Saygı Öztürk: Şimdi mi onlar “örgüt” oldu

Saygı ÖZTÜRK-1Baş­ba­kan­lık Müs­te­şar­lı­ğı­’n­dan İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’na ge­ti­ri­len Ef­kan Ala’­nın in­ter­ne­te dü­şen ve ken­di­si ta­ra­fın­dan da ya­lan­lan­ma­yan ko­nuş­ma­la­rı müt­hiş! Ga­ze­te­ci­nin evi­nin ka­pı­sı­nın kı­rı­la­rak gö­zal­tı­na alın­ma­sı­nı da, C.Sav­cı­sı­nın ne­za­re­te atıl­ma­sı­nı da, ver­di­ği ya­sa­dı­şı em­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ni de is­ti­yor. Ya­sa­dı­şı em­ri ye­ri­ne ge­ti­ren­le­re de “Suç­sa, biz onu suç ol­mak­tan çı­kar­tı­rı­z” da di­ye­bi­li­yor.
Uçan ba­ka­na yu­ha­la­ma
Ef­kan Ala, ge­le­cek se­çim­ler­de Er­zu­ru­m’­dan mil­let­ve­ki­li ada­yı ola­cak. O yüz­den, Er­zu­rum ve il­çe­le­rin­de AK­P’­nin se­çi­mi ka­zan­ma­sı için bü­yük ça­ba için­de. Al­tın­da Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne ait he­li­kop­ter bir o il­çe­ye gi­di­yor, bir öte­ki­ne. Seç­men sa­yı­sı­nın faz­la ol­du­ğu köy­le­re ini­yor.
Er­zu­ru­m’­da AK­P’­nin se­çi­mi ka­zan­ma­sı zor gö­zü­kü­yor. MHP’­nin hem il mer­ke­zin­de, hem de ba­zı il­çe­ler­de se­çi­mi ala­bi­le­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor. AKP se­çi­mi kay­be­der­se, bu Ef­kan Ala için bü­yük bir ye­nil­gi ola­cak. O yüz­den, dev­le­tin he­li­kop­te­riy­le köy köy do­la­şı­yor. Ba­kan, se­çim gü­ven­li­ği için bu ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­yor ol­sa “gö­re­vi­ni ya­pı­yo­r” der­si­niz. An­cak, du­rum hiç öy­le de­ğil. Yüz­bin­ler­ce li­ra­ya mal olan bu uçuş­lar, se­çim gü­ven­li­ği için de­ğil AK­P’­ye oy için ya­pı­lı­yor. Ta­bi­i ki bu du­rum bü­yük tep­ki çe­ki­yor.
Ba­kan, Tek­man İl­çe­si­’n­den he­li­kop­te­re bi­ni­yor, Ho­ra­sa­n’­a ini­yor. Bu il­çe­de de yi­ne tep­ki çe­ki­yor. Saa­det Par­ti­li­ler, ba­ka­nı yu­ha­lı­yor­lar. Bu­nun ne­de­ninin dev­let ma­lı­nın na­sıl ho­var­da­ca kul­la­nıl­ma­sı­na tep­ki­nin de et­ki­li ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­lım.
Ör­güt ol­du­ğu­nu ye­ni mi öğ­ren­di­niz?
Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ce­ma­atin oy­la­rı­nı ala­bil­mek için her dö­nem ce­ma­at­le ya­kın iliş­ki için­dey­di. “Ne is­te­di­ler­se­” ye­ri­ne ge­tir­di. An­cak ne is­te­dik­le­ri­ni, ne­le­ri ye­ri­ne ge­tir­di­ği­ni bir tür­lü açık­la­mı­yor. Bu­gün gö­rev­den alı­nan­la­rın ba­zı­la­rı, biz­zat Baş­ba­ka­n’­ın ona­yı ile o gö­rev­le­re ge­ti­ril­miş­ti. Ön­ce­ki gün açı­ğa alı­nan Em­ni­yet Mü­dü­rü Ra­ma­zan Ak­yü­re­k’­in “ce­ma­at­çi­” ol­du­ğu­nu bi­le bi­le Trab­zon Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne, ora­dan İs­tih­ba­rat Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­’na ata­dı­ğı­nız za­man onun si­cil ra­po­run­da “Fet­hul­lah­çı­” yaz­dı­ğın­dan ha­be­ri­niz yok muy­du?
Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün 1992 ta­rih­li ra­po­run­da, “Fet­hul­lah Gü­le­n’­in Ta­le­be­le­ri Ör­gü­tü­”n­den söz edil­di­ğin­den de mi ha­be­ri­niz yok­tu. “Ok­ya­nus Öte­sin­de­ki Vai­z” ki­ta­bım­da sö­zü­nü et­ti­ğim bel­ge­le­ri de gö­re­bi­lir­si­niz.
