Saygı Öztürk: Cezalı müdürlere, yurtdışı temsil görevi

Saygı ÖZTÜRK-1YAZARLAR-Fet­hul­lah Gü­len ce­ma­ati­nin Em­ni­yet üze­rin­de öte­den be­ri bü­yük bir et­ki­si ol­du­ğu bi­li­nir. Bu et­ki son yıl­lar­da da­ha da art­tı. Bu ko­nu ra­por­la­ra, ki­tap­la­ra ko­nu ol­du. Hü­kü­met-ce­ma­at iliş­ki­le­rin­de ya­şa­nan ge­ri­lim bü­rok­ra­si­nin bir çok ke­si­min­de ol­du­ğu gi­bi şim­di Em­ni­ye­t’­e de yan­sı­dı. Şu an­da “yo­k” de­nil­se bi­le Em­ni­ye­t’­te kı­ran kı­ra­na bir mü­ca­de­le sü­rü­yor.
Baş­ba­ka­nın evi­nin alt ka­tın­da bu­lu­nan ça­lış­ma ofi­sin­de giz­li ka­me­ra­nın bu­lun­ma­sın­dan son­ra İs­tih­ba­rat Da­ire­si Baş­ka­nı, yar­dım­cı­la­rı ve ba­zı şu­be mü­dür­le­ri de­ğiş­ti­ril­di. Hü­kü­met için Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Da­ire­si­’nin öne­mi bü­yük­tür. Her tür­lü is­tih­ba­rat top­la­nı­yor, bü­tün te­le­fon­lar o mer­kez­den din­le­ni­yor. İs­tih­ba­rat ka­dar, tüm ata­ma­la­rı ya­pan Per­so­nel bi­ri­mi de önem­li­dir.
Önem­li de­ği­şiklik ger­çek­leş­ti
Haf­ta ba­şın­da Em­ni­ye­t’­te önem­li bir de­ği­şik­lik ya­pıl­dı. 276 bin po­li­sin ata­ma ve öz­lük iş­le­rin­den so­rum­lu Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Mu­am­mer Bur­çak, bu gö­rev­den alın­dı, ken­di­si­ne Em­ni­ye­t’­in baş­ka bi­rim­le­ri bağ­lan­dı. Bu, Em­ni­yet açı­sın­dan sı­ra­dan bir ata­ma de­ğil.
Per­so­nel­den so­rum­lu Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­’na, da­ha ön­ce An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü gö­re­vin­de de bu­lu­nan Ze­ki Ça­tal­ka­ya ge­ti­ril­di. Ya­kın­da, 16-18 ilin em­ni­yet mü­dü­rü de de­ğiş­ti­ri­le­cek. Se­çim­le­re, ye­ni mü­dür­ler­le gi­di­le­cek.
De­ği­şik­lik per­so­nel­le sı­nır­lı de­ğil. Em­ni­yet per­so­ne­li­nin ve ye­ni alı­na­cak per­so­ne­lin eği­ti­min­den so­rum­lu bi­rim de Eği­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­’dır. İş­te, bu da­ire­nin baş­ka­nı Me­tin Va­rol da gö­rev­den alı­nıp po­lis baş­mü­fet­tiş­li­ği­ne ve­ril­di.
Önü kesilene şans doğdu
Po­lis eği­tim mer­kez­le­ri­ne alı­na­cak üni­ver­si­te me­zu­nu po­lis aday­la­rı­nın mü­la­ka­tı, Eği­tim Da­ire­si ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon ta­ra­fın­dan ya­pı­lı­yor. Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün üst yö­ne­ti­min­den mü­la­ka­ta alı­na­cak­lar­dan “ka­zan­dı­rıl­ma­sı­” is­te­ni­len­ler­le il­gi­li bir lis­te ve­ri­li­yor. An­cak, mü­la­kat­ta bun­la­rın önem­li bir bö­lü­mü ka­zan­dı­rıl­ma­yıp “ye­dek lis­te­ye­” alı­nı­yor.
AKP Ge­nel Mer­ke­zi­’n­den, AK­P’­li mil­let­ve­kil­le­rin­den ge­len isim­le­rin ka­zan­dı­rıl­ma­ma­sı hay­li can sı­kı­yor. AK­P’­nin is­tek­le­rin­den çok, ce­ma­ate ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen­le­rin po­lis eği­tim mer­kez­le­ri­ne alın­dı­ğı id­di­ası da bu­na ek­le­nin­ce de­ği­şik­lik için düğ­me­ye ba­sı­lı­yor.
