Saygı Öztürk: Bir mesaj bile göndermedi

Saygı ÖZTÜRK-1He­men hep­sin­de yıl­la­rın yor­gun­lu­ğu var­dı. Ki­mi­si te­ker­lek­li san­dal­ye­de, ki­mi­le­ri­nin kol­la­rı­na gi­ril­miş, tö­ren ala­nı­na ya­vaş ya­vaş ge­ti­ri­li­yor­du. Ço­ğu si­ya­set­ten, bü­rok­ra­si­den ta­nı­dık isim­ler­di. Önem­li ve an­lam­lı bir gün­de bir ara­ya ge­li­yor­lar­dı. Bel­ki de bu on­lar­dan ba­zı­la­rı­nın ve­da bu­luş­ma­sıy­dı.
Ki­mi­si bir dö­ne­min ba­ka­nı, mil­let­ve­ki­li, bü­rok­ra­tı, iş ada­mı, sen­di­ka­cı­sı, si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­nun baş­ka­nı, yö­ne­ti­ci­si. Sü­ley­man De­mi­rel De­mok­ra­si ve Kal­kın­ma Mü­ze­si­’nin açı­lı­şı­na gel­miş­ler­di. Şev­ket De­mi­rel, ağa­be­yi Sü­ley­man De­mi­rel adı­na yap­tır­dı­ğı kül­li­ye için hiç­bir mas­raf­tan ka­çın­ma­mış­tı. Çün­kü bu­nu ağa­be­yi ve Tür­ki­ye için onur­lu bir gö­rev ka­bul et­miş­ti.

Hep­si De­mi­re­l’­in ya­nın­da

Sü­ley­man De­mi­rel kül­li­ye­si­nin açı­lış tö­re­nin­de ba­kan çok­tu ama sa­kın AK­P’­li ba­kan­lar ol­du­ğu­nu san­ma­yın. De­mi­rel dö­ne­min­de TBMM Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan Hü­sa­met­tin Cin­do­ruk, es­ki ba­kan­lar İs­met Sez­gin, Esat Kı­rat­lı­oğ­lu, Na­hit Men­te­şe, Ali Nai­li Er­dem, Ca­vit Çağ­lar, Yaşar Topçu, Önol Şa­kar, Ali Şev­ki Erek, Ha­san Ekin­ci, baş­ka si­ya­si par­ti­ler­de bu­lun­sa bi­le De­mi­re­l’­in bu gü­nün­de ya­nın­da olan­lar ara­sın­da Lüt­ful­lah Ka­ya­lar, Edip Saf­ter Gay­da­lı ve da­ha ni­ce­le­ri­ni gör­mek müm­kün­dü.
Yal­nız si­ya­si­ler de­ğil, bü­rok­rat­lar da ora­day­dı. Ör­ne­ğin De­mi­rel dö­ne­mi­nin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Dev­let De­net­le­me Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fah­ri Öz­türk, YÖK Baş­ka­nı Ke­mal Gü­rüz, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­le­ri Yıl­maz Er­gun, Ke­mal Önal, va­li­ler­den Adil Ya­zar ve Er­tuğ­rul Do­ku­zoğ­lu­’nu da gö­re­bi­lir­di­niz. Es­ki be­le­di­ye baş­kan­la­rı, il baş­kan­la­rı da ora­day­dı. Bir­bir­le­ri­ne De­mi­re­l’­li anı­lar an­la­tı­yor, ül­ke­nin ha­li için sık­ça, “Ahh ba­ba 20 yaş genç ol­say­dı, her şey de­ği­şir­di­” di­ye baş­la­yan cüm­ley­le de­vam edi­yor­lar­dı.
De­mi­re­l’­in bu mut­lu gü­nün­de AK­P’­den sa­de­ce bu­gün­kü TBMM Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çek ile es­ki TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­ta­n’­ı gö­re­bil­dik. Bı­ra­kın Cum­hur­baş­ka­nı­’nı, AK­P’­nin ba­kan­la­rın­dan kut­la­ma me­sa­jı bi­le yok­tu. Ama ya­ban­cı ül­ke­le­rin li­der­le­ri­nin me­saj­la­rı ulaş­mış­tı.

