa­bı­nı ve­r­me­den git­ti­” de­di.
Hü­se­yin Çe­li­k’­in kız­gın­lı­ğı, Teo­man Ko­ma­n’­ın üs­teğ­men ola­rak Yas­sı­ada’­da gö­rev yap­ma­sı ve tu­tuk­lu­la­ra kö­tü dav­ran­ma­sı de­ğil. Asıl kız­gın­lı­ğı, 28 Şu­bat ka­rar­la­rın­da Ko­ma­n’­ın im­za­sı bu­lun­ma­sı, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı­’nın, ir­ti­ca­i fa­ali­yet­le­re kar­şı alı­na­cak ön­lem­le­ri ek­sik­siz uy­gu­la­ma­sı­dır.
Oda ar­ka­da­şın­dan din­le­dim
Te­rör suç­la­ma­sıy­la tu­tuk­la­nan ya da hü­küm gi­yen­ler yük­sek gü­ven­lik­li F ti­pi ce­za­evi­ne ko­nu­lu­yor. Bu ül­ke­de MİT Müs­te­şar­lı­ğı, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı yap­mış olan, üs­te­lik yü­rü­mek­te bi­le zor­la­nan 77 ya­şın­da­ki Teo­man Ko­ma­n’­ı F ti­pi ce­za­evi­ne koy­du­lar.
An­ka­ra-Sin­can F-1 Ti­pi Ce­za­evi’­nin A-3 Blo­k’­ta bu­lu­nan 7 nu­ma­ra­lı oda­da Kor­ge­ne­ral Mus­ta­fa Bı­yık tek ba­şı­na, 8 nu­ma­ra­lı oda­da emek­li Or­ge­ne­ral Teo­man Ko­man, emek­li Kor­ge­ne­ral Ka­mu­ran Or­hon ve emek­li Tüm­ge­ne­ral Ke­nan De­niz bir­lik­te ka­lı­yor­du. 9 nu­ma­ra­lı oda­nın sa­kin­le­ri ise emek­li or­ge­ne­ral­ler Hik­met Kök­sal, Ah­met Çö­rek­çi ve İl­han Kı­lı­ç’­tı.
Ön­ce­ki gün ce­za­evin­de ko­nuş­tu­ğum emek­li Kor­ge­ne­ral, MHP Mil­let­ve­ki­li En­gin Alan, “Teo­man Pa­şa­’ya ya­pı­la­n zu­lüm­dü. Mah­ke­me­de mer­di­ven­den ine­mi­yor­du. Ko­lu­na gir­miş­ti­m” di­yor. Ama, Ko­man Pa­şa, has­ta­lı­ğı, ra­hat­sız­lık­la­rı ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek tah­li­ye edil­me­si­ne şid­det­le kar­şı çı­kı­yor­du.
Ce­za­evin­de ta­mı ta­mı­na 15 ay kal­dı. Ce­za­evin­de­ki oda ar­ka­da­şı Ka­mu­ran Or­han da böb­rek­le­rin­den ra­hat­sız­dı. Teo­man Ko­ma­n’­ın has­ta­lık­la­rı tür­lü tür­lüy­dü. Ko­ma­n’­ın, 18 ba­sa­ma­ğı çı­kıp üst kat­ta bu­lu­nan oda­sı­na çı­kıp-in­me­si­nin im­ka­nı yok­tu. O yüz­den, ce­za­evi yö­ne­ti­mi­nin iz­niy­le, Ko­man Pa­şa ce­za­evi­nin gi­riş ka­tın­da kal­dı.
Emek­li al­bay Ali­can Türk, ce­za­evi gün­lü­ğü­ne, Ko­man Pa­şa ile il­gi­li şun­la­rı yaz­mış: “Ge­çen­ler­de Teo­man Ko­man ile Ka­mu­ran Or­hon pa­şa­la­rı gör­düm, içim par­ça­lan­dı. İlk kez is­yan et­tim. O yaş­ta­ki -üs­te­lik has­ta- adam­la­rı bu­ra­lar­da sü­rün­dü­ren­le­re ya­zık­lar ol­sun! He­le bir de bun­la­rı ‘a­da­le­t’ adı­na yap­mı­yor­lar mı, dü­şün­dük­çe kah­ro­lu­yo­rum. Adam­lar ka­çı­yor­lar mıy­dı? Yü­rü­mek­ten bi­le aciz in­san­lar na­sıl ka­çar­lar? Kin ve nef­ret vic­dan­la­rı, mer­ha­met duy­gu­su­nu bu ka­dar mı kö­rel­tir? Ye­min ede­rim adam­la­rın o hal­le­ri­ni gör­dük­ten son­ra ben ken­di der­di­mi unut­tum, on­lar için da­ha çok ta­sa­la­nır ol­dum. Gel de So­ner Yal­çı­n’­ın ‘bu din­ci­ler­de hiç Al­lah kor­ku­su yok!’ sö­zü­ne ka­tıl­ma. Evet, bun­lar ger­çek­ten inanç­lı in­san­lar fa­lan de­ğil. Bun­lar sa­de­ce kin­dar.”
