Soner Yalçın: “78 Ajan”

Soner Yalçın-2013-1Tarih: 7 Ocak 2009
YAZARLAR-Ergenekon soruşturması kapsamında 6 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen polis operasyonu televizyonlardan yine canlı yayınlandı.
O gün saat 10.00’da Ankara’daki bir avukatlık bürosunda Av. Levent Göktaş çalışma arkadaşlarıyla olanları ekrandan seyrediyordu. Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun evinde de polislerin olduğu ekrana yansıyınca, avukat arkadaşlarından biri sordu; “Levent Bey, hakikaten Ergenekon diye bir örgüt var mı?”
Sorunun muhatabı Göktaş, bunu bilecek kadar devlette çok özel görevler yaptı. 25 yıl TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda çalıştı.
Levent Göktaş soruya şu yanıtı verdi; “herhalde böyle bir örgüt var, yoksa bu kadar kişi gözaltına alınır mı?”
Bu cevaptan yarım saat sonra polisler avukatlık bürosunu bastı. Levent Göktaş o gün gözaltına alınan 40’ıncı kişi oldu.
Hala Silivri Cezaevi’nde…
Bingo operasyon
Adı, Serdar Öztürk.
Gazi Üsteğmen. Devlet Övünç Madalyası sahibi.
1994’te K.Irak’taki operasyonda mayına basmak suretiyle ağır yaralandı; iki yıl GATA’da yatarak tedavi gördü. Sayısız ameliyat geçirdi. Vücudunda halen çıkarılamayan şarapnel parçaları var. Bir gözünü tamamen, diğer gözünü ise 13,5 derece gözlükle görebilecek şekilde kaybetti.
Tüm fiziksel zorluklara rağmen hukuk fakültesini bitirdi; avukat oldu.
Levent Bektaş’ın avukatıydı.
Ergenekon operasyonların perde ardında ne olduğunu ilk gören kişi oldu.
Bilgisayarının başına geçti.
Başta Ergenekon savcısı Zekeriya Öz olmak üzere bazı savcılar, emniyetçiler hakkında; “askeri casusluk ve askeri casusluğa teşvik” iddiasıyla Askeri Mahkeme’ye verilmek üzere suç duyurusu dilekçesi hazırlamaya başladı.
Bitiremedi.
7 Haziran 2009’da avukatlık bürosunu polisler bastı. Dilekçe yok edildi.
Serdar Öztürk de halen cezaevinde…
Bu arada ne oldu dersiniz:
Sivillerin askeri mahkemede yargılanmasıyla ilgili kanun değiştirildi!
Bu yasanın değişmesi için ortalığı medyada kimler ayağa kaldırdı?
Bu gazetecilerin; bugün “casuslukla” suçlanması tesadüf olabilir mi?
Ve yine tesadüf müdür; bu yasa değişikliğinin ardından subaylar “casusluk” yalanıyla, Askeri Mahkeme’de değil sivil Özel Yetkili Mahkeme’de yargılanmaya başladı!..
1.800 Denizci Subay
Er­ge­ne­kon, Bal­yoz, Poy­raz­köy, Odatv, Ca­sus­luk, Ami­ral­le­re Sui­kast gi­bi açı­lan tüm da­va­la­rın per­de ar­ka­sın­da ca­sus­luk fa­ali­ye­ti var mı?
Üz­gü­nüm; hiç ro­man­tik ga­ze­te­ci ola­ma­dım! Ço­cuk da de­ği­lim! Bu ne­den­le “ga­ze­te­ci­ler ca­sus ola­maz” gi­bi cüm­le­ler ya­za­mam.
Ak­si­ne şu­nu ya­za­bi­li­rim:
Bu da­va­lar­da yar­gı­la­nan de­niz­ci su­bay­la­rı in­ce­le­di­ği­niz­de or­ta­ya şu kor­kunç tab­lo çı­kı­yor:
Ku­zey ve Gü­ney De­niz Sa­ha Ko­mu­tan­lık­la­rı yap­mış, sı­ra­sıy­la kuv­vet ko­mu­tan­lı­ğı­na aday ola­cak 5 Ko­ra­mi­ral;
De­niz Kuv­vet­le­ri Kur­may Baş­kan­lı­ğı yap­mış 3 Ko­ra­mi­ral;
Do­nan­ma Kur­may Baş­kan­lı­ğı yap­mış 3 Tü­ma­mi­ral ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­rıl­dı ve tas­fi­ye edil­di. Bit­me­di…
Al­tı ne­sil Harp Fi­lo­su Ko­mu­ta­nı; dört ne­sil De­ni­zal­tı Fi­lo­su Ko­mu­ta­nı; dört ne­sil Ma­yın Fi­lo­su Ko­mu­ta­nı; üç ne­sil Hü­cum­bot Fi­lo­su Ko­mu­ta­nı; ye­di ne­sil Çı­kar­ma Fi­lo­su-Çı­kar­ma Ge­mi­le­ri Ko­mu­ta­nı; ye­di ne­sil Gü­ney Gö­rev Grup-Re­fa­kat Fi­lo­su Ko­mu­ta­nı; Ko­mo­dor­luk (Al­bay) gö­re­vi­ni yap­mış, ami­ral­lik şan­sı olan; Bal­yo­z’­da 25, top­lam­da 35 Al­bay ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­rıl­dı ve tas­fi­ye edil­di. Bit­me­di…
Fir­ka­teyn ve hü­cum­bot ko­mu­tan­lı­ğı yap­mış ve­ya ha­len yap­mak­ta olan; Bal­yo­z’­da 44, top­lam­da 62 Yüz­ba­şı, Bin­ba­şı, Yar­bay, ya­ni ge­le­ce­ğin ko­mo­dor­la­rı, 10-15 yıl son­ra­sı­nın ami­ral­le­ri, hiç­bir hu­ku­ku da­ya­na­ğı bu­lun­ma­yan id­di­alar­la ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­rıl­dı ve tas­fi­ye edil­di. Bit­me­di…
As­ke­ri po­li­tik ko­nu­lar­la il­gi­li kri­tik gö­rev­ler­de ça­lış­mış olan­la­ra bak­tı­ğı­nız­da da du­rum fark­lı de­ğil.
