Saygı Öztürk: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan şaşırtan tebliğname

Saygı ÖZTÜRK-1YAZARLAR-“Bal­yo­z” da­va­sın­da 237 as­ker hak­kın­da­ki mah­ku­mi­yet ka­ra­rı­nı Yar­gı­tay 9. Ce­za Da­ire­si ona­dı. Ay­nı mah­ke­me, ge­çen haf­ta “As­ke­ri Ca­sus­luk, Fu­huş ve Şan­taj Da­va­sı­”nı da so­nuç­lan­dır­dı ve ço­ğun­lu­ğu as­ker olan 43 ki­şi hak­kın­da ve­ri­len mah­ku­mi­yet ka­rar­la­rı­nı ona­dı.
Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, “Bal­yoz Da­va­sı­”n­da di­ji­tal ve­ri­le­ri “de­li­l” ola­rak ka­bul et­me­si­ne rağ­men, bu da­va­nın teb­liğ­na­me­sin­de ise “di­ji­tal ve­ri­le­rin üze­rin­de oy­na­na­bi­le­ce­ğin­den gü­ve­ni­lir de­ğil­dir ve bu yüz­den de­lil ol­ma­z” de­di. Bu bi­le tek ba­şı­na da­va­yı boz­ma ge­rek­çe­si ola­bi­le­cek­ken, 9. Ce­za Da­ire­si boz­ma­dı. Da­ha­sı, “Bal­yoz Da­va­sı­”n­da ol­du­ğu gi­bi di­ji­tal sah­te­ci­lik­le­rin hiç­bi­ri­ne gir­me­di, de­ğer­len­dir­me­di. Ka­ra­rın­da da sav­cı­lı­ğın gö­rü­şü­ne ne­den iti­bar edil­me­di­ği­ne iliş­kin hiç­bir ifa­de­ye de yer ver­me­di.
Özet­le, iki da­va da sah­te di­ji­tal ve­ri­ler üze­ri­ne ku­rul­ma­sı­na rağ­men, Baş­sav­cı­lık bi­rin­de bu di­ji­tal ve­ri­le­rin dik­ka­te alın­ma­sı­nı, di­ğe­rin­de ise alın­ma­ma­sı­nı is­ti­yor. Şim­di, sa­nık­la­rın, avu­kat­la­rı­nın umu­du, “di­ji­tal ve­ri­ler de­lil ola­ma­z” di­yen Baş­sav­cı­lı­ğın, ko­nu­yu Yar­gı­tay Ce­za Ge­nel Ku­ru­lu­’na gö­tür­me­sin­de…
“Bal­yo­z”­dan son­ra as­ker­le­rin ba­şı­na bir dar­be da­ha in­di­ril­di. Hak­la­rın­da mah­ku­mi­yet ka­ra­rı ve­ri­len­ler­den, na­sıl bir hu­kuk­suz­luk­la kar­şı kar­şı­ya ol­duk­la­rı­nı din­li­yo­rum:
1- Yok­tan var edi­len suç ör­gü­tü: Söz­de ör­güt­te yer al­dı­ğı id­di­a edi­len hiç­bir su­bay bir di­ğe­ri­ne ter­fi ve ta­yin des­te­ği sağ­la­ya­rak, güç­lü bir po­zis­yon el­de et­me ko­nu­sun­da yar­dım­cı ola­maz. De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­’n­da ter­fi iş­lem­le­ri­nin na­sıl ya­pıl­dı­ğı göz ar­dı edil­miş­tir.
2- Tes­pit edi­le­me­yen an­cak ya­ra­tı­lan ör­güt: Söz­de suç ör­gü­tü­ne yö­ne­lik ola­rak üre­til­miş olan se­nar­yo ta­ma­men im­za­sız, di­ji­tal do­kü­man­lar­la kur­gu­lan­mış­tır. Sa­nık­lar­la il­gi­li suç oluş­tu­ra­cak hiç­bir tek­nik ve­ya fi­zi­ki ta­kip ile din­le­me kay­dı da (te­le­fon ta­pe­le­ri da­hil) mev­cut de­ğil­dir, or­ta­ya ko­na­ma­mış­tır. Ay­nı fır­ka­teyn­de gö­rev ya­pan amir-me­mur ko­nu­mun­da­ki me­sa­i ar­ka­da­şı üç su­ba­yın bir­bir­le­ri ile yap­tık­la­rı te­le­fon gö­rüş­me­le­ri/kı­sa me­saj alış­ve­riş­le­ri; içe­rik­le­ri bi­lin­me­me­si­ne, ta­pe­’le­ri mev­cut ol­ma­ma­sı­na rağ­men ör­güt ir­ti­ba­tı ola­rak ka­bul edil­miş­tir.
