Soner Yalçın: Maceracılık…

Soner Yalçın-2013-1Mustafa Kemal’in ifadesiyle, “Melhame-i Kübra…”
Yani, kanlı savaş; Sakarya Savaşı…
13 Eylül 1683 tarihinde Viyana’da başlayan geri çekilme 13 Eylül 1921’de Sakarya’da durdu.
Sakarya Savaşı iki komutanın kaderi oldu:
Biri, Mustafa Kemal.
Diğeri, Enver Paşa.
Enver Paşa…
Birinci Dünya Savaşı’nın mağlup komutanı.
1918-19 kışlarını kimliğini gizleyerek Berlin’de geçirdi.
1920’de Moskova’ya gitti; Lenin ile görüştü: Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin ile samimi oldu, resmini yaptı.
1920’de Bakü’de gerçekleşen Birinci Doğu Halkları Kurultayı’na katıldı.
Hep… Yunan saldırısı başlayınca bir kurtarıcı gibi Anadolu’ya girmeyi umut etti. Bu umudu Sakarya Savaşı ile boşa çıktı.
Bu kez…
Mustafa Kemal’e destek verip kendini gözden çıkaran Bolşeviklere-Kızıl Ordu’ya karşı savaşan Basmacıları örgütleyip Turan Devleti kurmak istedi. Duşanbe’yi ele geçirdi. 28 Haziran 1922’deki Kafiran Savaşı’nı kaybettikten sonra dağlara çekildi.
Ve tarih 4 Ağustos 1922.
Kurban Bayramı’ydı Pamir Dağı eteklerindeki Çeğan Tepesi’ndeki çatışmada açılan mitralyöz ateşi üzerine elindeki yalın kılıçla yürüdü. Cesedini Abıderya köylüleri buldu; yedi kurşun yemişti.
Aynı tarihte… Mustafa Kemal, düşmanı Akdeniz’e dökecek büyük taarruzun son hazırlıklarını yapıyordu!
İkisi de Osmanlı Paşa’sıydı.
İkisinin de yurtseverliğine, yiğitliğine, cesaretine bugün kimse laf edemez.
Fakat…
Aralarında dağlar kadar fark vardı.
Mustafa Kemal gerçekçiydi; akılcıydı.
Enver Paşa ise maceracı bir hayalciydi.
Mustafa Kemal bu nedenle hep kazandı.
Enver Paşa bu nedenle “intihar” etti.
Bugün…
Bu girişi yapmamın nedeni, genç yaşta toprağa düşen birini yazmak…

“Palamaz Kızılbaş”

Tarih: 22 Eylül 1984.
Suphi Nejat Ağırnaslı doğdu.
Adında bir tarih gizliydi:
Mustafa Suphi, Türkiye Komünist Partisi’nin kurucu başkanıydı.
Ethem Nejat, Türkiye Komünist Partisi’nin kurucu genel sekreteriydi.
Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere Bakü’den Anadolu’ya geldiklerinde; Trabzon’da kayıkçılar kahyası Yahya ve çetesi tarafından boğularak öldürüldüler.
Soyadı dedesi; Niyazı Ağırnaslı’dan geliyor; 1961 parlamentosunda senatördü; Türkiye İşçi Parti’liydi; başta Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan olmak üzere ‘68 Kuşağı devrimcilerinin avukatıydı.
Suphi Nejat Ağırnaslı Ailesi’nin siyasi sürgün olduğu Almanya’da büyüdü. Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi.
Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde okudu. Burada derece yaparak Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne geçiş yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Tezini Tuzla tersanelerindeki işçi cinayetleri üzerine yazdı.
Öğrenci hareketlerinde ve Öğrenci Gençlik Sendikası örgütlenmesinde etkin rol oynadı.
Ezilenlerin Sosyalist Partisi parti meclisi üyeliği yaptı. 28 Nisan 2011’de KCK operasyonunda gözaltına alındı. Dört gün sonra serbest kalınca; “Ben sosyalistim. Bu kimliğimle de tanınırım. Kürt meselesinde duyarlı bir insanım. Türkiye’de sosyalist, özgürlükçü insanlarla Kürtlerin ilişkilenmesi, entelektüel düzeyde de olsa siyasi düzeyde de olsa, bir cadı avıyla karşılanıyor” dedi.
Bianet ve Fraksiyon gibi internet sitelerinde makaleler kaleme aldı.
Çevirmendi: “Biz Anonymous’uz”, “Tarihin Yapıları Tarihsel Materyalizme Giriş”, “Para-Şüt”, “Ters Yüz Et”, “Düşük Bütçeli Filmler”, “L. Auguste Blanqui’nin Devrimci Teorileri”.
Aynı zamanda iyi bir grafikerdi ve bir kaç web tasarım dili biliyordu.
Tarih: 5 Ekim 2014.
Eylül ayında gittiği Ayn el Arap yani moda adıyla Kobane’yi savunurken 30 yaşında can verdi.
Kod adı; “Palamaz Kızılbaş” idi.
Madteos Palamaz, 1915’te İstanbul’da idam edilen sosyalist bir Ermeni’ydi.
Kızılbaş, Alevilere bir ithaftı.
Ne Ermeni’ydi ne de Alevi’ydi; bir yanı Çerkes bir yanı Türk’tü…
Komünistti; ve enternasyonal dayanışma için canını vermişti.
Olabilir… Fakat…