“Siz mi­si­niz bu­nu ya­pa­n” de­ni­li­yor ve for­mül de bu­lu­nu­yor. 2014 yı­lın­da ye­ni sı­nav açıl­ma­ya­cak, ye­dek lis­te­de bu­lu­nan­la­rın po­lis eği­tim mer­kez­le­ri­ne alın­ma­sı yo­lu­na gi­di­le­cek. Böy­le­ce, AK­P’­den ge­len lis­te­ler­de ka­zan­dı­rı­la­ma­yan an­cak ye­dek lis­te­ye alı­nan­la­rın da po­lis ol­ma yo­lu açıl­mış ola­cak… Bu sa­yı öy­le az de­ğil. Yak­la­şık 2 bin 850 ki­şi, 6 ay­lık bir eği­tim­den son­ra po­lis ola­rak gö­re­ve baş­la­tı­la­cak ve bun­la­rın kim ol­duk­la­rı da bel­li…
Em­ni­ye­te amir ye­tiş­ti­ren po­lis ko­lej­le­ri de bi­rer bi­rer ka­pa­tıl­dı. An­ka­ra­’da bu­lu­nan ko­le­je de öğ­ren­ci alın­ma­dı. Böy­le bir uy­gu­la­ma­nın te­me­lin­de de, ko­lej öğ­ren­ci­le­ri­ni ce­ma­atin et­ki­sin­den kur­ta­ra­ma­ma­nın yat­tı­ğı ko­nu­şu­lu­yor.
Yö­net­me­lik neden de­ğiş­ti­?
Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­nan yö­net­me­lik­le­rin sa­tır ara­la­rı­nı iyi oku­mak ge­re­ki­yor. 28 Ka­sı­m’­da, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün yurt­dı­şın­da gö­rev­len­dir­di­ği mü­şa­vir, ata­şe ve yar­dım­cı­la­rıy­la il­gi­li yö­net­me­lik­te de­ği­şik­lik ya­pıl­dı. De­ği­şik­lik­ten ön­ce­ki fık­ra­la­rı oku­ya­lım:
-ç) Em­ni­yet Ata­şe­si ile Em­ni­yet Ate­şe Yar­dım­cı­sı için, Ka­mu Per­so­ne­li Ya­ban­cı Dil Bil­gi­si Se­vi­ye Tes­pit Sı­na­vın­dan en az (C) se­vi­ye­si pu­an al­mış ol­mak ve­ya bu­na denk ka­bul edi­len ve ulus­la­ra­ra­sı ge­çer­li­li­ği bu­lu­nan bir bel­ge­ye sa­hip ol­mak,
-e) Son üç yıl­lık si­cil dö­ne­min­de olum­suz si­cil al­ma­mış ol­mak,
-f) Son üç yıl için­de, ka­de­me iler­le­me­si­nin dur­du­rul­ma­sı di­sip­lin ce­za­sı ile tak­sir­li suç­lar ha­riç pa­ra­ya çev­ril­se ve­ya te­cil edil­se da­hi ke­sin­leş­miş ha­pis ce­za­sı al­ma­mış ol­mak.
Şim­di de, ya­pı­lan yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ğiy­le yu­ka­rı­da­ki fık­ra­la­rın ne ha­le ge­ti­ril­di­ği­ni oku­ya­lım:
-ç) Em­ni­yet Ata­şe­si ile Em­ni­yet Ate­şe Yar­dım­cı­sı için, son beş yıl içe­ri­sin­de ÖSYM ta­ra­fın­dan ya­pı­lan Ya­ban­cı Dil Bil­gi­si Se­vi­ye Tes­pit Sı­na­vın­dan en az (C) se­vi­ye­si pu­an al­mış ol­mak ve­ya bu­na denk­li­ği ÖSYM ta­ra­fın­dan ka­bul edi­len di­ğer ya­ban­cı dil sı­nav­la­rı­nın bi­ri­sin­den en az (C) se­vi­ye­si­ne eş­de­ğer pu­an al­mış ol­mak,
-e) Son iki yıl­lık per­for­mans de­ğer­len­dir­me dö­ne­min­de 3,00 pu­an­dan aşa­ğı per­for­mans de­ğer­len­dir­me no­tu al­ma­mış ol­mak,
– f) Son üç yıl için­de, ka­de­me iler­le­me­si­nin dur­du­rul­ma­sı di­sip­lin ce­za­sı al­ma­mış ol­mak,
Yö­net­me­lik­le, ha­pis ce­za­sı ve­ri­len Em­ni­yet men­sup­la­rı­nın yurt­dı­şın­da ye­ni­den gö­rev­len­di­ril­me­le­ri ya da üst gö­rev­le­re atan­ma­la­rı­nı en­gel­le­yen dü­zen­le­me­ler 28 Ka­sı­m’­dan iti­ba­ren kal­dı­rıl­mış ol­du. Ad­li ve di­sip­lin ce­za­sı alan Em­ni­yet men­sup­la­rı­nın yurt­dı­şı­na çık­ma­sı­nı en­gel­le­yen mad­de or­ta­dan kal­dı­rıl­dı. Em­ni­yet, di­sip­lin mes­le­ği­dir. Şim­di, ha­pis ce­za­sı al­mış olan­la­rı yurt­dı­şı­na Tür­ki­ye­’yi tem­si­len gön­der­me­nin yo­lu­nu aç­tı­lar.
276 bin mev­cut­lu teş­ki­lat­ta, ha­pis ce­za­sı al­ma­dan yurt dı­şı­na git­mek is­te­yen pı­rıl pı­rıl in­san­lar ara­sın­dan 20 ki­şi bu­lu­na­mı­yor mu? Yok­sa bu de­ği­şik­li­ğin an­la­mı bi­ri­le­ri­ne gö­re yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği mi?

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.