Çe­li­k’­in id­di­asına ne dedi?
AKP Ge­nel Baş­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, Ko­ma­n’­ın Yas­sı­ada’­da üs­teğ­men ola­rak gö­rev ya­par­ken Men­de­res ve di­ğer­le­ri­ne kö­tü dav­ran­dı­ğı­nı, to­kat at­tı­ğı­nı öne sü­rü­yor. Emek­li Kor­ge­ne­ral Ka­mu­ran Or­han, “Bu du­ru­mu rah­met­li bi­ze kaç de­fa an­lat­mış­tı­” de­di ve söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Yas­sı­ada’­da gö­rev yap­tı­ğı gün­le­ri bel­ki 50 de­fa ko­nuş­tuk. Bı­ra­kın ba­kan­la­ra, mil­let­ve­kil­le­ri­ne to­kat at­ma­yı ora­da bu­lu­nan­la­ra hür­met­te hiç ku­sur et­me­di­ği­ni, hat­ta, bir ye­re gö­tü­rü­le­cek­le­ri za­man yol­da yo­rul­duk­la­rı­nı dik­ka­te alıp din­len­me­le­ri­ni de sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor­du. De­mok­ra­si­ye ina­nan, mes­le­ği­ne aşık bir ko­mu­tan­dı.”
Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Çe­lik, ir­ti­ca­i fa­ali­yet­le­re kar­şı alı­nan ön­lem­ler­de im­za­sı olan Teo­man Ko­ma­n’­a ve­fa­tın­dan son­ra kı­za­ca­ğı­na da­ha ön­ce or­ta­ya çı­kıp o açık­la­ma­la­rı yap­ma­lıy­dı. Me­rak et­tik­le­ri­ni, ce­za­evin­de de gi­dip so­ra­bi­lir­di. Fet­hul­lah Gü­le­n’­le il­gi­li MGK ka­ra­rın­da Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın na­sıl im­za­sı bu­lu­nu­yor­sa, Ko­ma­n’­ın da MGK ka­ra­rın­da im­za­sı­nın bu­lun­ma­ma­sı­na ya­dır­ga­ma­ma­lıy­dı. Ve­fat ede­nin ar­ka­sın­dan bu ağır if­ti­ra­lar­da bu­lun­ma­ma­lıy­dı…
Ve­ki­l ba­ba­sı­nın tra­fik ce­za­sı Fa­kir Fo­nu­’n­dan
Baş­ba­ka­n’­a ya­kın bir mil­let­ve­ki­li­nin ba­ba­sı, .. SYR 17 pla­ka­lı si­yah renk­li Ford Mon­de­o mar­ka oto­mo­bi­li­ni 3 Ka­sım ta­ri­hin­de Bi­le­ci­k’­in Pa­zar­ye­ri İl­çe­si­’n­de uy­gun­suz bir ye­re park et­ti. Sa­at 12.15 ci­va­rın­da tra­fik po­li­si Ka­ra­yol­la­rı Tra­fik Ya­sa­sı­’nın 61/c mad­de­si­ne gö­re araç sü­rü­cü­sü­ne pa­ra ce­za­sı yaz­dı.
Mil­let­ve­ki­li ba­ba­sı, ce­za ya­zıl­dı­ğı­nı öğ­ren­di­ğin­de il­çe­yi aya­ğa kal­dır­dı. An­cak tra­fik ce­za­sı bir ke­re ke­sil­miş­ti. İş da­ha da bü­yü­me­sin di­ye ina­nıl­maz bir for­mül bu­lun­du. Fa­kir-fu­ka­ra­ya yar­dım et­me­si için ku­ru­lan Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vak­fı, mil­let­ve­ki­li ba­ba­sı­na ke­si­len tra­fik ce­za­sı­nı ya­tır­dı.
Bu olay bü­tün il­çe hal­kı­nın bil­di­ği bir ko­nu. AKP Pa­zar­ye­ri İl­çe Baş­ka­nı, ken­di­si­ni te­le­fon­la ara­yan ga­ze­te­ci­ye ni­çin aran­dı­ğı­nı bi­le söy­le­me­den ilk sö­zü, “Bu­ra­da ma­den yok; bo­şu­na ara­ma­yı­n” ol­du…

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.