Soner Yalçın: F. Gülen’in sevdiği solcu

Soner Yalçın-2013-1YAZARLAR-Bu­gün öy­le bir ha­va es­ti­ri­li­yor ki; “hoş­gö­rü abi­de­si­” Fet­hul­lah Gü­len san­ki ilk kez bir si­ya­sal li­der­le /Er­do­ğa­n’­la “kav­ga­” edi­yor.
Fet­hul­lah Gü­le­n’­in, Tur­gut Öza­l’­a kı­zıp ne­ler yaz­dı­ğı­nı bi­li­yor mu­su­nuz? “Sı­zın­tı­” der­gi­si­nin “Mil­le­tin Önü­nü Ke­sen Kan­lı Ka­bu­l” baş­lık­lı baş­ya­zı­sın­da Fet­hul­lah Gü­len, Tur­gut Öza­l’­a ses­len­di:
“Sen ‘çağ­daş­lı­k’, ‘çağ at­la­ma­’ na­ka­ra­tıy­la ken­di ken­di­ni avu­ta­dur, ka­zanç, ge­lir da­ğı­lı­mı, re­fah, mut­lu­luk, ke­yif, ne­şe gi­bi ge­ve­ze­lik­ler­le te­sel­li ol­ma­ya de­vam et… As­lın­da se­nin, çağ­daş­lı­ğın da ça­ğı ya­ka­la­man da sa­de­ce zü­ğürt te­sel­li­si ve ken­di ken­di­ni al­dat­ma; se­nin ic­ra­atın sırf bir tak­lit, ida­ren de, kurt­la­rı ço­ban­lı­ğa yük­sel­tip ço­ban­la­rı da sü­rü­leş­tir­mek­ten iba­ret.” (Sa­yı 151, Ağus­tos 1991)
F. Gü­len, eleş­ti­ri­si­ni öy­le söz­ler­le sür­dü­rü­yor ki şaş­ma­mak el­de de­ğil:
“Sen ka­ran­lık dü­şün­ce­le­rin esi­ri, ikide bir za­ma­nın çık­ma­zı­na dü­şen ve el­li de­fa bur­nu­nu yer­le­re sürt­me­den ken­di­ne gel­me­yen içi geç­miş ruh!.. Sü­rek­li ufuk­suz!.. Bi­lin­mez­le­re yel­ken açan sar­hoş ve şaş­kın kap­tan!..”
De­vam ede­lim:
“Ey, ki­nin, nef­re­tin, ga­ra­zın, mu­ha­ke­me­siz­li­ğin azat ka­bul et­mez kö­le­si! Ey, ken­di ta­ri­hi­nin say­fa­la­rı­nı kan­la kir­le­ten ta­ri­hin kan­lı de­li­si, cin­ne­ti­nin de bir sı­nı­rı ol­ma­lı de­ğil mi?”
F. Gü­len ni­ye bu ka­dar öf­ke­liy­di?..
Öza­l’­a ni­ye çok kız­dı?
Ce­ma­at ga­ze­te­ci­si Fa­ruk Mer­ca­n’­ın Pen­sil­van­ya­’ya gi­dip Fet­hul­lah Gü­len ile gö­rü­şe­rek yaz­dı­ğı “Fet­hul­lah Gü­le­n” ki­ta­bın­dan öğ­re­ni­yo­ruz ki; bu ağır baş­ya­zı­dan son­ra Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Özal kar­de­şi Kor­kut Öza­l’­ı he­men F. Gü­le­n’­e gön­de­ri­yor. Ki­tap­ta il­gi­li bö­lüm şöy­le:
“Gü­le­n’­in baş­ya­zı­sın­da Öza­l’­a ver­di­ği me­saj, Me­sut Yıl­ma­z’­ın par­ti li­de­ri ol­ma­sıy­la il­gi­li de­ğil­di. Me­se­le, ANA­P’­ta olu­şan bu ye­ni ya­pı­lan­ma­nın et­ki­siy­le ba­zı
bü­rok­rat­la­rın sa­de­ce din­dar ol­duk­la­rı için dev­let­te­ki gö­rev­le­rin­den alın­ma­la­rıy­dı.” (s. 136)
Kim­di bu “din­dar bü­rok­rat­lar?”
“Sı­zın­tı’nın baş­ya­zı­sın­da­ki tav­rı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve Em­ni­yet gi­bi ku­rum­lar­da ba­zı dev­let gö­rev­li­le­ri­nin sa­de­ce din­dar ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le gö­rev­le­rin­den alın­ma­la­rıy­la il­gi­liy­di.”
