Uğur Dündar: AKP dünya yolsuzluk ta­ri­hi­nin re­ko­ru­nu da kır­dı!..

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-Sev­gi­li okur­la­rım, Tür­ki­ye bir­kaç gün­dür “Bü­yük Rüş­ve­t” adı ve­ri­len ope­ras­yon­la sar­sı­lı­yor.
Dünya ta­ri­hi­nin bu en bü­yük rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun sey­ri, hem he­ye­can­la hem de kay­gıy­la iz­le­ni­yor.
Top­lum tıp­kı De­niz Fe­ne­ri yol­suz­lu­ğun­da ol­du­ğu gi­bi, bu bü­yük skan­da­lın da ört­bas edil­me­sin­den en­di­şe du­yu­yor.
Bu ara­da SÖZ­CÜ­’ye, Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lı­ç’­la, Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zin
oğ­lu­’n­dan, te­şek­kür ye­ri­ne ih­tar üze­ri­ne ih­tar ge­li­yor.
No­ter ka­na­lıy­la ge­len ih­tar­na­me­le­rin özü­nü, 112 Acil Ser­vis İs­tas­yon­la­rı skan­da­lı­nı or­ta­ya çı­ka­ran ha­ber­le­ri­miz oluş­tu­ru­yor.
Ör­ne­ğin Su­at Kı­lıç, mü­te­ah­hit­le­rin yak­la­şık 60 mil­yon li­ra za­ra­ra uğ­ra­ma­sı­na ne­den olan bu iş­te, Ok­tay Fer­şat sah­te is­mi­ni kul­la­nan Mu­ham­med Za­hid Fer­şa­te­fen­di­oğ­lu­’nun ge­nel ko­or­di­na­tör­lü­ğü­nü üst­le­nen Ali Yük­se­l’­den söz eder­ken “Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lı­ç’­ın ka­yın­pe­de­ri­” de­me­mi­ze çok fe­na kı­zı­yor.
Ken­di­si­ne yö­ne­lik hiç­bir suç­la­ma­da bu­lun­ma­ma­mı­za rağ­men “Bu iş­le be­ni na­sıl iliş­ki­len­di­re­bi­lir­si­niz?” de­me­ye ge­ti­ri­yor.
Oy­sa Su­at Kı­lı­ç’­ın kız­mak ye­ri­ne, yaz­dık­la­rı­mı­zı bir uya­rı ola­rak de­ğer­len­di­rip bi­ze te­şek­kür et­me­si, eli­miz­de bel­ge ol­ma­dan böy­le bir id­di­ayı di­le ge­tir­me­ye­ce­ği­mi­zi bil­me­si ge­re­ki­yor.
Ma­dem o fark­lı dü­şü­nü­yor, he­men dos­ya­mız­dan bir bel­ge gös­te­re­lim.
Ör­ne­ğin mağ­dur bir mü­te­ah­hi­tin, ay­lar ön­ce Bİ­ME­R’­e (Baş­ba­kan­lık İle­ti­şim Mer­ke­zi) yap­tı­ğı “Sa­yın Baş­ba­ka­nı­m” di­ye baş­la­yan baş­vu­ru­dan bir bö­lü­mü, dik­ka­ti­ni­ze su­na­lım:
“…Ken­di­si­ni Fer­şat Gro­up Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ola­rak ta­nı­tan Ok­tay Fer­şat ve Fer­şat Gro­up Ko­or­di­na­tö­rü ola­rak ta­nı­tan Ali Yük­sel, dü­zen­li ola­rak fir­ma­nın İs­tan­bul Üm­ra­ni­ye­’de­ki Mer­kez ofi­sin­de bu­lun­mak­ta, söz ko­nu­su söz­leş­me­le­ri Fer­şat Gro­up adı­na im­za­la­mak­ta­dır­lar. Ay­rı­ca bu isim­ler ge­rek ara­cı­lık eden da­nış­man fir­ma yet­ki­li­le­rin­ce, ge­rek Fer­şat Gro­up ça­lı­şan­la­rın­ca, Sa­yın Mil­let­ve­ki­li­miz Yal­çın Ak­do­ğa­n’­la (Yal­çın AK­DO­ĞA­N’­ın eniş­te­si Ok­tay FER­ŞAT) ve Sa­yın Spor Ba­ka­nı­mız Su­at Kı­lı­ç’­la (Su­at Kı­lı­ç’­ın Ka­yın­ba­ba­sı Ali YÜK­SEL) ak­ra­ba­lık bağ­la­rı­nın ol­duk­la­rı­nı ıs­rar­la vur­gu­la­mak­ta­dır­lar…”
* * *
De­mek ki ney­miş?
Ali Yük­sel, Üm­ra­ni­ye­’de­ki bü­ro­da ge­nel ko­or­di­na­tör ola­rak otu­ru­yor, söz­leş­me­le­re im­za atı­yor ve mü­te­ah­hit­le­re Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı Su­at Kı­lı­ç’­ın ka­yın­pe­de­ri ola­rak ta­nı­tı­lı­yor­muş!
Bun­la­rı ben söy­le­mi­yo­rum, adı biz­de sak­lı olan mü­te­ah­hit, Baş­ba­ka­n’­a yaz­dı­ğı di­lek­çe­de
söy­lü­yor.
Ay­rı­ca skan­da­lı or­ta­ya çı­kar­ma­mız­dan son­ra mü­te­ah­hit­ler­le ya­pı­lan top­lan­tı­da Ok­tay Fer­şat sah­te isim­li Mu­ham­med Za­hid Fer­şa­te­fen­di­oğ­lu­’nun ya­nın­da otu­rur­ken ve onun söy­le­dik­le­ri­ni des­tek­ler­ken gö­rü­lü­yor.
İçe­ri­ği­ni ya­yın­la­dı­ğı­mız top­lan­tı­ya ka­tıl­mak­la kal­mı­yor, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın da adı­nı kul­la­na­rak sı­kın­tı­nın çö­zü­le­ce­ği vaa­din­de bu­lu­nu­yor.
Bu ara­da Fer­şa­te­fen­di­oğ­lu da, el­le­rin­de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­dan al­dık­la­rı izin bel­ge­si­nin bu­lun­du­ğu­nu di­le ge­ti­ri­yor.
Ay­rı­ca ba­kan­lık­tan önem­li bir is­me rüş­vet ver­di­ği­ni öne sü­rü­yor!
Ama bu bel­ge­le­ri ya­yın­la­mak, skan­da­lı ka­mu­oyu­na yan­sıt­mak, Ba­kan Mü­ez­zi­noğ­lu ve Kı­lı­ç’­a gö­re suç olu­yor!
* * *
“Bü­yük Rüş­ve­t” ope­ras­yo­nu Tür­ki­ye­’de­ki yol­suz­luk ve rüş­ve­tin AKP dö­ne­min­de ku­rum­sal­laş­tı­ğı­nı gös­te­ri­yor.
Med­ya­ya yan­sı­yan yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rı du­dak uçuk­la­tı­yor.
Buz­da­ğı­nın gö­rü­nen ucu bi­le, AK­P’­nin, 90 yıl­lık Cum­hu­ri­yet ve dünya ta­ri­hi­nin yol­suz­luk re­ko­ru­nu, son 10 yıl­da kır­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor.

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.