Ders çıkarmak

Me­se­le­nin ide­olo­jik yö­nüy­le il­gi­li de­ği­lim.
Bi­zim bir gen­ci­miz da­ha top­ra­ğa düş­müş­tür.
Yaz­mak is­te­di­ğim şu­dur…
En bü­yük ha­ta; hiç­bir ha­ta­nın far­kı­na var­ma­mak­tır.
Ve bi­zim bu top­rak­lar da­ha kaç kez ay­nı ha­ta­la­ra sah­ne ola­cak?
Ne­den sol­cu­lar geç­miş­ten hiç ders çı­kar­mı­yor?
Ha­di… 68 Ku­şa­ğı­’nın ön­ce­ki ku­şak­tan al­dı­ğı bil­gi ve tec­rü­be mi­ra­sı yok­tu. Pe­ki…
Hâ­lâ… Bun­ca ya­şan­mış­lık­lar var­ken bu­gü­nün nes­nel ko­şul­la­rı­nı an­la­mak­tan uzak
ma­ce­ra­cı tep­ki­le­ri na­sıl de­ğer­len­di­re­ce­ğiz?
Hâlâ ro­man­tiz­me ye­nik düş­me­yi hiç tar­tış­ma­ya­cak mı­yız?
Ha­la ken­di­ni fe­da et­me; ölü­me hay­ran ol­ma duy­gu­sal­lı­ğı­nın önü­ne ge­çe­me­ye­cek mi­yiz?
Tür­kü­lü-şi­ir­li-ağıt­lı ro­man­tik dev­rim­ci­lik da­ha kaç gen­ci­mi­zin ölü­mü­ne ne­den ola­cak?
Ye­nil­gi­ler­den ders çı­kar­mak için da­ha kaç genç top­ra­ğa dü­şe­cek?
Öğ­ret­me­si ge­re­ken da­ha kaç ka­lem, bu er­ken ölüm­le­re met­hi­ye diz­me­ye de­vam ede­cek?
Bu top­rak­lar­da ma­ce­ra­cı­lık ne za­man son bu­la­cak?
Ya­şa­ma­nın/ya­şat­ma­nın en bü­yük mü­ca­de­le-ey­lem ol­du­ğu ne za­man an­la­şı­la­cak?
“Bi­zim Ma­hal­le­”nin ağa­bey­le­ri ne­den ses­siz?
Bi­li­rim, ölüm kar­şı­sın­da her­kes ça­re­siz­dir ama teh­li­ke­li bir sü­re­ce so­kul­du­ğu­muz gö­rül­mü­yor mu? Er­do­ğan dik­ta­sı genç­le­ri yan­lış yo­la sevk et­mek için elin­den ge­le­ni ya­pı­yor. Sa­hi, teh­li­ke­nin far­kın­da de­ğil mi­si­niz?
Oy­sa… Genç­le­re an­lat­ma­lı­yız.
Dev­rim­ci­lik zor za­na­at­tır.
Dev­rim­ci­lik me­şak­kat­li­dir.
As­lo­lan: Si­vil mü­ca­de­le­de inat et­mek­tir; her tür­lü şid­de­te kar­şı dur­mak­tır.
Ak­lı/ger­çek­çi­li­ği bu top­rak­la­ra ha­kim kıl­mak­tır.
Ve sin­si bir oyu­na dik­kat çek­mek­tir:
Ya­şa­mın­da eli­ne si­lah al­ma­mış bir aka­de­mis­ye­ni, üç gün­lük as­ke­ri eği­tim­den son­ra kim­ler cep­he­ye sür­dü? Ni­ye kim­se bu­nu sor­gu­la­mı­yor da ma­ce­ra­cı­lı­ğa öv­gü­de bir­bi­riy­le ya­rı­şı­yor?
Bi­li­niz ki:
Bir in­sa­nın ölü­mü ken­din­den çok ge­ri­de ka­lan­la­rın so­ru­nu­dur…

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.