Si­ya­si ha­ya­tı­nın öze­ti: 6-7-9

Şim­di, be­ğen­me­di­ği ka­ri­ka­tür­ler, yo­rum­lar için Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan da­va­lar açar­ken; Sü­ley­man De­mi­rel, bı­ra­kın da­va aç­ma­yı aley­hin­de ola­bi­le­cek ka­ri­ka­tür­le­ri, yo­rum­la­rı adı­nı ta­şı­yan mü­ze­de ser­gi­li­yor. Bir ka­ri­ka­tür­de “6-7-9 De­mi­re­l” ya­zı­yor. As­lın­da si­ya­si ya­şan­tı­sı­nın öze­ti de bu… Bu ra­kam­lar 6 kez hü­kü­met­ten gi­di­şi, 7 kez baş­ba­kan olu­şu, 9’da, 9. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı an­la­mı­na ge­li­yor.
Sü­ley­man De­mi­rel De­mok­ra­si ve Kal­kın­ma Mü­ze­si­’ne gir­di­ği­niz­de si­zi elin­de ün­lü şap­ka­sıy­la Sü­ley­man De­mi­rel kar­şı­lı­yor. Es­ki­şe­hir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yıl­maz Bü­yü­ker­şen, “Ba­ba­”nın hey­ke­li­ni yap­mış. Ge­len zi­ya­ret­çi ön­ce “ba­ba­”nın bu hey­ke­liy­le kar­şı­la­şı­yor.
Böy­le bir gün­de, Prof. Dr. Yıl­maz Bü­yü­ker­şen de, ta­bi­i ki tö­re­ne ka­tıl­mış­tı. Es­ki Ada­na Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­taç Du­ra­k’­ın da ora­da ol­ma­ma­sı dü­şü­nü­le­mez­di. CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, MHP li­de­ri Dev­let Bah­çe­li ve bu iki par­ti­ye men­sup çok sa­yı­da es­ki ve ha­len gö­rev­de bu­lu­nan mil­let­ve­ki­li de De­mi­re­l’­in mut­lu ve gu­rur­lu gü­nün­de İs­lam­kö­y’­dey­di­ler. De­mi­rel, 50 yıl­lık dev­let hiz­me­tin­de hiç bu ka­dar “his­len­me­di­ği­ni­” be­lir­ti­yor ve gös­te­ri­len bu il­gi­yi Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ar­ma­ğa­nı ola­rak sa­yı­yor.

Kar­de­şin ve­fa­sı ve anıt me­zar

De­mi­re­l’­in ya­nın­da, onun üze­ri­ne tit­re­yen bir ha­nım gö­rür­sü­nüz. O, De­mi­re­l’­in dok­to­ru Ay­lin Ce­su­r’­dur. Dok­to­run­dan öte De­mi­re­l’­in kı­zı gi­bi­dir. İs­lam­kö­y’­de­ki tö­ren­de de Ay­lin Ha­nım, De­mi­re­l’­in hep ya­nın­day­dı. Bir ba­ba­ya gös­te­ri­le­cek sev­gi ve say­gı­yı, Dr. Ay­lin Ha­nım da, 9. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za, “ba­ba­”ya gös­te­ri­yor.
Şev­ket De­mi­rel, ağa­be­yi Sü­ley­man De­mi­re­l’­e, yö­re şi­ve­siy­le “a­ğa­m” di­yor. Sağ­lık so­run­la­rı ne­de­niy­le te­ker­lek­li san­dal­yey­le, ok­si­jen tü­püy­le tö­re­ne ka­tıl­dı. Ağa­be­yi De­mi­rel adı­na yap­tır­dı­ğı kül­li­ye, kar­de­şin hem ağa­be­ye, hem de mem­le­ke­ti İs­lam­kö­y’­e bir ve­fa ör­ne­ğiy­di. 20 yıl­da ta­mam­la­nan mü­ze gi­bi, 20 yıl­da ağaç­lan­dı­rı­lan Çal­ça­te­pe­’yi de bir or­ma­na dö­nüş­tür­müş.
Ne mi ola­cak o te­pe­de? Bu te­pe­de res­mi ola­rak ka­bul edi­len bir anıt-me­zar ara­zi­si Mil­li Em­lak ta­ra­fın­dan onay­lan­dı ve imar pla­nı­na iş­len­di. Al­lah ge­cin­den ver­sin, Sü­ley­man De­mi­re­l’­in o te­pe­de anıt-me­za­rı ola­cak.
İs­lam­köy, bü­yük bir bu­luş­ma­ya, ve­da­laş­ma­ya sah­ne ol­du, bü­yük bir eser ka­zan­dı. Bir dö­ne­min Tür­ki­ye­’si­ni, bel­ge­le­riy­le İs­lam­kö­y’­de açı­lan mü­ze­de gö­re­bi­le­cek­si­niz. Yo­lu­nu­zu dü­şü­rün ve Tür­ki­ye­’nin ne­re­den ne­re­ye gel­di­ği­ni, “ba­raj­lar kra­lı­”nın ne­ler yap­tı­ğı­nı da gö­rün…

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.