“Din­da­r” ye­ri­ne “ce­ma­at” ko­ya­bi­lir mi­yiz?
Şöy­le: F. Gü­le­n’­in bu ağır ya­zı­sın­dan bir bu­çuk ay ön­ce/15 Ha­zi­ran 1991’de Me­sut Yıl­maz ANAP Ge­nel Baş­kan­lı­ğı­’na se­çil­di ve do­la­sıy­la Baş­ba­kan­lık kol­tu­ğu­na otur­du. İlk ata­ma­sı da 8 Tem­muz 1991’de ol­du; Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne Ünal
Er­ka­n’­ı ge­tir­di. Ümit Er­da­l ise Po­lis Aka­de­mi­si Baş­ka­nı ya­pıl­dı.
Ar­dın­dan po­lis okul­la­rı, aka­de­mi ve em­ni­yet­te­ki ce­ma­at­çi kad­ro­laş­may­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­lar baş­la­dı.
Kız­gın­lı­ğın asıl ne­de­ni iş­te buy­du…
F. Gü­len son­ra Tur­gut Öza­l’­la ba­rış­tı; “Ba­ba­ma ağ­la­dı­ğım ka­dar ağ­la­dı­ğım ikin­ci in­san Özal ol­du­” de­di. (s 152)
Çün­kü o ya­pı­lan so­ruş­tur­ma­la­rın, mü­fet­tiş ra­por­la­rı­nın çö­pe git­me­si­ni Özal sağ­la­dı!
Er­ba­kan ile kav­ga­sı
Fet­hul­lah Gü­len, dö­ne­min en et­ki­li ce­ma­ati Nur­cu­lar ile Ada­let Par­ti­si­’nin Nur­cu mil­let­ve­ki­li Os­man De­mir­ci ve Er­zu­rum­lu Meh­met Kır­kın­cı ho­ca ara­cı­lı­ğıy­la ta­nış­tı.
Nec­met­tin Er­ba­kan li­der­li­ğin­de Mil­li Ni­zam Par­ti­si­’nin (MNP) ku­ru­lu­şu Nur­cu­la­rı böl­dü. Ba­zı­la­rı hem par­ti­ye hem de Nak­şi­ben­di­le­r’le or­tak ha­re­ke­te et­me­ye kar­şıy­dı. F. Gü­len on­lar­dan ol­ma­dı.
İs­tan­bu­l’­da­ki Nur­cu­lar, F. Gü­le­n’­i dış­la­dı. Hak­kın­da “a­jan­dı­r”, “pa­ra­ya-gös­te­ri­şe düş­kün­dü­r” söy­len­ti­le­ri çı­ka­rıl­dı.
F. Gü­len, 12 Mart 1971 dar­be­sin­den son­ra da MNP ye­ri­ne ku­ru­lan Mil­li Se­la­met Par­ti­si­’ne yak­laş­tı. Ce­ma­ati­nin ta­ba­nı­nı MSP’­li­ler oluş­tur­ma­ya baş­la­dı. Ce­ma­at koa­lis­yon or­ta­ğı MSP des­te­ğin­de ge­liş­me­ye baş­la­dı.
Fa­kat za­man­la ce­ma­at için­de­ki MSP’­li­ler hu­zur­suz ol­ma­ya baş­la­dı. Çün­kü yurt-ders­ha­ne gi­bi so­rum­lu­luk­lar MSP’­li­ler­den alı­nıp Işık Ev­le­ri­‘n­de ye­ti­şen­le­re ve­ri­li­yor­du.
F. Gü­len, 24 Ha­zi­ran 1980’de ver­di­ği vaa­zın­da MSP ve par­ti­nin ya­yın or­ga­nı Mil­li Ga­ze­te­’yi eleş­ti­rin­ce yol­lar ay­rıl­dı: “Cübbey­le sa­rık­la bu iş­ler ol­maz, pa­çav­ra gi­bi bir ga­ze­tey­le bu iş yü­rü­mez.”
Kav­ga bü­yük ol­du. Ye­ni De­vir ga­ze­te­si F. Gü­le­n’­e sert eleş­ti­ri­ler yö­nelt­ti.
Ara­ya 12 Ey­lül 1980 as­ke­ri dar­be­si gir­di.