3- Yi­ne ‘seh­ve­n’ baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma: Da­va­nın 1 nu­ma­ra­lı sa­nı­ğı İb­ra­him Se­ze­r’­in te­le­fon din­le­me tu­ta­nak­la­rı­na as­lın­da ol­ma­yan ko­nuş­ma­la­rı ek­le­yen iki po­li­sin yar­gı­la­ma­sı de­vam et­mek­te­dir. Po­lis­ler ta­ra­fın­dan seh­ven ya­pıl­dı­ğı id­di­a edi­len iş­lem ile fu­huş çe­te­si li­de­ri ve Rus aja­nı ol­du­ğu id­di­a edi­len “Vİ­KA­” isim­li bir ka­dı­nın ol­ma­yan te­le­fon ka­yıt­la­rı ile İb­ra­him Se­ze­r’­le iliş­ki­len­di­ri­le­rek so­ruş­tur­ma­nın bir ya­lan ile baş­la­ma­sı sağ­lan­mış­tır.
4- Tek da­ya­nak di­ji­tal dos­ya­lar: De­lil ol­du­ğu id­di­a edi­len di­ji­tal dos­ya­la­rın ta­ma­mı­nın, 4 be­kar evin­de ve ev­de kim­se yok­ken ya­pı­lan ara­ma­lar­da, çan­ta­la­rın iç­le­rin­de ol­du­ğu be­lir­ti­len flash­disk, hard disk, CD ve DVD’­ler­den çık­tı­ğı id­di­a edil­miş­tir. Bil­gi­sa­yar­la­rın hu­ku­ka ay­kı­rı ola­rak kop­ya­sı (ima­jı) alın­ma­mış, çan­ta ise par­mak izi bi­le alın­ma­dan kay­be­dil­miş, kay­be­den­ler hak­kın­da da iş­lem ya­pıl­ma­mış­tır.
5- Yan­lış ev­de, suç de­li­li: Sa­nık­lar­dan Em­rah Ka­ra­ca hak­kın­da Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’ne ih­bar mak­sat­lı bir e-ma­il gel­miş, bu­nun üze­ri­ne Sav­cı Em­rah Ka­ra­ca için ara­ma ve el koy­ma ka­ra­rı al­mış, an­cak po­lis Em­rah Ka­ra­ca için çı­ka­rı­lan ara­ma em­ri ile seh­ven Em­rah Kü­çü­kak­ça­’nın evi­ne git­miş­tir. Bu­na rağ­men, Em­rah Kü­çü­kak­ça’nın evin­de ara­ma ka­ra­rı ve­ri­len Em­rah Ka­ra­ca’ ya yö­ne­lik de­lil­ler el­de edil­miş­tir. Bu­lu­nan di­ji­tal bel­ge­ler­de hiç adı geç­me­me­si­ne rağ­men Em­rah Kü­çü­kak­ça da­va­da sa­nık du­ru­mu­na düş­müş­tür. Ha­ri­ci hard disk de hâ­lâ ka­yıp­tır.
6- Şi­ka­yet­çi­si ol­ma­yan şan­taj da­va­sı: Sa­nık­lar, şi­ka­yet­çi­le­rin gö­rün­tü­le­ri­ni giz­li­ce kay­da al­mak­la suç­lan­mış an­cak el­de­ki gö­rün­tü ve ses ka­yıt­la­rı­nın biz­zat müş­te­ki­ler ta­ra­fın­dan ken­di­le­ri ve­ya ken­di ira­de­le­ri ile çe­ki­len ka­yıt­lar ol­du­ğu ifa­de­ler­le is­pat­lan­mış, kim­se ken­di­si­ne şan­taj ya­pıl­dı­ğı için şi­ka­yet­çi ol­ma­mış an­cak yi­ne de sa­nık­lar giz­li ka­yıt yap­mak­la suç­lan­mış­lar­dır.
7- İh­bar­cı­nın şa­şır­tan hı­zı ve bel­le­ği: İn­gil­te­re­’den gön­de­ri­len elek­tro­nik pos­ta­da, 3 Ağus­tos 2010 ta­ri­hin­de İs­tan­bu­l’­da ya­pı­lan ope­ras­yo­nu sa­at 00:56’da duy­du­ğu­nu be­lir­ti­yor, sa­at 01:16’da söz­de ör­gü­tün Göl­cük ad­res­le­ri gön­de­ri­li­yor. Ara­dan ge­çen sü­re 20 da­ki­ka­dır. İhbar­cı şa­hıs te­le­viz­yon­da İs­tan­bu­l’­da ya­pı­lan ope­ras­yo­nu gö­rüp, 20 da­ki­ka içe­ri­sin­de 2 say­fa ih­bar ya­zı­sı­nı ha­zır­la­mış, ev ad­res­le­ri­ni, ol­ma­yan ka­pı nu­ma­ra­sı­na ka­dar be­lir­te­rek bu ih­bar e-pos­ta­sı­nı gön­der­miş­tir.
Toz du­man için­de, ço­ğun­lu­ğu as­ker ve TÜ­Bİ­TAK gö­rev­li­si olan 43 ki­şi hak­kın­da mah­ku­mi­yet ka­ra­rı onan­mış ol­du. An­cak di­ji­tal ve­ri­le­rin de­lil sa­yı­lıp sa­yıl­ma­ya­ca­ğı ko­nu­su mut­la­ka ce­za ge­nel ku­ru­lu­na gö­tü­rül­me­li ve ka­rar ve­ril­me­li. Sı­ra­da “di­ji­tal ve­ri­li­” ye­ni da­va­lar ge­li­yor.

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.