Baş­ba­kan şim­di tut­tur­muş “ör­gü­t” di­yor. Pe­ki, Baş­ba­kan­lı­ğı­nız dö­ne­min­de Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan mah­ke­me­le­re, C. Sav­cı­la­rı­na gön­de­ri­len ya­zı­da ni­çin “Türk Ce­za Ka­nu­nu ve Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da Fet­hul­lah Gü­len Ce­ma­ati adı al­tın­da bir ör­gü­te rast­la­nıl­ma­mış­tı­r” ce­vap­la­rı ve­ril­di? Bu ra­po­ra da­ya­na­rak 2006 yı­lın­da Gü­len hak­kın­da be­ra­at, 2010 yı­lın­da yü­rü­tü­len ay­rı bir so­ruş­tur­ma­dan da ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı ka­ra­rın­dan baş­ba­ka­nın ha­ber­siz ol­ma­sı da dü­şü­nü­le­mez.
17 Ara­lık 2013 ta­ri­hi­ne ka­dar “ör­gü­t” ola­rak gör­me­di­ği­niz Gü­len gru­bu, rüş­vet, yol­suz­luk, ka­ra pa­ra ve ses ka­yıt­la­rı or­ta­ya çı­kın­ca mı ör­güt ol­du? Ni­çin bu­gü­ne ka­dar bu ko­nu­da da­va aç­ma­dı­nız?
Şim­di “giz­li ta­nı­k” ara­nı­yor
Tür­ki­ye­’de in­san­la­rın ha­ya­tı “giz­li ta­nı­k” if­ti­ra­la­rıy­la ka­rar­tıl­dı. Kay­se­ri İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Al­bay Ce­mal Te­mi­zöz, ku­ru­lan kum­pas­lar so­nu­cu PKK’­nın önü­ne atıl­dı. O şim­di Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de. “Er­ge­ne­ko­n” ola­rak bi­li­nen da­va­da 52 giz­li ta­nık gö­rev al­dı. On­la­rın if­ti­ra­la­rıy­la in­san­lar ağır ce­za­la­ra çarp­tı­rıl­dı.
Yi­ne “giz­li ta­nı­k” ifa­de­le­ri so­nu­cu ce­za­evin­den çı­ka­ma­yan­lar­dan bi­ri­si de emek­li Or­ge­ne­ral Hur­şit To­lon. Ma­lat­ya­’da üç va­tan­da­şı­mı­zın Zir­ve Ya­yı­ne­vi­’n­de baş­la­rı ke­si­le­rek öl­dü­rül­me­si em­ri­ni Hur­şit To­lo­n’­un ver­di­ği ya­la­nı, To­lo­n’­u kah­ret­miş­tir.
Hur­şit To­lon, Ma­lat­ya­’da olay ya­şan­dı­ğı gün Ma­lat­ya Üni­ver­si­te­si­’n­de “21. Yüz­yıl­da Tür­ki­ye­” kon­fe­ran­sı­nı ve­ri­yor­du. Bu kat­li­amın ger­çek­leş­me­si için To­lon ve eşi­nin o gün Ma­lat­ya­’da bu­lun­du­ğu­nu, Si­lah­lı Kuv­ve­ler­den atı­lan bir ki­şi­nin söy­le­me­si, onun da­va­nın bir nu­ma­ra­lı sa­nı­ğı ol­ma­sı­na ve ce­za­evin­den çı­ka­rıl­ma­ma­sı­na yet­ti.
AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de “giz­li ta­nık­lı­k” uy­gu­la­ma­sı baş­la­tıl­dı. Giz­li ta­nık­lar gö­rev­le­ri­ni yap­tı, İs­tan­bu­l’­da “Er­ge­ne­ko­n”, Di­yar­ba­kı­r’­da “fa­ili meç­hul ci­na­yet­le­r”, Ma­lat­ya­’ da “Zir­ve­” da­va­la­rı baş­ta ol­mak üze­re çok sa­yı­da tu­tuk­la­ma, mah­ku­mi­yet ger­çek­leş­ti.
Şim­di, Fet­hul­lah Gü­len ce­ma­ati­ne yö­ne­lik ope­ras­yon ha­zır­lı­ğı ya­pı­lı­yor. Bu­nun için “giz­li ta­nı­k” ara­yış­la­rı­nın da de­vam et­ti­ği bi­li­ni­yor. Ka­pa­tı­lan dos­ya­lar, ye­ni­den açıl­mak için üzer­le­rin­de ça­lı­şı­lı­yor.
Dün baş­ka­la­rı­na “giz­li ta­nık­lar­la­” ya­pı­lan hak­sız­lık­la­rın, şim­di de Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan “ör­gü­t” ola­rak ni­te­len­di­ri­len­le­re ya­pıl­ma aşa­ma­sı­na ge­li­ni­yor. Dün, hu­ku­ku yok sa­yan, ayak­lar al­tı­na alan­lar şim­di “hu­ku­k” di­yor. Biz, dün na­sıl hak­sız­lık­la­ra, hu­kuk­suz­luk­la­ra kar­şı çı­kı­yor­sak, yi­ne ay­nı yer­de­yi­z…
Düzeltme: Pazar günü yayınlanan yazımda, Gümrükler Genel Müdürü Cenap Aşçı’nın soyadı Bayraktar olarak yer aldı. Düzeltir, eski Genel Müdür Cenap Bayraktar’dan özür dilerim.

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.