Su­sur­luk Çe­te­si lis­te­si
F. Gü­le­n’­in, “12 Ey­lül ih­ti­la­li­nin en gü­zel ya­nı Müs­lü­man­la­rı, Er­ba­kan gi­bi ken­di­ni bil­mez bir adam­dan kur­tar­dı­” de­di­ği id­di­a edil­di.
Er­ba­ka­n’­ın si­ya­se­te tek­rar gir­me­siy­le es­ki ça­tış­ma ka­çı­nıl­maz ol­du. Irak Sa­va­şı sı­ra­sın­da, F. Gü­le­n’­in “İs­ra­il­li be­be­le­rin du­ru­mu­na ağ­la­dı­ğı­nı­” söy­le­me­si, Mil­li Ga­ze­te­’de Mu­kad­der Ba­şeğ­mez ta­ra­fın­dan sert­çe eleş­ti­ril­di. Za­man ga­ze­te­si ise “Er­ba­ka­n’­ı iki yüz­lü dav­ran­mak­la­” it­ham et­ti.
Ta­ba­nı, F. Gü­le­n’­e had­di­ni bil­di­re­cek söz­ler et­me­si­ni is­te­di ama Er­ba­kan ko­nuş­ma­dı. Sa­de­ce ev top­lan­tı­la­rın­da, “Al­lah onu ıs­lah et­sin, dün­ya­yı da kay­be­di­yor, ah­re­ti­ni de­” de­di­ği söy­le­ni­yor.
Asıl kav­ga Er­ba­kan baş­ba­kan olun­ca çık­tı.
Su­sur­luk ka­za­sın­da si­ya­set-maf­ya-dev­let iliş­ki­si or­ta­ya se­ril­di ve F. Gü­le­n’­in adı ge­çi­ril­di. Çan­ka­ya Köş­kü zir­ve­si­ne ge­ti­ri­len MİT Ra­po­ru­’n­da F. Gü­le­n’­in adı var­dı. Za­man ga­ze­te­si Baş­ba­kan Er­ba­ka­n’­ı to­pa tut­tu, “Lis­te ki­mi­n” di­ye sor­du.
Bu­gün­kü MİT kav­ga­sı o dö­nem­den kal­ma­dır…
28 Şu­bat sü­re­cin­de F. Gü­len, Baş­ba­kan Er­ba­ka­n’­dan “lis­te­ni­n” in­ti­ka­mı­nı al­dı. Yal­çın Do­ğa­n’­ın Ka­nal D’­de­ki prog­ra­mın­da şöy­le ko­nuş­tu:
“Bu­gün Tür­ki­ye­’yi ida­re ede­me­yen­ler, ‘bu işi be­ce­re­me­dik yü­zü­mü­ze gö­zü­mü­ze bu­laş­tır­dı­k’ de­me­li­ler. ‘Ben bu ema­ne­ti gö­tü­re­mi­yo­rum, ema­ne­ti al’ di­ye­rek mil­let adı­na bu fe­da­kar­lı­ğı yap­ma­lı­dır.” (16 Ni­san 1997)
Ar­dın­dan RP ka­pat­ma da­va­sı sı­ra­sın­da, “RP da­va­sı bit­me­den se­çi­me gi­dil­me­li; o za­man faz­la oy ala­maz­la­r” di­ye­cek­ti!
Evet. F. Gü­len ilk kez R.T. Er­do­ğa­n’­la kav­ga et­mi­yor.
Fa­kat sev­di­ği de var, üs­te­lik sol­cu!
Ece­vi­t’­i ni­ye sev­di?
Fet­tul­lah Gü­len en çok han­gi li­de­ri se­vi­yor:
Bü­lent Ece­vi­t’­i!..
Ak­tif si­ya­se­ti bı­rak­tı­ğın­da, ga­ze­te­le­re “O­nu­ruy­la Ya­şa­yan, Onu­ruy­la Ay­rı­lan Dev­let Adamı­’na­” baş­lık­lı me­saj ya­yın­lat­tı. (Za­man, 26.7.2004)
Ve Pen­sil­van­ya­’da­ki ya­kın çev­re­si­ne hep şöy­le de­di: “İ­ki ki­şi­nin ce­na­ze­si­ne ka­tıl­mak isterdim. Bi­ri Ece­vit di­ğe­ri Ay­dın (Bo­lak) Abi.”
Çün­kü: “E­ce­vit okul­la­ra çok sa­hip çık­tı. Önü­ne bir dos­ya ge­ti­ril­di­ğin­de eli­nin ter­siy­le it­ti.”
Sev­me­si­nin öl­çü­sü bu…

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.