De­niz Kuv­vet­le­ri Plan Pren­sip­ler Baş­kan­lı­ğı yap­mış 8 Tü­ma­mi­ral- Tu­ğa­mi­ral; De­niz Kuv­vet­le­ri Ha­re­kat ve­ya Ha­re­kat Eği­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı yap­mış, 5 Tü­ma­mi­ral-Tu­ğa­mi­ral; Ge­nel­kur­may Yu­na­nis­tan-Kıb­rıs Da­ire­si Baş­kan­lı­ğıyap­mış 5 Tü­ma­mi­ral; Brük­sel ve Mon­s’­ta­ki NA­TO Ka­rar­gah­la­rın­da bu­lu­nan, Türk Mil­li As­ke­ri Tem­sil­ci­lik­le­rin­de gö­rev yap­mış on­lar­ca ami­ral-al­bay da ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­rıl­dı ve tas­fi­ye edil­di.
So­ruş­tur­ma­lar adı ge­çen de­niz­ci sa­yı­sı top­lam 1.800 ki­şi!
Bit­me­di.
Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­’na bağ­lı Bi­rin­ci Or­du­’da­ki sö­züm ona “dar­be top­lan­tı­sı” ya­la­nı üze­ri­ne açı­lan Bal­yoz Da­va­sı­’n­da; De­niz Kuv­vet­le­ri­’n­den 36 ami­ral, 115 su­bay ve 5 ast­su­bay 13-20 yıl ara­sı ce­za al­dı!
Sa­de­ce Ağus­tos 2012 As­ke­ri Şu­ra­sı­’n­da, tu­tuk­lu 37 ami­ral ve ge­ne­ral emek­li edil­di!
De­niz­ci­ler; Ora­mi­ral Uğur
Yi­ğit- Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ner gi­bi is­ti­fa­lar ile Al­bay Berk Er­den- Yar­bay Ali Ta­tar gi­bi onur in­ti­har­la­rı ko­nu­su­na hiç gir­me­ye­yim.
İşin özün­de; ge­le­ce­ğin 20-30 yıl­lık De­niz Kuv­vet­le­ri ya­pı­sı ta­ma­men tas­fi­ye edil­di.
O De­niz Kuv­vet­le­ri ki, 2010’da Ak­de­ni­z’­de Pre­ve­ze De­niz Za­fe­ri­’n­den son­ra­ki (16 fir­ka­teyn, 14 de­ni­zal­tı, 19 hü­cum­bot ile) en yük­sek güç se­vi­ye­si­ne ulaş­mış­tı. MİL­GEM gi­bi mil­li ge­mi pro­je­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çi­r­miş­ti. (Bu pro­je­yi yü­rü­ten 15 mü­hen­di­sin de so­ruş­tur­ma­la­ra da­hil edil­me­si si­ze il­ginç gel­mi­yor mu?)
Ger­çek­ler bu ka­dar çıp­lak iken “ga­ze­te­ci­ler ca­sus ola­maz” di­ye­mem.
ABD lehine casusluk
Ser­dar Öz­türk, Sin­can F ti­pi ce­za­evin­de hüc­re­de tek ba­şı­na ka­lı­yor. Ağır sağ­lık ko­şul­la­rı
al­tın­da­ki Ser­dar Öz­tür­k’­e hâlâ acı çek­ti­ri­li­yor.
An­cak…
Her şe­ye rağ­men Ser­dar Öz­türk hiç ge­ri adım at­mı­yor.
Ca­sus­luk di­lek­çe­si ha­zır­lar­ken hap­se atıl­dı ama ha­pis­te de dur­ma­dı.
Bu kez; “ABD le­hi­ne ca­sus­luk yap­tık­la­rı” id­di­asıy­la Yar­gı­tay Bi­rin­ci Baş­kan­lık Ku­ru­lu­’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du.
Ca­sus­luk yap­tı­ğı id­di­a edi­len 78 ki­şi­nin adı bu­lu­nan di­lek­çe­sin­de, ba­zı ga­ze­te­ci­le­rin isim­le­ri var.
De­mem o ki:
“Ca­sus­luk” me­se­le­si da­ha çok su kal­dı­rır…

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.